>

Fallström Bil AB

Org.nr:

556837-2600

Adress:

Box 227

Postnummer:

941 25 Piteå

Telefon:

0911-17100
Visa allt om Fallström Bil AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 7 3 2 1
Nettoomsättning (tkr) 48 521 42 846 33 558 28 265
Rörelseresultat (tkr) 833 642 704 987
Årets resultat (tkr) 417 324 518 519
Summa eget kapital (tkr) 1 585 1 191 953 936
Rörelsemarginal % 1.7 1.5 2.1 3.5
Avk. eget kapital % 42.4 40.8 54.8 120.9
Soliditet % 28.2 20.5 12.9 19.1
Omsättning/anställd (tkr) 6 932 14 282 16 779 28 265
Resultat/anställd (tkr) 119 214 352 987
Lön/anställd (tkr) 409 442 517 647

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 48 521 42 846 33 558 28 265
Arbetskraftskostnad -2 864 -1 326 -1 034 -647
Avskrivningar -20 -19 -20 -19
Andra rörelsekostnader -42 771 -39 652 -30 662 -26 320
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 260 1 226 861 1 315
Övriga rörelsekostnader -3 293 -2 433 -1 999 -1 607
Rörelseresultat 833 642 704 987
Ränteintäkter 1 12 14 0
Räntekostnader -53 -88 -52 -75
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -52 -76 -38 -75
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 781 566 666 912
Skatt -193 -129 -148 -207
Årets resultat 588 437 518 705
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 588 437 518 705
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -171 -112 0 -187
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -48 -32 0 -53
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 34 34 0 0
Maskiner och inventarier 80 22 41 61
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 114 56 41 61
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 50 50 0
Summa operativa anläggningstillgångar 114 106 91 61
Varulager 4 597 5 186 5 250 3 725
Kundfordringar 295 42 31 53
Övriga omsättningstillgångar 581 464 1 488 521
Summa operativa omsättningstillgångar 5 473 5 692 6 769 4 299
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 35 0
Övriga externa finansiella tillgångar 21 20 0 0
Likvida medel 6 0 498 533
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 27 20 533 533
Summa tillgångar 5 614 5 818 7 393 4 893

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 114 891 766 749
EK-andel av obeskattade reserver 471 300 187 187
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 585 1 191 953 936

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 526 1 562 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 128 905 3 340 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 96 0 0
Summa finansiella skulder 1 654 2 563 3 340 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 133 1 084 1 053 553
Leverantörsskulder 761 305 1 686 1 532
Övriga kortfristiga skulder 482 675 361 1 872
Summa operativa skulder 2 376 2 064 3 100 3 957

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 5 615 5 818 7 393 4 893
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 1.7 1.5 2.1 3.5
Avkastning på eget kapital % 42.4 40.8 54.8 120.9
Soliditet % 28.2 20.5 12.9 19.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 104.3 215.3 350.4 0.0
Kassalikviditet % 37.0 26.0 37.0 33.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.01 0.02
Räntetäckningsgrad % 15.74 7.43 13.81 13.16
Omsättning per anställd (tkr) 6 932 14 282 16 779 28 265
Rörelseresultat per anställd (tkr) 119 214 352 987
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 409 442 517 647

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 860
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 860 11 075
Värdeförändring (%) 24.0 522 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 13.0 570 11 075
Rörelsemarginal (%) 1.7 1 330 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 42.4 386 11 075
Soliditet (%) 28.2 1 338 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 932 59 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 119 678 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 409 1 479 11 075
Nettoomsättning (tkr) 48 521 273 11 075
Rörelseresultat (tkr) 833 778 11 075
Antal anställda 7 1 102 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Fallström Bil AB har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 273 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fallström Bil AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 330 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Fallström Bil AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 1 102 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Fallström Bil AB har under det senaste året en soliditet på 28.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 338 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Fallström Bil AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Lars Peter Michael Fallström (f. 1965) Ledamot, Verkställande direktör
Ulla Kristina Fallström (f. 1961) Suppleant
Anna Sofi Hellström (f. 1978) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva handel med bilar och husbilar och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se