>

Sale-Market Umeå AB

Org.nr:

556759-0293

Adress:

Box 3038

Postnummer:

903 02 Umeå

Telefon:

090-3431311
Visa allt om Sale-Market Umeå AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 4 4 3 3
Nettoomsättning (tkr) 14 135 7 919 7 824 7 192
Rörelseresultat (tkr) 2 053 404 -197 1 091
Årets resultat (tkr) 1 220 267 -76 698
Summa eget kapital (tkr) 5 152 4 181 4 664 5 553
Rörelsemarginal % 14.5 5.1 -2.5 15.2
Avk. eget kapital % 36.5 6.3 -3.9 17.5
Soliditet % 55.6 67.7 55.9 65.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 534 1 980 2 608 2 397
Resultat/anställd (tkr) 513 101 -66 364
Lön/anställd (tkr) 509 453 501 583

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 14 135 7 919 7 824 7 192
Arbetskraftskostnad -2 037 -1 812 -1 502 -1 748
Avskrivningar -512 -485 -362 -341
Andra rörelsekostnader -6 989 -3 008 -4 232 -1 959
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 51 0 28 0
Övriga rörelsekostnader -2 595 -2 210 -1 953 -2 053
Rörelseresultat 2 053 404 -197 1 091
Ränteintäkter 167 10 6 94
Räntekostnader -27 -36 -46 -9
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 140 -26 -40 85
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 193 378 -237 1 176
Skatt -491 -101 36 -284
Årets resultat 1 702 277 -201 892
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 702 277 -201 892
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -452 -9 126 -194
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -128 -2 36 -55
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 600 600 600 1 667
Maskiner och inventarier 1 827 1 233 1 211 829
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 427 1 833 1 811 2 496
Andelar i koncern- och intresseföretag 98 50 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 2 525 1 883 1 811 2 496
Varulager 4 065 2 588 2 484 4 180
Kundfordringar 835 374 719 406
Övriga omsättningstillgångar 910 1 206 3 100 660
Summa operativa omsättningstillgångar 5 810 4 168 6 303 5 246
Fordringar på koncern- och intresseföretag 691 8 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 239 116 230 737
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 930 124 230 737
Summa tillgångar 9 265 6 175 8 344 8 479

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 2 929 2 410 2 902 3 665
EK-andel av obeskattade reserver 2 223 1 771 1 762 1 888
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 5 152 4 181 4 664 5 553

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 893 490 943 1 199
Externa finansiella skulder, kortfristiga 105 51 1 300 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 998 541 2 243 1 199

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 627 499 497 532
Leverantörsskulder 291 145 227 378
Övriga kortfristiga skulder 2 197 810 713 816
Summa operativa skulder 3 115 1 454 1 437 1 726

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 9 265 6 176 8 344 8 478
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 14.5 5.1 -2.5 15.2
Avkastning på eget kapital % 36.5 6.3 -3.9 17.5
Soliditet % 55.6 67.7 55.9 65.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 19.4 12.9 48.1 21.6
Kassalikviditet % 77.0 169.0 181.0 151.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0.01 0.03 0.1
Räntetäckningsgrad % 82.22 11.5 -4.15 131.67
Omsättning per anställd (tkr) 3 534 1 980 2 608 2 397
Rörelseresultat per anställd (tkr) 513 101 -66 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 509 453 501 583

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 513
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 513 12 769
Värdeförändring (%) 32.0 474 12 769
Tillväxt i omsättning (%) 78.0 50 12 769
Rörelsemarginal (%) 14.5 320 12 769
Avkastning på eget kapital (%) 36.5 543 12 769
Soliditet (%) 55.6 490 12 769
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 534 222 12 769
Rörelseresultat per anställd (tkr) 513 128 12 769
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 509 881 12 769
Nettoomsättning (tkr) 14 135 808 12 769
Rörelseresultat (tkr) 2 053 409 12 769
Antal anställda 4 1 618 12 769
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Sale-Market Umeå AB har ökat omsättningen senaste året med 78.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 808 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 769 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sale-Market Umeå AB har det senaste året en rörelsemarginal på 14.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 320 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 769 företag i länet.

Antal anställda

Sale-Market Umeå AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 1 618 största arbetsgivaren av 12 769 i länet.

Soliditet

Sale-Market Umeå AB har under det senaste året en soliditet på 55.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 490 mest solventa företaget av 12 769 i länet.

Värderating

Sale-Market Umeå AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet inom svetsarbeten och industri- montage, import och försäljning av snöskotrar och snöskoter- reservdelar, tillverkning och försäljning av plastprodukter inom fordonsbranschen, försäljning och förmedling av fordon såsompersonbilar, motorcyklar, fyrhjulingar, skoter, snöslunga och gräsklippare, rekonditionering av personbilar, däckverkstad, uthyrning av fordon såsom sprinterbuss, släpvagn, personbilar, motorcyklar, fyrhjulingar, skoter, snöslunga och gräsklippare,handel med konfektion, bemanning, köp, försäljning och uthyrning av fastigheter, handel med alkoholhaltiga drycker samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se