>

Apoteksgruppen i Boden Nr 1 AB

Org.nr:

556802-6354

Adress:

Box 7264

Postnummer:

103 89 Stockholm

Telefon:

0771-760760
Visa allt om Apoteksgruppen i Boden Nr 1 AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 9 10 10 9
Nettoomsättning (tkr) 57 992 50 747 46 063 46 468
Rörelseresultat (tkr) 3 539 2 827 2 057 2 058
Årets resultat (tkr) 1 960 2 209 1 925 1 732
Summa eget kapital (tkr) 7 672 7 009 6 700 6 336
Rörelsemarginal % 6.1 5.6 4.5 4.4
Avk. eget kapital % 37.6 32.2 24.0 27.0
Soliditet % 53.1 53.9 53.8 44.0
Omsättning/anställd (tkr) 6 444 5 075 4 606 5 163
Resultat/anställd (tkr) 393 283 206 229
Lön/anställd (tkr) 651 594 564 579

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 57 992 50 747 46 063 46 468
Arbetskraftskostnad -5 858 -5 938 -5 635 -5 214
Avskrivningar -111 -110 -737 -1 138
Andra rörelsekostnader -45 314 -38 813 -34 482 -34 847
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 161 141 150 0
Övriga rörelsekostnader -3 331 -3 200 -3 302 -3 211
Rörelseresultat 3 539 2 827 2 057 2 058
Ränteintäkter 6 9 5 24
Räntekostnader 0 0 -48 -109
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 6 9 -43 -85
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 545 2 836 2 014 1 973
Skatt -783 -626 -449 -437
Årets resultat 2 762 2 210 1 565 1 536
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 762 2 210 1 565 1 536
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -803 0 361 195
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -227 0 102 55
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 627
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 627
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 340 397 507 520
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 340 397 507 520
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 340 397 507 1 147
Varulager 2 268 2 329 2 304 2 741
Kundfordringar 3 481 4 447 2 487 2 513
Övriga omsättningstillgångar 4 054 1 162 3 450 3 742
Summa operativa omsättningstillgångar 9 803 7 938 8 241 8 996
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 54 0 0 0
Likvida medel 4 264 4 669 3 705 4 246
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 318 4 669 3 705 4 246
Summa tillgångar 14 461 13 004 12 453 14 389

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 6 869 7 009 6 700 5 975
EK-andel av obeskattade reserver 803 0 0 361
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 7 672 7 009 6 700 6 336

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 1 066
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 972
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 2 038

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 227 0 0 102
Leverantörsskulder 5 982 5 271 4 960 4 799
Övriga kortfristiga skulder 579 724 793 1 115
Summa operativa skulder 6 788 5 995 5 753 6 016

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 14 460 13 004 12 453 14 390
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 6.1 5.6 4.5 4.4
Avkastning på eget kapital % 37.6 32.2 24.0 27.0
Soliditet % 53.1 53.9 53.8 44.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 32.2
Kassalikviditet % 180.0 171.0 168.0 152.0
Likviditetsberedskap % 0.07 0.09 0.08 0.09
Räntetäckningsgrad % - - 42.96 19.1
Omsättning per anställd (tkr) 6 444 5 075 4 606 5 163
Rörelseresultat per anställd (tkr) 393 283 206 229
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 651 594 564 579

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 365
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 365 11 075
Värdeförändring (%) 12.0 734 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 14.0 535 11 075
Rörelsemarginal (%) 6.1 788 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 37.6 441 11 075
Soliditet (%) 53.1 563 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 444 68 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 393 170 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 651 248 11 075
Nettoomsättning (tkr) 57 992 224 11 075
Rörelseresultat (tkr) 3 539 236 11 075
Antal anställda 9 863 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Apoteksgruppen i Boden Nr 1 AB har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 224 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Apoteksgruppen i Boden Nr 1 AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 788 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Apoteksgruppen i Boden Nr 1 AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 863 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Apoteksgruppen i Boden Nr 1 AB har under det senaste året en soliditet på 53.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 563 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Apoteksgruppen i Boden Nr 1 AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med receptbelagda apoteksvaror, receptfria apoteksvaror och handelsvaror som lämpar sig för försäljning och distribution till konsumenter genom apotek samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se