>

Apoteksgruppen i Kalix Nr 1 AB

Org.nr:

556801-9110

Adress:

Box 7264

Postnummer:

103 89 Stockholm

Telefon:

0771-760760
Visa allt om Apoteksgruppen i Kalix Nr 1 AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 4 4 5 4
Nettoomsättning (tkr) 27 665 28 440 27 002 24 727
Rörelseresultat (tkr) 1 463 1 860 2 049 2 182
Årets resultat (tkr) 847 1 401 1 852 1 686
Summa eget kapital (tkr) 1 592 2 765 3 359 3 104
Rörelsemarginal % 5.3 6.5 7.6 8.8
Avk. eget kapital % 51.8 46.7 49.7 61.5
Soliditet % 25.3 46.1 46.2 46.0
Omsättning/anställd (tkr) 6 916 7 110 5 400 6 182
Resultat/anställd (tkr) 366 465 410 546
Lön/anställd (tkr) 806 690 487 645

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 27 665 28 440 27 002 24 727
Arbetskraftskostnad -3 222 -2 758 -2 433 -2 581
Avskrivningar -121 -121 -147 -159
Andra rörelsekostnader -20 465 -21 138 -19 966 -17 391
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 39 0 6 62
Övriga rörelsekostnader -2 433 -2 563 -2 413 -2 476
Rörelseresultat 1 463 1 860 2 049 2 182
Ränteintäkter 0 1 16 5
Räntekostnader -12 -42 -1 -21
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -12 -41 15 -16
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 451 1 819 2 064 2 166
Skatt -323 -389 -459 -480
Årets resultat 1 128 1 430 1 605 1 686
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 128 1 430 1 605 1 686
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -281 94 247 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -79 27 70 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 44 60 76 92
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 44 60 76 92
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 281 386 490 622
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 281 386 490 622
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 325 446 566 714
Varulager 1 415 1 332 1 184 1 221
Kundfordringar 1 290 2 565 1 013 1 145
Övriga omsättningstillgångar 2 453 998 2 372 1 980
Summa operativa omsättningstillgångar 5 158 4 895 4 569 4 346
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 32 32
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 4
Likvida medel 820 661 2 106 1 650
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 820 661 2 138 1 686
Summa tillgångar 6 303 6 002 7 273 6 746

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 099 2 553 3 052 2 550
EK-andel av obeskattade reserver 493 212 307 554
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 592 2 765 3 359 3 104

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 1 367 90 0 0
Summa finansiella skulder 1 367 90 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 139 60 86 156
Leverantörsskulder 2 882 2 754 3 069 2 712
Övriga kortfristiga skulder 323 333 759 774
Summa operativa skulder 3 344 3 147 3 914 3 642

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 6 303 6 002 7 273 6 746
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5.3 6.5 7.6 8.8
Avkastning på eget kapital % 51.8 46.7 49.7 61.5
Soliditet % 25.3 46.1 46.2 46.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 85.9 3.3 0.0 0.0
Kassalikviditet % 100.0 133.0 143.0 137.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.02 0.08 0.07
Räntetäckningsgrad % 121.92 44.31 2 065 104.14
Omsättning per anställd (tkr) 6 916 7 110 5 400 6 182
Rörelseresultat per anställd (tkr) 366 465 410 546
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 806 690 487 645

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 038
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 038 11 070
Värdeförändring (%) -43.0 1 750 11 070
Tillväxt i omsättning (%) -3.0 1 366 11 070
Rörelsemarginal (%) 5.3 877 11 070
Avkastning på eget kapital (%) 51.8 302 11 070
Soliditet (%) 25.3 1 425 11 070
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 916 60 11 070
Rörelseresultat per anställd (tkr) 366 192 11 070
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 806 62 11 070
Nettoomsättning (tkr) 27 665 448 11 070
Rörelseresultat (tkr) 1 463 517 11 070
Antal anställda 4 1 661 11 070
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Apoteksgruppen i Kalix Nr 1 AB har minskat omsättningen senaste året med -3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 448 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 070 företag i länet.

Rörelsemarginal

Apoteksgruppen i Kalix Nr 1 AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 877 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 070 företag i länet.

Antal anställda

Apoteksgruppen i Kalix Nr 1 AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 1 661 största arbetsgivaren av 11 070 i länet.

Soliditet

Apoteksgruppen i Kalix Nr 1 AB har under det senaste året en soliditet på 25.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 425 mest solventa företaget av 11 070 i länet.

Värderating

Apoteksgruppen i Kalix Nr 1 AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med receptbelagda apoteksvaror, receptfria apoteksvaror och handelsvaror som lämpar sig för försäljning och distribution till konsumenter inom apotek samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se