>

Lapplands Elnät i Jokkmokk AB

Org.nr:

556940-0251

Adress:

Box 99

Postnummer:

962 23 Jokkmokk

Telefon:

0971-77950

Moderbolag:

Visa allt om Lapplands Elnät i Jokkmokk AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 25 18 16 15
Nettoomsättning (tkr) 164 277 58 948 51 225 50 805
Rörelseresultat (tkr) 12 015 1 320 2 359 -42
Årets resultat (tkr) 6 407 766 1 329 -254
Summa eget kapital (tkr) 11 817 2 741 1 773 56
Rörelsemarginal % 7.3 2.2 4.6 -0.1
Avk. eget kapital % 124.7 42.9 187.8 -
Soliditet % 23.3 12.5 19.1 0.4
Omsättning/anställd (tkr) 6 571 3 275 3 202 3 387
Resultat/anställd (tkr) 481 73 147 -2
Lön/anställd (tkr) 838 858 775 615

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 164 277 58 948 51 225 50 805
Arbetskraftskostnad -20 941 -15 440 -12 394 -13 065
Avskrivningar -482 -497 -562 -825
Andra rörelsekostnader -130 839 -41 691 -35 910 -36 957
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 12 015 1 320 2 359 -42
Ränteintäkter 2 10 9 1
Räntekostnader -48 -73 -152 -274
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -46 -63 -143 -273
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 11 969 1 257 2 216 -315
Skatt -2 893 -289 -499 61
Årets resultat 9 076 968 1 717 -254
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 9 076 968 1 717 -254
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 669 -202 -388 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -753 -57 -110 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 742 1 122 1 273 1 588
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 742 1 122 1 273 1 588
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 742 1 122 1 273 1 588
Varulager 0 0 144 159
Kundfordringar 10 638 15 984 5 595 3 708
Övriga omsättningstillgångar 6 793 1 326 802 2 599
Summa operativa omsättningstillgångar 17 431 17 310 6 541 6 466
Fordringar på koncern- och intresseföretag 380 472 569 260
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 61
Likvida medel 31 215 2 953 881 4 812
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 31 595 3 425 1 450 5 133
Summa tillgångar 50 768 21 857 9 264 13 187

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 8 557 2 151 1 385 56
EK-andel av obeskattade reserver 3 260 590 388 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 11 817 2 741 1 773 56

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 462 892 1 322 1 752
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 177 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 6 126 244 4 147
Summa finansiella skulder 468 1 018 1 743 5 899

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 919 167 110 0
Leverantörsskulder 22 602 6 581 2 755 2 588
Övriga kortfristiga skulder 14 962 11 350 2 883 4 644
Summa operativa skulder 38 483 18 098 5 748 7 232

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 50 768 21 857 9 264 13 187
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 7.3 2.2 4.6 -0.1
Avkastning på eget kapital % 124.7 42.9 187.8 -
Soliditet % 23.3 12.5 19.1 0.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 4.0 37.1 98.3 10 533.899
Kassalikviditet % 129.0 112.0 120.0 98.0
Likviditetsberedskap % 0.19 0.05 0.02 0.09
Räntetäckningsgrad % 250.35 18.22 15.58 -0.15
Omsättning per anställd (tkr) 6 571 3 275 3 202 2 391
Rörelseresultat per anställd (tkr) 481 73 147 -2
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 838 858 775 615

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 136
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 136 11 075
Värdeförändring (%) 467.0 20 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 179.0 19 11 075
Rörelsemarginal (%) 7.3 677 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 124.7 37 11 075
Soliditet (%) 23.3 1 489 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 571 64 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 481 123 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 838 41 11 075
Nettoomsättning (tkr) 164 277 84 11 075
Rörelseresultat (tkr) 12 015 71 11 075
Antal anställda 25 261 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Lapplands Elnät i Jokkmokk AB har ökat omsättningen senaste året med 179.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 14%. Företaget är under jämförelseåret det 84 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Lapplands Elnät i Jokkmokk AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 677 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Lapplands Elnät i Jokkmokk AB har under det senaste året 25 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 51. Företaget är under jämförelseåret den 261 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Lapplands Elnät i Jokkmokk AB har under det senaste året en soliditet på 23.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 1 489 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Lapplands Elnät i Jokkmokk AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt driva drift, service och underhåll av elanläggningar, belysningsanläggningar, distributionsnät för el samt lokal- och regionnätprojekt i Norrbottens län samt bedriva därmed förenligverksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se