>

Northern Transport Group AB

Org.nr:

556833-3925

Adress:

Ålgatan 8D

Postnummer:

973 34 Luleå

Telefon:

0920-220266
Visa allt om Northern Transport Group AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 8 7 4
Nettoomsättning (tkr) 236 337 203 103 141 848 96 405
Rörelseresultat (tkr) 5 321 2 143 823 1 207
Årets resultat (tkr) 2 990 1 185 473 676
Summa eget kapital (tkr) 7 905 4 003 2 303 1 648
Rörelsemarginal % 2.3 1.1 0.6 1.3
Avk. eget kapital % 69.7 54.0 33.2 79.8
Soliditet % 17.2 11.9 8.0 9.0
Omsättning/anställd (tkr) 39 390 25 388 20 264 24 101
Resultat/anställd (tkr) 887 268 118 302
Lön/anställd (tkr) 861 626 497 419

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 236 337 203 103 141 848 96 405
Arbetskraftskostnad -5 164 -5 004 -3 480 -1 677
Avskrivningar -71 -2 -21 -3
Andra rörelsekostnader -221 340 -190 580 -133 019 -91 509
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 30 0 0
Övriga rörelseintäkter 222 704 0 0
Övriga rörelsekostnader -4 663 -6 108 -4 505 -2 009
Rörelseresultat 5 321 2 143 823 1 207
Ränteintäkter 226 215 132 58
Räntekostnader -94 -132 -85 -46
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 132 83 47 12
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 453 2 226 870 1 219
Skatt -1 302 -525 -215 -280
Årets resultat 4 151 1 701 655 939
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 151 1 701 655 939
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 162 -516 -183 -264
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -328 -146 -52 -75
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 351 422 81 102
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 351 422 81 102
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 46 0
Summa operativa anläggningstillgångar 351 422 127 102
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 41 160 32 382 27 080 17 502
Övriga omsättningstillgångar 287 397 727 745
Summa operativa omsättningstillgångar 41 447 32 779 27 807 18 247
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 067 331 748 1
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 067 331 748 1
Summa tillgångar 45 865 33 532 28 682 18 350

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 5 613 2 874 1 690 1 217
EK-andel av obeskattade reserver 2 292 1 129 613 431
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 7 905 4 003 2 303 1 648

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 116 269 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 155 155 0 98
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 271 424 0 98

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 646 319 173 121
Leverantörsskulder 30 035 25 667 22 654 13 943
Övriga kortfristiga skulder 7 009 3 119 3 552 2 540
Summa operativa skulder 37 690 29 105 26 379 16 604

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 45 866 33 532 28 682 18 350
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 2.3 1.1 0.6 1.3
Avkastning på eget kapital % 69.7 54.0 33.2 79.8
Soliditet % 17.2 11.9 8.0 9.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 3.4 10.6 0.0 5.9
Kassalikviditet % 122.0 114.0 109.0 110.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0 0.01 0
Räntetäckningsgrad % 59.01 17.86 11.24 27.5
Omsättning per anställd (tkr) 39 390 25 388 20 264 24 101
Rörelseresultat per anställd (tkr) 887 268 118 302
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 861 626 497 419

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 189
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 189 11 075
Värdeförändring (%) 93.0 159 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 16.0 484 11 075
Rörelsemarginal (%) 2.3 1 244 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 69.7 169 11 075
Soliditet (%) 17.2 1 644 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 39 390 6 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 887 52 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 861 32 11 075
Nettoomsättning (tkr) 236 337 48 11 075
Rörelseresultat (tkr) 5 321 165 11 075
Antal anställda 6 1 255 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Northern Transport Group AB har ökat omsättningen senaste året med 16.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 48 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Northern Transport Group AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 1 244 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Northern Transport Group AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 78. Företaget är under jämförelseåret den 1 255 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Northern Transport Group AB har under det senaste året en soliditet på 17.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 644 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Northern Transport Group AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva förmedling, uthyrning och försäljning av entreprenadmaskiner och fordon inom bygg- och anläggnings- branschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se