>

Swoosh Öst AB

Org.nr:

556952-5164

Adress:

Lärlingsgatan 18

Postnummer:

904 22 Umeå

Telefon:

076-6774080
Visa allt om Swoosh Öst AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 12 9 8 6
Nettoomsättning (tkr) 22 256 14 553 9 690 1 033
Rörelseresultat (tkr) 1 599 408 -2 160 -293
Årets resultat (tkr) 1 514 197 -2 268 -314
Summa eget kapital (tkr) 2 429 915 718 186
Rörelsemarginal % 7.2 2.8 -22.3 -28.4
Avk. eget kapital % 90.6 24.1 -501.8 -
Soliditet % 19.1 9.8 5.9 1.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 855 1 617 1 211 172
Resultat/anställd (tkr) 133 45 -270 -45
Lön/anställd (tkr) 560 621 598 77

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 22 256 14 553 9 690 1 033
Arbetskraftskostnad -6 718 -5 586 -4 781 -500
Avskrivningar -1 042 -972 -1 206 -192
Andra rörelsekostnader -9 898 -5 551 -3 810 -297
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 385 87 51 0
Övriga rörelsekostnader -3 384 -2 123 -2 104 -337
Rörelseresultat 1 599 408 -2 160 -293
Ränteintäkter 0 1 0 0
Räntekostnader -85 -212 -108 -21
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -85 -211 -108 -21
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 514 197 -2 268 -314
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 1 514 197 -2 268 -314
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 514 197 -2 268 -314
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 440 680 920 1 160
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 440 680 920 1 160
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 4 173 4 156 8 623 8 737
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 173 4 156 8 623 8 737
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 4 613 4 836 9 543 9 897
Varulager 50 50 41 0
Kundfordringar 6 280 2 837 1 978 553
Övriga omsättningstillgångar 1 763 841 595 787
Summa operativa omsättningstillgångar 8 093 3 728 2 614 1 340
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 745 108 1 035
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 0 745 108 1 035
Summa tillgångar 12 706 9 309 12 265 12 272

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 2 429 915 718 186
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 429 915 718 186

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 1 296 805 3 994 5 823
Externa finansiella skulder, kortfristiga 420 630 1 212 993
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 3 000 4 145 4 158 3 866
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 4 716 5 580 9 364 10 682

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 351 337 0 321
Leverantörsskulder 1 818 851 978 183
Övriga kortfristiga skulder 3 392 1 626 1 205 900
Summa operativa skulder 5 561 2 814 2 183 1 404

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 12 706 9 309 12 265 12 272
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 7.2 2.8 -22.3 -28.4
Avkastning på eget kapital % 90.6 24.1 -501.8 -
Soliditet % 19.1 9.8 5.9 1.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 194.2 609.8 1 304.2 5 743.0
Kassalikviditet % 143.0 142.0 79.0 114.0
Likviditetsberedskap % 0 0.05 0.01 1
Räntetäckningsgrad % 18.81 1.93 -20 -13.95
Omsättning per anställd (tkr) 1 855 1 617 1 211 159
Rörelseresultat per anställd (tkr) 133 45 -270 -45
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 560 621 598 77

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 944
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 944 12 769
Värdeförändring (%) 479.0 22 12 769
Tillväxt i omsättning (%) 53.0 95 12 769
Rörelsemarginal (%) 7.2 724 12 769
Avkastning på eget kapital (%) 90.6 120 12 769
Soliditet (%) 19.1 1 591 12 769
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 855 632 12 769
Rörelseresultat per anställd (tkr) 133 652 12 769
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 560 576 12 769
Nettoomsättning (tkr) 22 256 558 12 769
Rörelseresultat (tkr) 1 599 514 12 769
Antal anställda 12 607 12 769
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Swoosh Öst AB har ökat omsättningen senaste året med 53.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 558 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 769 företag i länet.

Rörelsemarginal

Swoosh Öst AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 724 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 769 företag i länet.

Antal anställda

Swoosh Öst AB har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 607 största arbetsgivaren av 12 769 i länet.

Soliditet

Swoosh Öst AB har under det senaste året en soliditet på 19.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 591 mest solventa företaget av 12 769 i länet.

Värderating

Swoosh Öst AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska vara verksamt inom högtrycksspolningar, slamtömning, transport av farligt avfall, fasadrengörning, klottersanering, inhyrning och uthyrning av lastbilar, minibussar, skotrar och filmutrustning samt förvalta värdepapper och bedriva därmedförenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se