>

Professionals Nord Rekrytering AB

Org.nr:

556987-8399

Adress:

Västra Esplanaden 2

Postnummer:

903 26 Umeå

Telefon:

072-0502292
Visa allt om Professionals Nord Rekrytering AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2018-01 2017-01 2016-01  
Antal anställda 126 114 40  
Nettoomsättning (tkr) 68 144 55 181 24 323  
Rörelseresultat (tkr) 5 788 6 146 2 965  
Årets resultat (tkr) 4 421 4 184 2 804  
Summa eget kapital (tkr) 4 578 7 137 3 941  
Rörelsemarginal % 8.5 11.1 12.2  
Avk. eget kapital % 75.5 74.3 -  
Soliditet % 23.1 33.3 30.1  
Omsättning/anställd (tkr) 541 484 608  
Resultat/anställd (tkr) 46 54 56  
Lön/anställd (tkr) 455 394 351  

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2018-01 2017-01 2016-01 N/A
Nettoomsättning 68 144 55 181 24 323  
Arbetskraftskostnad -57 374 -44 911 -18 718  
Avskrivningar -62 -58 -20  
Andra rörelsekostnader 1 0 -210  
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0  
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0  
Övriga rörelseintäkter 129 187 77  
Övriga rörelsekostnader -5 050 -4 253 -2 487  
Rörelseresultat 5 788 6 146 2 965  
Ränteintäkter 0 1 0  
Räntekostnader -18 -14 -17  
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0  
Övriga finansiella poster 0 0 0  
Finansnetto -18 -13 -17  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 770 6 133 2 948  
Skatt -1 349 -2 017 -76  
Årets resultat 4 421 4 116 2 872  
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 421 4 116 2 872  
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0  

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 68 -68  
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 19 -19  
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0  
Balansräkning (tkr) 2018-01 2017-01 2016-01 N/A
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0  
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Byggnader och mark 0 0 0  
Maskiner och inventarier 83 112 129  
Övriga materiella anläggningstillgångar 92 124 142  
Summa materiella anläggningstillgångar 175 236 271  
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Summa operativa anläggningstillgångar 175 236 271  
Varulager 0 0 0  
Kundfordringar 7 343 6 535 5 553  
Övriga omsättningstillgångar 6 353 4 623 2 990  
Summa operativa omsättningstillgångar 13 696 11 158 8 543  
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0  
Likvida medel 5 942 10 054 4 263  
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 5 942 10 054 4 263  
Summa tillgångar 19 813 21 448 13 077  

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 
 
Eget kapital, redovisat 4 578 7 137 3 873  
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 68  
Minoritetsintresse 0 0 0  
Summa eget kapital 4 578 7 137 3 941  

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 
 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0  
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0  
Summa finansiella skulder 0 0 0  

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 
 
Långfristiga operativa skulder 0 0 19  
Leverantörsskulder 526 361 432  
Övriga kortfristiga skulder 14 709 13 951 8 684  
Summa operativa skulder 15 235 14 312 9 135  

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 19 813 21 449 13 076  
Nyckeltal i genomsnitt 2018-01 2017-01 2016-01 N/A
Rörelsemarginal % 8.5 11.1 12.2  
Avkastning på eget kapital % 75.5 74.3 -  
Soliditet % 23.1 33.3 30.1  
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0  
Kassalikviditet % 129.0 148.0 140.0  
Likviditetsberedskap % 0.09 0.18 0.18  
Räntetäckningsgrad % 321.56 439.07 174.41  
Omsättning per anställd (tkr) 541 484 456  
Rörelseresultat per anställd (tkr) 46 54 56  
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 455 394 351  

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 464
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 464 12 769
Värdeförändring (%) -11.0 1 358 12 769
Tillväxt i omsättning (%) 127.0 21 12 769
Rörelsemarginal (%) 11.1 441 12 769
Avkastning på eget kapital (%) 74.3 171 12 769
Soliditet (%) 33.3 1 141 12 769
Nettoomsättning per anställd (tkr) 484 1 898 12 769
Rörelseresultat per anställd (tkr) 54 1 111 12 769
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 394 1 551 12 769
Nettoomsättning (tkr) 55 181 257 12 769
Rörelseresultat (tkr) 6 146 171 12 769
Antal anställda 114 47 12 769
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Professionals Nord Rekrytering AB har ökat omsättningen senaste året med 23.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 13%. Företaget är under jämförelseåret det 257 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 769 företag i länet.

Rörelsemarginal

Professionals Nord Rekrytering AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 9%. Företaget har under jämförelseåret den 441 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 769 företag i länet.

Antal anställda

Professionals Nord Rekrytering AB har under det senaste året 126 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 37.5. Företaget är under jämförelseåret den 47 största arbetsgivaren av 12 769 i länet.

Soliditet

Professionals Nord Rekrytering AB har under det senaste året en soliditet på 23.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 141 mest solventa företaget av 12 769 i länet.

Värderating

Professionals Nord Rekrytering AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva rekrytering och personaluthyrning, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. För den del av verksamheten som avser att företaget tar hem och låter utföra i egen regi en eller flera processer ellerverksamheter som tidigare har sköts av någon annan (insourcing) i olika branscher, t ex administration och tekniska tjänster.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se