>

Kassa/Våg Norr AB

Org.nr:

556853-0702

Adress:

Gimoborgsvägen 3

Postnummer:

907 42 Umeå

Telefon:

070-3454898
Visa allt om Kassa/Våg Norr AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 5 3 3 2
Nettoomsättning (tkr) 7 510 4 525 3 936 3 367
Rörelseresultat (tkr) 849 306 210 -118
Årets resultat (tkr) 489 171 115 -16
Summa eget kapital (tkr) 1 109 689 455 302
Rörelsemarginal % 11.3 6.8 5.3 -3.5
Avk. eget kapital % 73.1 40.6 40.6 -28.2
Soliditet % 56.9 52.2 40.9 27.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 502 1 508 1 312 1 684
Resultat/anställd (tkr) 170 102 70 -59
Lön/anställd (tkr) 408 258 227 257

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 7 510 4 525 3 936 3 367
Arbetskraftskostnad -2 041 -775 -680 -514
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -3 292 -2 742 -2 363 -2 325
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 41 0 27 0
Övriga rörelsekostnader -1 369 -702 -710 -646
Rörelseresultat 849 306 210 -118
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -1 -2 -9 -5
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 -2 -9 -5
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 848 304 201 -123
Skatt -191 -72 -47 24
Årets resultat 657 232 154 -99
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 657 232 154 -99
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -168 -62 -39 83
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -48 -18 -11 24
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 450 450 450
Summa operativa anläggningstillgångar 0 450 450 450
Varulager 425 235 225 131
Kundfordringar 967 507 361 292
Övriga omsättningstillgångar 47 0 0 85
Summa operativa omsättningstillgångar 1 439 742 586 508
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 510 128 78 125
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 510 128 78 125
Summa tillgångar 1 949 1 320 1 114 1 083

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 780 575 404 290
EK-andel av obeskattade reserver 329 114 51 12
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 109 689 455 302

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 93 32 165 354
Leverantörsskulder 262 293 345 302
Övriga kortfristiga skulder 486 306 149 125
Summa operativa skulder 841 631 659 781

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 950 1 320 1 114 1 083
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 11.3 6.8 5.3 -3.5
Avkastning på eget kapital % 73.1 40.6 40.6 -28.2
Soliditet % 56.9 52.2 40.9 27.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 204.0 106.0 89.0 118.0
Likviditetsberedskap % 0.07 0.03 0.02 0.04
Räntetäckningsgrad % 849 153 23.33 -23.6
Omsättning per anställd (tkr) 1 502 1 508 1 312 1 684
Rörelseresultat per anställd (tkr) 170 102 70 -59
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 408 258 227 257

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 1 238
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 238 12 769
Värdeförändring (%) 105.0 138 12 769
Tillväxt i omsättning (%) 66.0 68 12 769
Rörelsemarginal (%) 11.3 432 12 769
Avkastning på eget kapital (%) 73.1 177 12 769
Soliditet (%) 56.9 453 12 769
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 502 893 12 769
Rörelseresultat per anställd (tkr) 170 539 12 769
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 408 1 488 12 769
Nettoomsättning (tkr) 7 510 1 301 12 769
Rörelseresultat (tkr) 849 795 12 769
Antal anställda 5 1 421 12 769
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Kassa/Våg Norr AB har ökat omsättningen senaste året med 66.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 1 301 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 769 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kassa/Våg Norr AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 432 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 769 företag i länet.

Antal anställda

Kassa/Våg Norr AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 421 största arbetsgivaren av 12 769 i länet.

Soliditet

Kassa/Våg Norr AB har under det senaste året en soliditet på 56.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 453 mest solventa företaget av 12 769 i länet.

Värderating

Kassa/Våg Norr AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av kassasystem, vågar och övrig butiksutrustning inom detaljhandeln och fackhandeln, samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se