>

Billdals Stormarknad AB

Org.nr:

556961-7474

Adress:

Solnavägen 4

Postnummer:

107 69 Stockholm

Telefon:

031-939250

Moderbolag:

Visa allt om Billdals Stormarknad AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 32 27 27 16
Nettoomsättning (tkr) 147 872 134 259 121 942 37 394
Rörelseresultat (tkr) 5 385 3 539 3 054 55
Årets resultat (tkr) 4 075 6 158 1 189 19
Summa eget kapital (tkr) 5 834 6 258 4 808 2 505
Rörelsemarginal % 3.6 2.6 2.5 0.1
Avk. eget kapital % 67.4 48.0 63.0 -
Soliditet % 24.7 24.6 17.6 8.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 621 4 973 4 516 2 337
Resultat/anställd (tkr) 168 131 113 4
Lön/anställd (tkr) 511 539 476 299

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 147 872 134 259 121 942 37 394
Arbetskraftskostnad -16 345 -14 553 -12 857 -4 379
Avskrivningar -4 055 -4 258 -4 038 -1 329
Andra rörelsekostnader -110 730 -112 777 -102 825 -32 066
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 946 922 832 435
Övriga rörelsekostnader -12 303 -54 0 0
Rörelseresultat 5 385 3 539 3 054 55
Ränteintäkter 0 1 0 0
Räntekostnader -156 -124 -100 -55
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -156 -123 -100 -55
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 229 3 416 2 954 0
Skatt -1 154 -758 -651 -717
Årets resultat 4 075 2 658 2 303 -717
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 075 2 658 2 303 -717
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 3 500 -1 114 -2 386
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 987 -314 -673
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 3 333 5 333 7 333 9 333
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 333 5 333 7 333 9 333
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 4 915 8 398 9 991 11 281
Övriga materiella anläggningstillgångar 2 615 170 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 7 530 8 568 9 991 11 281
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 10 863 13 901 17 324 20 614
Varulager 5 621 5 229 5 600 4 938
Kundfordringar 58 26 66 62
Övriga omsättningstillgångar 3 501 2 947 846 187
Summa operativa omsättningstillgångar 9 180 8 202 6 512 5 187
Fordringar på koncern- och intresseföretag 21 0 1 992 3 727
Övriga externa finansiella tillgångar 24 24 24 24
Likvida medel 3 556 3 280 1 477 1 389
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 601 3 304 3 493 5 140
Summa tillgångar 23 644 25 407 27 329 30 941

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 5 834 6 258 1 308 119
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 3 500 2 386
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 5 834 6 258 4 808 2 505

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 3 514 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 1 000 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 15 080 22 381
Summa finansiella skulder 4 514 0 15 080 22 381

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 8 008 1 248 934
Leverantörsskulder 4 481 5 302 1 519 1 203
Övriga kortfristiga skulder 8 815 5 839 4 674 3 918
Summa operativa skulder 13 296 19 149 7 441 6 055

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 23 644 25 407 27 329 30 941
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 3.6 2.6 2.5 0.1
Avkastning på eget kapital % 67.4 48.0 63.0 -
Soliditet % 24.7 24.6 17.6 8.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 77.4 0.0 313.7 893.4
Kassalikviditet % 42.0 56.0 11.0 6.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0.02 0.01 0.04
Räntetäckningsgrad % 34.52 28.55 30.54 1
Omsättning per anställd (tkr) 4 621 4 973 4 516 2 550
Rörelseresultat per anställd (tkr) 168 131 113 4
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 511 539 476 299

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 641
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 641 18 644
Värdeförändring (%) 19.0 903 18 644
Tillväxt i omsättning (%) 10.0 911 18 644
Rörelsemarginal (%) 3.6 1 613 18 644
Avkastning på eget kapital (%) 67.4 352 18 644
Soliditet (%) 24.7 1 949 18 644
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 621 250 18 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 168 859 18 644
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 511 1 299 18 644
Nettoomsättning (tkr) 147 872 148 18 644
Rörelseresultat (tkr) 5 385 262 18 644
Antal anställda 32 267 18 644
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Billdals Stormarknad AB har ökat omsättningen senaste året med 10.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 148 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 644 företag i länet.

Rörelsemarginal

Billdals Stormarknad AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 613 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 644 företag i länet.

Antal anställda

Billdals Stormarknad AB har under det senaste året 32 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33.5. Företaget är under jämförelseåret den 267 största arbetsgivaren av 18 644 i länet.

Soliditet

Billdals Stormarknad AB har under det senaste året en soliditet på 24.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 1 949 mest solventa företaget av 18 644 i länet.

Värderating

Billdals Stormarknad AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Andreas Robin Mikael Quist (f. 1987) Ledamot, Verkställande direktör
Patrik Robert Daniel Quist (f. 1988) Ledamot, Ordförande
Åse Marita Severinsson (f. 1964) Suppleant
Maria Pernilla Rehnberg (f. 1966) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva detaljhandel med dagligvaror och annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se