>

Älvsby Bensin & Service AB

Org.nr:

556923-1805

Adress:

Kyrkogårdsgatan 20

Postnummer:

942 33 Älvsbyn

Telefon:

0929-55388
Visa allt om Älvsby Bensin & Service AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 8 8 8 9
Nettoomsättning (tkr) 46 412 35 903 36 682 33 565
Rörelseresultat (tkr) 569 489 727 -356
Årets resultat (tkr) 211 170 190 -2
Summa eget kapital (tkr) 1 275 923 622 207
Rörelsemarginal % 1.2 1.4 2.0 -1.1
Avk. eget kapital % 32.1 38.9 100.2 -274.9
Soliditet % 16.6 11.6 9.0 3.1
Omsättning/anställd (tkr) 5 802 4 488 4 585 3 729
Resultat/anställd (tkr) 71 61 91 -40
Lön/anställd (tkr) 412 405 384 386

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 46 412 35 903 36 682 33 565
Arbetskraftskostnad -3 298 -3 240 -3 072 -3 477
Avskrivningar -374 -362 -361 -362
Andra rörelsekostnader -40 692 -30 241 -31 106 -28 517
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 124 18 5 15
Övriga rörelsekostnader -1 603 -1 589 -1 421 -1 580
Rörelseresultat 569 489 727 -356
Ränteintäkter 0 0 3 0
Räntekostnader -115 -102 -197 -260
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -115 -102 -194 -260
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 454 387 533 -616
Skatt -102 -87 -118 7
Årets resultat 352 300 415 -609
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 352 300 415 -609
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -141 -130 -225 27
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -40 -37 -64 8
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 2 861 2 359 2 504 2 649
Maskiner och inventarier 520 743 844 1 028
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 381 3 102 3 348 3 677
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 3 381 3 102 3 348 3 677
Varulager 1 399 1 618 1 376 1 288
Kundfordringar 1 171 729 813 557
Övriga omsättningstillgångar 203 1 408 199 289
Summa operativa omsättningstillgångar 2 773 3 755 2 388 2 134
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 087 652 781 412
Övriga externa finansiella tillgångar 26 26 26 179
Likvida medel 390 401 410 185
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 503 1 079 1 217 776
Summa tillgångar 7 657 7 936 6 953 6 587

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 778 567 397 207
EK-andel av obeskattade reserver 497 356 225 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 275 923 622 207

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 1 301 1 681 2 307 2 685
Externa finansiella skulder, kortfristiga 800 2 376 800 800
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 200 200 0 0
Summa finansiella skulder 2 301 4 257 3 107 3 485

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 140 100 64 0
Leverantörsskulder 2 689 1 576 2 626 2 201
Övriga kortfristiga skulder 1 252 1 080 534 694
Summa operativa skulder 4 081 2 756 3 224 2 895

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 7 657 7 936 6 953 6 587
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 1.2 1.4 2.0 -1.1
Avkastning på eget kapital % 32.1 38.9 100.2 -274.9
Soliditet % 16.6 11.6 9.0 3.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 180.5 461.4 499.2 1 683.6
Kassalikviditet % 36.0 49.0 36.0 28.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0.01 0.01 0.01
Räntetäckningsgrad % 4.95 4.79 3.71 -1.37
Omsättning per anställd (tkr) 5 802 4 488 4 585 3 729
Rörelseresultat per anställd (tkr) 71 61 91 -40
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 412 405 384 386

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 371
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 371 11 075
Värdeförändring (%) 28.0 468 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 29.0 259 11 075
Rörelsemarginal (%) 1.2 1 412 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 32.1 547 11 075
Soliditet (%) 16.6 1 661 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 802 80 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 71 963 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 412 1 465 11 075
Nettoomsättning (tkr) 46 412 286 11 075
Rörelseresultat (tkr) 569 960 11 075
Antal anställda 8 979 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Älvsby Bensin & Service AB har ökat omsättningen senaste året med 29.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 286 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Älvsby Bensin & Service AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 412 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Älvsby Bensin & Service AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 979 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Älvsby Bensin & Service AB har under det senaste året en soliditet på 16.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 661 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Älvsby Bensin & Service AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva distribution och grossisthandel av drivmedel och oljor, bedriva bensinstation samt utföra service av fordon och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se