>

Pure IT North AB

Org.nr:

559027-8106

Adress:

Vasagatan, 12

Postnummer:

903 29 Umeå

Telefon:

070-6052247

Moderbolag:

Visa allt om Pure IT North AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12    
Antal anställda 9 6    
Nettoomsättning (tkr) 12 362 7 327    
Rörelseresultat (tkr) 742 102    
Årets resultat (tkr) 548 71    
Summa eget kapital (tkr) 720 171    
Rörelsemarginal % 6.0 1.4    
Avk. eget kapital % 123.2 -    
Soliditet % 12.2 5.3    
Omsättning/anställd (tkr) 1 374 1 221    
Resultat/anställd (tkr) 82 13    
Lön/anställd (tkr) 970 617    

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 N/A N/A
Nettoomsättning 12 362 7 327    
Arbetskraftskostnad -8 727 -4 936    
Avskrivningar -14 0    
Andra rörelsekostnader 0 -835    
Jämförelsestörande poster operativt 0 0    
Resultatandelar i koncernföretag 0 0    
Övriga rörelseintäkter 0 0    
Övriga rörelsekostnader -2 879 -1 454    
Rörelseresultat 742 102    
Ränteintäkter 0 0    
Räntekostnader 0 0    
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0    
Övriga finansiella poster 0 0    
Finansnetto 0 0    
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 742 102    
Skatt -193 -31    
Årets resultat 549 71    
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 549 71    
Minoritetens andel av årets resultat 0 0    

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0    
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0    
Schablonskatt % 22.0 22.0    
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 N/A N/A
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0    
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0    
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0    
Byggnader och mark 0 0    
Maskiner och inventarier 86 0    
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0    
Summa materiella anläggningstillgångar 86 0    
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0    
Summa operativa anläggningstillgångar 86 0    
Varulager 0 0    
Kundfordringar 1 352 965    
Övriga omsättningstillgångar 246 79    
Summa operativa omsättningstillgångar 1 598 1 044    
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 329 621    
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0    
Likvida medel 2 911 1 554    
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 240 2 175    
Summa tillgångar 5 924 3 219    

 

 

 
Eget kapital
 

 
   
Eget kapital, redovisat 720 171    
EK-andel av obeskattade reserver 0 0    
Minoritetsintresse 0 0    
Summa eget kapital 720 171    

 

 

 
Finansiella skulder
 

 
   
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0    
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0    
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0    
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 405 405    
Summa finansiella skulder 405 405    

 

 

 
Operativa skulder
 

 
   
Långfristiga operativa skulder 0 0    
Leverantörsskulder 429 394    
Övriga kortfristiga skulder 4 370 2 249    
Summa operativa skulder 4 799 2 643    

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 5 924 3 219    
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 N/A N/A
Rörelsemarginal % 6.0 1.4    
Avkastning på eget kapital % 123.2 -    
Soliditet % 12.2 5.3    
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 56.3 236.8    
Kassalikviditet % 87.0 85.0    
Likviditetsberedskap % 0.24 0.21    
Räntetäckningsgrad % - -    
Omsättning per anställd (tkr) 1 374 916    
Rörelseresultat per anställd (tkr) 82 13    
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 970 617    

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 1 739
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 739 12 769
Värdeförändring (%) - 1 906 12 769
Tillväxt i omsättning (%) 69.0 64 12 769
Rörelsemarginal (%) 6.0 836 12 769
Avkastning på eget kapital (%) 123.2 49 12 769
Soliditet (%) 12.2 1 766 12 769
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 374 1 034 12 769
Rörelseresultat per anställd (tkr) 82 923 12 769
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 970 25 12 769
Nettoomsättning (tkr) 12 362 895 12 769
Rörelseresultat (tkr) 742 858 12 769
Antal anställda 9 877 12 769
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Pure IT North AB har ökat omsättningen senaste året med 69.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 895 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 769 företag i länet.

Rörelsemarginal

Pure IT North AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 836 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 769 företag i länet.

Antal anställda

Pure IT North AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 877 största arbetsgivaren av 12 769 i länet.

Soliditet

Pure IT North AB har under det senaste året en soliditet på 12.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 1 766 mest solventa företaget av 12 769 i länet.

Värderating

Pure IT North AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bygga och utveckla IT-system samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se