>

Blomstra i Sverige AB

Org.nr:

556876-7809

Adress:

Kungsgatan 101

Postnummer:

903 31 Umeå

Telefon:

090-121020
Visa allt om Blomstra i Sverige AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 72 37 30 22
Nettoomsättning (tkr) 30 736 16 579 13 874 6 623
Rörelseresultat (tkr) 1 825 1 011 572 199
Årets resultat (tkr) 1 057 632 443 112
Summa eget kapital (tkr) 2 597 1 178 790 347
Rörelsemarginal % 5.9 6.1 4.1 3.0
Avk. eget kapital % 75.2 80.1 77.8 56.8
Soliditet % 30.7 31.4 23.8 24.3
Omsättning/anställd (tkr) 427 448 462 301
Resultat/anställd (tkr) 25 27 19 9
Lön/anställd (tkr) 387 404 417 269

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 30 736 16 579 13 874 6 623
Arbetskraftskostnad -27 862 -14 930 -12 524 -5 919
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 0 -327 -187
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 721 318 292 104
Övriga rörelsekostnader -1 770 -956 -743 -422
Rörelseresultat 1 825 1 011 572 199
Ränteintäkter 0 1 1 2
Räntekostnader -1 0 -1 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 1 0 2
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 824 1 012 572 201
Skatt -404 -224 -130 -48
Årets resultat 1 420 788 442 153
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 420 788 442 153
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -362 -156 0 -41
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -102 -44 0 -12
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 50 50 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 50 50 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 3 888 1 703 72 35
Övriga omsättningstillgångar 1 101 503 505 118
Summa operativa omsättningstillgångar 4 989 2 206 577 153
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 3 419 1 489 2 742 1 277
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 419 1 489 2 742 1 277
Summa tillgångar 8 458 3 745 3 319 1 430

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 2 000 943 711 268
EK-andel av obeskattade reserver 597 235 79 79
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 597 1 178 790 347

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 168 66 22 22
Leverantörsskulder 207 87 71 14
Övriga kortfristiga skulder 5 486 2 414 2 437 1 047
Summa operativa skulder 5 861 2 567 2 530 1 083

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 8 458 3 745 3 320 1 430
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5.9 6.1 4.1 3.0
Avkastning på eget kapital % 75.2 80.1 77.8 56.8
Soliditet % 30.7 31.4 23.8 24.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 148.0 148.0 132.0 135.0
Likviditetsberedskap % 0.11 0.09 0.2 0.19
Räntetäckningsgrad % 1 825 - 573 -
Omsättning per anställd (tkr) 427 448 462 301
Rörelseresultat per anställd (tkr) 25 27 19 9
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 387 404 417 269

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 405
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 405 12 771
Värdeförändring (%) 186.0 76 12 771
Tillväxt i omsättning (%) 85.0 44 12 771
Rörelsemarginal (%) 5.9 847 12 771
Avkastning på eget kapital (%) 75.2 168 12 771
Soliditet (%) 30.7 1 229 12 771
Nettoomsättning per anställd (tkr) 427 1 907 12 771
Rörelseresultat per anställd (tkr) 25 1 350 12 771
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 387 1 581 12 771
Nettoomsättning (tkr) 30 736 428 12 771
Rörelseresultat (tkr) 1 825 453 12 771
Antal anställda 72 77 12 771
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Blomstra i Sverige AB har ökat omsättningen senaste året med 85.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 428 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 771 företag i länet.

Rörelsemarginal

Blomstra i Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%. Företaget har under jämförelseåret den 847 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 771 företag i länet.

Antal anställda

Blomstra i Sverige AB har under det senaste året 72 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 50. Företaget är under jämförelseåret den 77 största arbetsgivaren av 12 771 i länet.

Soliditet

Blomstra i Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 30.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 32%. Företaget är under jämförelseåret det 1 229 mest solventa företaget av 12 771 i länet.

Värderating

Blomstra i Sverige AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Företaget ska bedriva personlig assistans samt hemtjänstverksamhet enligt LSS och SOL.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se