>

Markbyggnad Toivanen AB

Org.nr:

556947-9339

Adress:

Företagsvägen 3

Postnummer:

953 33 Haparanda

Telefon:

072-5202179

Moderbolag:

VELJEKSET TOIVANEN OY
Visa allt om Markbyggnad Toivanen AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-03 2016-03 2015-03  
Antal anställda 18 15 7  
Nettoomsättning (tkr) 24 423 14 324 8 153  
Rörelseresultat (tkr) 3 306 -1 329 621  
Årets resultat (tkr) 1 325 -1 108 9  
Summa eget kapital (tkr) 2 991 301 582  
Rörelsemarginal % 13.5 -9.3 7.6  
Avk. eget kapital % 163.4 -312.8 -  
Soliditet % 37.2 4.6 10.6  
Omsättning/anställd (tkr) 1 357 955 1 165  
Resultat/anställd (tkr) 184 -89 63  
Lön/anställd (tkr) 490 365 373  

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-03 2016-03 2015-03 N/A
Nettoomsättning 24 423 14 324 8 153  
Arbetskraftskostnad -8 812 -5 480 -3 697  
Avskrivningar -1 333 -1 084 -614  
Andra rörelsekostnader -8 830 -7 655 -2 056  
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0  
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0  
Övriga rörelseintäkter 162 202 296  
Övriga rörelsekostnader -2 304 -1 636 -1 461  
Rörelseresultat 3 306 -1 329 621  
Ränteintäkter 0 1 0  
Räntekostnader -162 -130 -248  
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0  
Övriga finansiella poster 0 0 0  
Finansnetto -162 -129 -248  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 144 -1 458 373  
Skatt -455 77 -92  
Årets resultat 2 689 -1 381 281  
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 689 -1 381 281  
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0  

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 365 273 -273  
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -385 77 -77  
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0  
Balansräkning (tkr) 2017-03 2016-03 2015-03 N/A
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0  
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Byggnader och mark 0 0 0  
Maskiner och inventarier 6 323 5 967 4 077  
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa materiella anläggningstillgångar 6 323 5 967 4 077  
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Summa operativa anläggningstillgångar 6 323 5 967 4 077  
Varulager 0 0 0  
Kundfordringar 573 310 162  
Övriga omsättningstillgångar 305 290 73  
Summa operativa omsättningstillgångar 878 600 235  
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Övriga externa finansiella tillgångar 40 40 40  
Likvida medel 790 0 1 131  
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 830 40 1 171  
Summa tillgångar 8 031 6 607 5 483  

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 
 
Eget kapital, redovisat 1 626 301 309  
EK-andel av obeskattade reserver 1 365 0 273  
Minoritetsintresse 0 0 0  
Summa eget kapital 2 991 301 582  

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 
 
Externa finansiella skulder, långfristiga 1 672 3 139 2 275  
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 223 1 257 813  
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 396 844 1 129  
Summa finansiella skulder 3 291 5 240 4 217  

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 
 
Långfristiga operativa skulder 385 0 77  
Leverantörsskulder 306 176 106  
Övriga kortfristiga skulder 1 059 891 500  
Summa operativa skulder 1 750 1 067 683  

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 8 032 6 608 5 482  
Nyckeltal i genomsnitt 2017-03 2016-03 2015-03 N/A
Rörelsemarginal % 13.5 -9.3 7.6  
Avkastning på eget kapital % 163.4 -312.8 -  
Soliditet % 37.2 4.6 10.6  
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 110.0 1 740.9 724.6  
Kassalikviditet % 56.0 19.0 54.0  
Likviditetsberedskap % 0.03 0 0.14  
Räntetäckningsgrad % 20.41 -10.22 2.5  
Omsättning per anställd (tkr) 1 357 955 822  
Rörelseresultat per anställd (tkr) 184 -89 63  
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 490 365 373  

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 1 000
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 000 12 769
Värdeförändring (%) 1 200.0 2 12 769
Tillväxt i omsättning (%) 71.0 61 12 769
Rörelsemarginal (%) 13.5 359 12 769
Avkastning på eget kapital (%) 163.4 24 12 769
Soliditet (%) 37.2 1 014 12 769
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 357 1 065 12 769
Rörelseresultat per anställd (tkr) 184 501 12 769
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 490 1 017 12 769
Nettoomsättning (tkr) 24 423 521 12 769
Rörelseresultat (tkr) 3 306 287 12 769
Antal anställda 18 402 12 769
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Markbyggnad Toivanen AB har ökat omsättningen senaste året med 71.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 521 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 769 företag i länet.

Rörelsemarginal

Markbyggnad Toivanen AB har det senaste året en rörelsemarginal på 13.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 359 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 769 företag i länet.

Antal anställda

Markbyggnad Toivanen AB har under det senaste året 18 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 402 största arbetsgivaren av 12 769 i länet.

Soliditet

Markbyggnad Toivanen AB har under det senaste året en soliditet på 37.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 014 mest solventa företaget av 12 769 i länet.

Värderating

Markbyggnad Toivanen AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Tapio Juhani Kostet (f. 1960) Revisor
Hans Göran Öystilä (f. 1962) Revisorssuppleant
Heidi Birgitta Engelberg (f. 1982) Särskild delgivningsmottagare

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet med mark- och byggentreprenader, transportverksamhet, värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se