>

Umeå Projekt Team AB

Org.nr:

559033-6219

Adress:

Västra Kyrkogatan 23

Postnummer:

903 29 Umeå

Telefon:

Visa allt om Umeå Projekt Team AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12    
Antal anställda 11 5    
Nettoomsättning (tkr) 16 268 10 544    
Rörelseresultat (tkr) 1 652 1 641    
Årets resultat (tkr) 1 269 951    
Summa eget kapital (tkr) 2 414 1 325    
Rörelsemarginal % 10.2 15.6    
Avk. eget kapital % 67.9 -    
Soliditet % 35.8 29.1    
Omsättning/anställd (tkr) 1 479 2 109    
Resultat/anställd (tkr) 150 281    
Lön/anställd (tkr) 505 435    

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 N/A N/A
Nettoomsättning 16 268 10 544    
Arbetskraftskostnad -5 553 -2 539    
Avskrivningar -55 -52    
Andra rörelsekostnader -6 842 -5 313    
Jämförelsestörande poster operativt 0 0    
Resultatandelar i koncernföretag 0 0    
Övriga rörelseintäkter 0 0    
Övriga rörelsekostnader -2 166 -999    
Rörelseresultat 1 652 1 641    
Ränteintäkter 0 0    
Räntekostnader 0 0    
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0    
Övriga finansiella poster 0 0    
Finansnetto 0 0    
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 652 1 641    
Skatt -383 -366    
Årets resultat 1 269 1 275    
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 269 1 275    
Minoritetens andel av årets resultat 0 0    

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 -324    
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 -91    
Schablonskatt % 22.0 22.0    
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 N/A N/A
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0    
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0    
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0    
Byggnader och mark 0 0    
Maskiner och inventarier 168 172    
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0    
Summa materiella anläggningstillgångar 168 172    
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0    
Summa operativa anläggningstillgångar 168 172    
Varulager 0 0    
Kundfordringar 5 202 4 090    
Övriga omsättningstillgångar 199 158    
Summa operativa omsättningstillgångar 5 401 4 248    
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0    
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0    
Likvida medel 1 177 138    
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 177 138    
Summa tillgångar 6 746 4 558    

 

 

 
Eget kapital
 

 
   
Eget kapital, redovisat 2 090 1 001    
EK-andel av obeskattade reserver 324 324    
Minoritetsintresse 0 0    
Summa eget kapital 2 414 1 325    

 

 

 
Finansiella skulder
 

 
   
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0    
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0    
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0    
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0    
Summa finansiella skulder 0 0    

 

 

 
Operativa skulder
 

 
   
Långfristiga operativa skulder 91 91    
Leverantörsskulder 2 586 2 650    
Övriga kortfristiga skulder 1 655 493    
Summa operativa skulder 4 332 3 234    

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 6 746 4 559    
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 N/A N/A
Rörelsemarginal % 10.2 15.6    
Avkastning på eget kapital % 67.9 -    
Soliditet % 35.8 29.1    
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0    
Kassalikviditet % 155.0 140.0    
Likviditetsberedskap % 0.07 0.01    
Räntetäckningsgrad % - -    
Omsättning per anställd (tkr) 1 479 1 808    
Rörelseresultat per anställd (tkr) 150 281    
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 505 435    

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 1 266
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 266 12 769
Värdeförändring (%) - 1 910 12 769
Tillväxt i omsättning (%) 54.0 94 12 769
Rörelsemarginal (%) 10.2 493 12 769
Avkastning på eget kapital (%) 67.9 203 12 769
Soliditet (%) 35.8 1 051 12 769
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 479 915 12 769
Rörelseresultat per anställd (tkr) 150 595 12 769
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 505 912 12 769
Nettoomsättning (tkr) 16 268 724 12 769
Rörelseresultat (tkr) 1 652 505 12 769
Antal anställda 11 681 12 769
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Umeå Projekt Team AB har ökat omsättningen senaste året med 54.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 12%. Företaget är under jämförelseåret det 724 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 769 företag i länet.

Rörelsemarginal

Umeå Projekt Team AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 14%. Företaget har under jämförelseåret den 493 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 769 företag i länet.

Antal anställda

Umeå Projekt Team AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 681 största arbetsgivaren av 12 769 i länet.

Soliditet

Umeå Projekt Team AB har under det senaste året en soliditet på 35.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 49%. Företaget är under jämförelseåret det 1 051 mest solventa företaget av 12 769 i länet.

Värderating

Umeå Projekt Team AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet genom projektering över etablering av teknisk verksamhet, i första hand energitekniska anläggningar. Handel med värdepapper, handel och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se