>

Selbergs Entreprenad i Luleå AB

Org.nr:

556989-3729

Adress:

Postnummer:

903 47 Umeå

Telefon:

0920-288989
Visa allt om Selbergs Entreprenad i Luleå AB

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12  
Antal anställda 55 33 8  
Nettoomsättning (tkr) 147 550 84 958 55 840  
Rörelseresultat (tkr) -22 101 -31 326 568  
Årets resultat (tkr) 10 9 433  
Summa eget kapital (tkr) 952 942 933  
Rörelsemarginal % -15.0 -36.9 1.0  
Avk. eget kapital % -2 343.2 -3 346.2 -  
Soliditet % 2.0 3.0 2.8  
Omsättning/anställd (tkr) 2 683 2 574 6 980  
Resultat/anställd (tkr) -402 -949 61  
Lön/anställd (tkr) 579 751 451  

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Nettoomsättning 147 550 84 958 55 840  
Arbetskraftskostnad -31 836 -24 774 -4 205  
Avskrivningar -226 -38 -23  
Andra rörelsekostnader -126 191 -83 298 -36 988  
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0  
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0  
Övriga rörelseintäkter 166 5 0  
Övriga rörelsekostnader -11 564 -8 179 -14 056  
Rörelseresultat -22 101 -31 326 568  
Ränteintäkter 6 8 5  
Räntekostnader -14 -7 0  
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0  
Övriga finansiella poster 0 0 0  
Finansnetto -8 1 5  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -22 109 -31 325 573  
Skatt -81 -46 -140  
Årets resultat -22 190 -31 371 433  
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -22 190 -31 371 433  
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0  

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0  
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0  
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0  
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0  
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Byggnader och mark 0 0 0  
Maskiner och inventarier 1 065 152 93  
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa materiella anläggningstillgångar 1 065 152 93  
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Summa operativa anläggningstillgångar 1 065 152 93  
Varulager 0 0 0  
Kundfordringar 21 059 4 125 6 058  
Övriga omsättningstillgångar 3 233 1 037 5 915  
Summa operativa omsättningstillgångar 24 292 5 162 11 973  
Fordringar på koncern- och intresseföretag 10 204 18 384 0  
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0  
Likvida medel 11 259 7 654 21 577  
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 21 463 26 038 21 577  
Summa tillgångar 46 820 31 352 33 643  

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 
 
Eget kapital, redovisat 952 942 933  
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0  
Minoritetsintresse 0 0 0  
Summa eget kapital 952 942 933  

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 
 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0  
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 596  
Summa finansiella skulder 0 0 596  

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 
 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0  
Leverantörsskulder 14 990 14 008 8 467  
Övriga kortfristiga skulder 30 878 16 402 23 647  
Summa operativa skulder 45 868 30 410 32 114  

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 46 820 31 352 33 643  
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Rörelsemarginal % -15.0 -36.9 1.0  
Avkastning på eget kapital % -2 343.2 -3 346.2 -  
Soliditet % 2.0 3.0 2.8  
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 63.9  
Kassalikviditet % 78.0 42.0 103.0  
Likviditetsberedskap % 0.08 0.09 0.39  
Räntetäckningsgrad % -1 578.21 -4 474 -  
Omsättning per anställd (tkr) 2 683 2 574 5 983  
Rörelseresultat per anställd (tkr) -402 -949 61  
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 579 751 451  

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 1 673
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 673 12 769
Värdeförändring (%) 1.0 1 060 12 769
Tillväxt i omsättning (%) 74.0 54 12 769
Rörelsemarginal (%) -15.0 1 873 12 769
Avkastning på eget kapital (%) -2 343.2 1 918 12 769
Soliditet (%) 2.0 1 906 12 769
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 683 365 12 769
Rörelseresultat per anställd (tkr) -402 1 895 12 769
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 579 495 12 769
Nettoomsättning (tkr) 147 550 96 12 769
Rörelseresultat (tkr) -22 101 1 914 12 769
Antal anställda 55 99 12 769
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Selbergs Entreprenad i Luleå AB har ökat omsättningen senaste året med 74.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 14%. Företaget är under jämförelseåret det 96 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 769 företag i länet.

Rörelsemarginal

Selbergs Entreprenad i Luleå AB har det senaste året en rörelsemarginal på -15.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 873 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 769 företag i länet.

Antal anställda

Selbergs Entreprenad i Luleå AB har under det senaste året 55 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 51. Företaget är under jämförelseåret den 99 största arbetsgivaren av 12 769 i länet.

Soliditet

Selbergs Entreprenad i Luleå AB har under det senaste året en soliditet på 2.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 1 906 mest solventa företaget av 12 769 i länet.

Värderating

Selbergs Entreprenad i Luleå AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Karl Benny Selberg (f. 1955) Ledamot, Verkställande direktör
Per Erik Valter Sällström (f. 1979) Suppleant
Bo Stefan Lindahl (f. 1957) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se