>

Lööve Balkong i Ersmark AB

Org.nr:

556933-2306

Adress:

Älvgatan 4

Postnummer:

934 41 Ersmark

Telefon:

0910-723660
Visa allt om Lööve Balkong i Ersmark AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 13 12 10 7
Nettoomsättning (tkr) 46 552 10 921 10 790 7 450
Rörelseresultat (tkr) 7 761 622 823 832
Årets resultat (tkr) 4 243 -36 394 340
Summa eget kapital (tkr) 6 590 751 1 268 683
Rörelsemarginal % 16.7 5.7 7.6 11.2
Avk. eget kapital % 161.9 59.0 62.0 -
Soliditet % 40.5 8.3 20.0 27.2
Omsättning/anställd (tkr) 3 581 910 1 079 1 064
Resultat/anställd (tkr) 597 52 82 79
Lön/anställd (tkr) 621 399 444 240

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 46 552 10 921 10 790 7 450
Arbetskraftskostnad -8 079 -4 783 -4 441 -2 525
Avskrivningar -315 -228 -160 -91
Andra rörelsekostnader -23 503 -1 990 -4 560 -2 837
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 320 559 389 56
Övriga rörelsekostnader -7 214 -3 857 -1 195 -1 221
Rörelseresultat 7 761 622 823 832
Ränteintäkter 1 1 0 0
Räntekostnader -12 -20 -45 -58
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -11 -19 -45 -58
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 7 750 603 778 774
Skatt -1 807 -7 -173 -191
Årets resultat 5 943 596 605 583
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 943 596 605 583
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 597 -19 -191 -243
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -450 -5 -54 -69
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 528 543 559 0
Maskiner och inventarier 1 068 766 617 393
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 596 1 309 1 176 393
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 596 1 309 1 176 393
Varulager 2 006 1 357 1 210 554
Kundfordringar 7 637 1 232 3 186 268
Övriga omsättningstillgångar 274 749 41 56
Summa operativa omsättningstillgångar 9 917 3 338 4 437 878
Fordringar på koncern- och intresseföretag 403 133 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 363 4 314 733 1 240
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 766 4 447 733 1 240
Summa tillgångar 16 279 9 094 6 346 2 511

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 4 541 298 834 440
EK-andel av obeskattade reserver 2 049 453 434 243
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 590 751 1 268 683

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 159 241 446 256
Externa finansiella skulder, kortfristiga 83 205 209 133
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 354 635 9 0
Summa finansiella skulder 596 1 081 664 389

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 995 253 698 643
Leverantörsskulder 3 119 2 678 1 758 376
Övriga kortfristiga skulder 4 979 4 331 1 958 419
Summa operativa skulder 9 093 7 262 4 414 1 438

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 16 279 9 094 6 346 2 510
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 16.7 5.7 7.6 11.2
Avkastning på eget kapital % 161.9 59.0 62.0 -
Soliditet % 40.5 8.3 20.0 27.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 9.0 143.9 52.3 56.9
Kassalikviditet % 144.0 80.0 101.0 169.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0.4 0.07 0.17
Räntetäckningsgrad % 646.83 31.15 18.29 14.34
Omsättning per anställd (tkr) 3 581 910 1 079 710
Rörelseresultat per anställd (tkr) 597 52 82 79
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 621 399 444 240

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 274
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 274 12 771
Värdeförändring (%) 755.0 9 12 771
Tillväxt i omsättning (%) 326.0 2 12 771
Rörelsemarginal (%) 16.7 238 12 771
Avkastning på eget kapital (%) 161.9 25 12 771
Soliditet (%) 40.5 900 12 771
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 581 212 12 771
Rörelseresultat per anställd (tkr) 597 101 12 771
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 621 330 12 771
Nettoomsättning (tkr) 46 552 299 12 771
Rörelseresultat (tkr) 7 761 139 12 771
Antal anställda 13 566 12 771
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Lööve Balkong i Ersmark AB har ökat omsättningen senaste året med 326.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 299 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 771 företag i länet.

Rörelsemarginal

Lööve Balkong i Ersmark AB har det senaste året en rörelsemarginal på 16.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 238 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 771 företag i länet.

Antal anställda

Lööve Balkong i Ersmark AB har under det senaste året 13 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23. Företaget är under jämförelseåret den 566 största arbetsgivaren av 12 771 i länet.

Soliditet

Lööve Balkong i Ersmark AB har under det senaste året en soliditet på 40.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 900 mest solventa företaget av 12 771 i länet.

Värderating

Lööve Balkong i Ersmark AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av balkonger samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se