>

Norrkust Caravan AB

Org.nr:

556802-7634

Adress:

Lappkullvägen 12

Postnummer:

952 51 Kalix

Telefon:

0923-10444
Visa allt om Norrkust Caravan AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 12 10 4 2
Nettoomsättning (tkr) 83 236 70 097 30 079 16 760
Rörelseresultat (tkr) 4 483 3 670 1 040 813
Årets resultat (tkr) 2 542 2 031 484 288
Summa eget kapital (tkr) 8 124 4 865 2 174 1 526
Rörelsemarginal % 5.4 5.2 3.5 4.9
Avk. eget kapital % 50.2 76.5 35.0 28.6
Soliditet % 39.0 36.3 23.8 20.9
Omsättning/anställd (tkr) 6 936 7 010 7 520 8 380
Resultat/anställd (tkr) 374 367 260 407
Lön/anställd (tkr) 392 319 305 270

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 83 236 70 097 30 079 16 760
Arbetskraftskostnad -4 709 -3 186 -1 221 -540
Avskrivningar -118 -138 -107 -106
Andra rörelsekostnader -70 237 -60 179 -26 569 -14 633
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 847 663 385 401
Övriga rörelsekostnader -4 536 -3 587 -1 527 -1 069
Rörelseresultat 4 483 3 670 1 040 813
Ränteintäkter 0 0 61 18
Räntekostnader -257 -218 -270 -339
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -257 -218 -209 -321
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 226 3 452 831 492
Skatt -967 -760 -184 -110
Årets resultat 3 259 2 692 647 382
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 259 2 692 647 382
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -717 -660 -164 -95
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -202 -186 -46 -27
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 4 405 4 481 2 986 3 061
Maskiner och inventarier 69 112 138 104
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 474 4 593 3 124 3 165
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 4 474 4 593 3 124 3 165
Varulager 14 745 6 915 3 552 2 397
Kundfordringar 1 483 727 2 294 1 469
Övriga omsättningstillgångar 133 44 83 9
Summa operativa omsättningstillgångar 16 361 7 686 5 929 3 875
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 1 106 88 248
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 1 106 88 248
Summa tillgångar 20 837 13 385 9 141 7 288

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 6 201 3 659 1 628 1 144
EK-andel av obeskattade reserver 1 923 1 206 546 382
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 8 124 4 865 2 174 1 526

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 3 990 4 271 3 295 3 692
Externa finansiella skulder, kortfristiga 991 281 907 461
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 4 981 4 552 4 202 4 153

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 775 668 438 561
Leverantörsskulder 3 376 453 748 377
Övriga kortfristiga skulder 3 581 2 846 1 578 669
Summa operativa skulder 7 732 3 967 2 764 1 607

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 20 837 13 384 9 140 7 286
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 5.4 5.2 3.5 4.9
Avkastning på eget kapital % 50.2 76.5 35.0 28.6
Soliditet % 39.0 36.3 23.8 20.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 61.3 93.6 193.3 272.1
Kassalikviditet % 20.0 52.0 76.0 115.0
Likviditetsberedskap % 0 0.02 0 0.01
Räntetäckningsgrad % 17.44 16.83 4.08 2.45
Omsättning per anställd (tkr) 6 936 7 010 7 520 8 380
Rörelseresultat per anställd (tkr) 374 367 260 407
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 392 319 305 270

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 337
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 337 11 075
Värdeförändring (%) 74.0 209 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 19.0 398 11 075
Rörelsemarginal (%) 5.4 861 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 50.2 312 11 075
Soliditet (%) 39.0 996 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 936 57 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 374 186 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 392 1 566 11 075
Nettoomsättning (tkr) 83 236 147 11 075
Rörelseresultat (tkr) 4 483 187 11 075
Antal anställda 12 628 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Norrkust Caravan AB har ökat omsättningen senaste året med 19.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 147 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Norrkust Caravan AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 861 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Norrkust Caravan AB har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 628 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Norrkust Caravan AB har under det senaste året en soliditet på 39.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 996 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Norrkust Caravan AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva handel- och verkstadsrörelse med fordon, främst husvagnar.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se