>

Nordic Industry Locations AB

Org.nr:

556884-1653

Adress:

Aurorum 1 C

Postnummer:

977 75 Luleå

Telefon:

070-2880056
Visa allt om Nordic Industry Locations AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 3 4 3
Nettoomsättning (tkr) 16 000 4 333 3 080 3 099
Rörelseresultat (tkr) 309 984 -648 12
Årets resultat (tkr) 72 858 -644 1
Summa eget kapital (tkr) 581 1 019 127 129
Rörelsemarginal % 1.9 22.7 -21.0 0.4
Avk. eget kapital % 26.5 155.8 -509.6 0.8
Soliditet % 6.0 27.7 2.2 2.9
Omsättning/anställd (tkr) 5 333 1 444 770 1 033
Resultat/anställd (tkr) 103 328 -162 4
Lön/anställd (tkr) 1 241 1 476 1 038 1 100

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 16 000 4 333 3 080 3 099
Arbetskraftskostnad -3 722 -4 428 -4 153 -3 300
Avskrivningar -159 0 0 0
Andra rörelsekostnader -229 -48 -105 -80
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 460 5 773 4 008 2 302
Övriga rörelsekostnader -12 041 -4 646 -3 478 -2 009
Rörelseresultat 309 984 -648 12
Ränteintäkter 0 1 0 0
Räntekostnader -2 -6 -6 -3
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -2 -5 -6 -3
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 307 979 -654 9
Skatt -95 -86 2 -8
Årets resultat 212 893 -652 1
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 212 893 -652 1
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -141 -34 8 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -40 -9 2 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 520 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 520 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 179 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 179 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 699 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 7 943 751 1 155 2 050
Övriga omsättningstillgångar 327 909 2 243 1 537
Summa operativa omsättningstillgångar 8 270 1 660 3 398 3 587
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 722 689 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 706 1 292 1 792 801
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 706 2 014 2 481 801
Summa tillgångar 9 675 3 674 5 879 4 388

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 406 985 127 121
EK-andel av obeskattade reserver 175 34 0 8
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 581 1 019 127 129

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 625
Summa finansiella skulder 0 0 0 625

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 49 9 0 2
Leverantörsskulder 538 1 010 587 349
Övriga kortfristiga skulder 8 507 1 636 5 165 3 283
Summa operativa skulder 9 094 2 655 5 752 3 634

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 9 675 3 674 5 879 4 388
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 1.9 22.7 -21.0 0.4
Avkastning på eget kapital % 26.5 155.8 -509.6 0.8
Soliditet % 6.0 27.7 2.2 2.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 485.2
Kassalikviditet % 99.0 112.0 90.0 103.0
Likviditetsberedskap % 0.04 0.3 0.58 0.26
Räntetäckningsgrad % 154.5 164.17 -108 4
Omsättning per anställd (tkr) 5 333 1 444 770 1 033
Rörelseresultat per anställd (tkr) 103 328 -162 4
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 241 1 476 1 038 1 100

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 1 236
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 236 12 769
Värdeförändring (%) -19.0 1 493 12 769
Tillväxt i omsättning (%) 269.0 3 12 769
Rörelsemarginal (%) 1.9 1 337 12 769
Avkastning på eget kapital (%) 26.5 736 12 769
Soliditet (%) 6.0 1 862 12 769
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 333 97 12 769
Rörelseresultat per anställd (tkr) 103 808 12 769
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 241 11 12 769
Nettoomsättning (tkr) 16 000 736 12 769
Rörelseresultat (tkr) 309 1 217 12 769
Antal anställda 3 1 895 12 769
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Nordic Industry Locations AB har ökat omsättningen senaste året med 269.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 736 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 769 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nordic Industry Locations AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 1 337 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 769 företag i länet.

Antal anställda

Nordic Industry Locations AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 895 största arbetsgivaren av 12 769 i länet.

Soliditet

Nordic Industry Locations AB har under det senaste året en soliditet på 6.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 1 862 mest solventa företaget av 12 769 i länet.

Värderating

Nordic Industry Locations AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska verka för att elintensiv industri etableras i framför allt norra Sverige, jämte annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se