>

Norrland Express AB

Org.nr:

556865-9881

Adress:

Kontaktvägen 7

Postnummer:

901 33 Umeå

Telefon:

090-42010
Visa allt om Norrland Express AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 8 6 3 2
Nettoomsättning (tkr) 9 448 5 802 4 212 3 087
Rörelseresultat (tkr) 1 435 1 459 1 244 753
Årets resultat (tkr) 575 745 592 387
Summa eget kapital (tkr) 3 389 2 286 1 634 968
Rörelsemarginal % 15.2 25.1 29.5 24.4
Avk. eget kapital % 38.9 57.5 74.2 85.8
Soliditet % 50.2 55.0 53.6 54.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 181 967 1 404 1 544
Resultat/anställd (tkr) 179 243 415 377
Lön/anställd (tkr) 580 339 462 428

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 9 448 5 802 4 212 3 087
Arbetskraftskostnad -4 643 -2 035 -1 386 -856
Avskrivningar -358 -255 -116 -78
Andra rörelsekostnader -687 -519 -438 -12
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 171 25 150 225
Övriga rörelsekostnader -2 496 -1 559 -1 178 -1 613
Rörelseresultat 1 435 1 459 1 244 753
Ränteintäkter 0 0 2 3
Räntekostnader -16 -13 -7 -10
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -16 -13 -5 -7
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 419 1 446 1 239 746
Skatt -316 -319 -273 -165
Årets resultat 1 103 1 127 966 581
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 103 1 127 966 581
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -528 -382 -374 -194
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -149 -108 -105 -55
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 3 883 1 579 1 212 567
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 883 1 579 1 212 567
Andelar i koncern- och intresseföretag 17 17 17 0
Summa operativa anläggningstillgångar 3 900 1 596 1 229 567
Varulager 25 0 0 0
Kundfordringar 871 725 78 163
Övriga omsättningstillgångar 111 -7 91 0
Summa operativa omsättningstillgångar 1 007 718 169 163
Fordringar på koncern- och intresseföretag 563 623 40 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 285 1 222 1 610 1 063
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 848 1 845 1 650 1 063
Summa tillgångar 6 755 4 159 3 048 1 793

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 760 1 185 915 622
EK-andel av obeskattade reserver 1 629 1 101 719 346
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 389 2 286 1 634 968

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 -78 -94 135
Externa finansiella skulder, kortfristiga 330 78 141 63
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 330 0 47 198

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 712 617 798 98
Leverantörsskulder 111 226 33 96
Övriga kortfristiga skulder 1 213 1 030 536 433
Summa operativa skulder 3 036 1 873 1 367 627

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 6 755 4 159 3 048 1 793
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 15.2 25.1 29.5 24.4
Avkastning på eget kapital % 38.9 57.5 74.2 85.8
Soliditet % 50.2 55.0 53.6 54.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 9.7 0.0 2.9 20.4
Kassalikviditet % 137.0 145.0 251.0 207.0
Likviditetsberedskap % 0.14 0.21 0.38 0.34
Räntetäckningsgrad % 89.69 112.23 178 75.6
Omsättning per anställd (tkr) 1 181 967 1 404 1 544
Rörelseresultat per anställd (tkr) 179 243 415 377
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 580 339 462 428

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 389
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 389 12 771
Värdeförändring (%) 38.0 416 12 771
Tillväxt i omsättning (%) 63.0 77 12 771
Rörelsemarginal (%) 15.2 285 12 771
Avkastning på eget kapital (%) 38.9 511 12 771
Soliditet (%) 50.2 622 12 771
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 181 1 318 12 771
Rörelseresultat per anställd (tkr) 179 513 12 771
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 580 492 12 771
Nettoomsättning (tkr) 9 448 1 103 12 771
Rörelseresultat (tkr) 1 435 552 12 771
Antal anställda 8 978 12 771
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Norrland Express AB har ökat omsättningen senaste året med 63.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 1 103 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 771 företag i länet.

Rörelsemarginal

Norrland Express AB har det senaste året en rörelsemarginal på 15.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 285 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 771 företag i länet.

Antal anställda

Norrland Express AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 978 största arbetsgivaren av 12 771 i länet.

Soliditet

Norrland Express AB har under det senaste året en soliditet på 50.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 622 mest solventa företaget av 12 771 i länet.

Värderating

Norrland Express AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget kommer att bedriva flyttfirma. Bohagstransporter, kontorsflyttningar, godstransporter. Upp och ned packning och av bohag samt kontor. Magasinering och lagerhållning. Uthyrningen av expressarbetaresamt CE-chaufför. Biluthyrning. Uthyrning av fordon, flyttfordon, släpvagnar, traktorer, lantbruksmaskiner, lastbilar. Mekarbeten mot verkstadsindustrin och gruvnäringen som innebär svetsning, intallationer, monteringsarbeten, reparationer och underhåll.Maskin och fordonsreparationer. Jordbruksentreprenad, växtodling, jordbearbetning, djurstallar, bygg och montering. Konsultverksamhet inom ovanstående branscher.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se