>

M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB

Org.nr:

556942-0978

Adress:

Svedjevägen 8G

Postnummer:

931 36 Skellefteå

Telefon:

070-6886017
Visa allt om M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 11 10 9 9
Nettoomsättning (tkr) 16 580 11 019 10 947 10 249
Rörelseresultat (tkr) 365 2 569 616
Årets resultat (tkr) 183 191 316 338
Summa eget kapital (tkr) 1 303 1 045 1 071 655
Rörelsemarginal % 2.2 0.0 5.2 6.0
Avk. eget kapital % 22.0 -2.6 48.4 -
Soliditet % 25.6 40.6 28.3 23.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 507 1 102 1 216 1 139
Resultat/anställd (tkr) 33 0 63 51
Lön/anställd (tkr) 491 497 510 341

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 16 580 11 019 10 947 10 249
Arbetskraftskostnad -5 399 -4 970 -4 593 -4 091
Avskrivningar -159 -158 -96 -38
Andra rörelsekostnader -9 112 -4 264 -4 596 -4 206
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 123 0 117
Övriga rörelsekostnader -1 545 -1 748 -1 093 -1 415
Rörelseresultat 365 2 569 616
Ränteintäkter 10 0 0 0
Räntekostnader -31 -26 0 -28
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 -29 0
Finansnetto -21 -26 -29 -28
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 344 -24 540 588
Skatt -85 -3 -123 -134
Årets resultat 259 -27 417 454
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 259 -27 417 454
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -76 218 -101 -117
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -21 62 -29 -33
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 364 495 347 154
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 364 495 347 154
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 364 495 347 154
Varulager 106 360 640 287
Kundfordringar 4 409 1 526 2 229 1 155
Övriga omsättningstillgångar 204 194 58 37
Summa operativa omsättningstillgångar 4 719 2 080 2 927 1 479
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 512 1 194
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 0 0 512 1 194
Summa tillgångar 5 083 2 575 3 786 2 827

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 227 1 045 853 538
EK-andel av obeskattade reserver 76 0 218 117
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 303 1 045 1 071 655

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 162 161 257 170
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 40 100 60
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 162 201 357 230

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 87 0 62 33
Leverantörsskulder 1 429 238 867 814
Övriga kortfristiga skulder 2 102 1 092 1 430 1 095
Summa operativa skulder 3 618 1 330 2 359 1 942

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 5 083 2 576 3 787 2 827
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 2.2 0.0 5.2 6.0
Avkastning på eget kapital % 22.0 -2.6 48.4 -
Soliditet % 25.6 40.6 28.3 23.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 12.4 19.2 33.3 35.1
Kassalikviditet % 131.0 126.0 117.0 121.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.05 0.12
Räntetäckningsgrad % 12.1 0.08 - 22
Omsättning per anställd (tkr) 1 507 1 102 1 216 854
Rörelseresultat per anställd (tkr) 33 0 63 51
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 491 497 510 341

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 1 352
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 352 12 769
Värdeförändring (%) 42.0 375 12 769
Tillväxt i omsättning (%) 50.0 103 12 769
Rörelsemarginal (%) 2.2 1 304 12 769
Avkastning på eget kapital (%) 22.0 865 12 769
Soliditet (%) 25.6 1 401 12 769
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 507 886 12 769
Rörelseresultat per anställd (tkr) 33 1 277 12 769
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 491 1 006 12 769
Nettoomsättning (tkr) 16 580 714 12 769
Rörelseresultat (tkr) 365 1 156 12 769
Antal anställda 11 678 12 769
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB har ökat omsättningen senaste året med 50.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 714 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 769 företag i länet.

Rörelsemarginal

M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 1 304 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 769 företag i länet.

Antal anställda

M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 678 största arbetsgivaren av 12 769 i länet.

Soliditet

M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB har under det senaste året en soliditet på 25.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 401 mest solventa företaget av 12 769 i länet.

Värderating

M&R Mekan & Konstruktion i Skellefteå AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva mekanisk verkstad. Konsulterande verksamhet inom mekanisk konstruktion utemontage samt annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se