>

Elon i Luleå AB

Org.nr:

556750-2017

Adress:

Spantgatan 8

Postnummer:

973 46 Luleå

Telefon:

0920-221680

Moderbolag:

Visa allt om Elon i Luleå AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06
Antal anställda 4 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 19 579 19 687 30 092 15 415
Rörelseresultat (tkr) 815 1 237 1 940 683
Årets resultat (tkr) 407 709 414 525
Summa eget kapital (tkr) 1 190 1 431 2 681 2 114
Rörelsemarginal % 4.2 6.3 6.4 4.4
Avk. eget kapital % 47.1 46.2 49.9 33.3
Soliditet % 21.2 29.0 49.0 44.8
Omsättning/anställd (tkr) 4 895 6 562 10 031 5 138
Resultat/anställd (tkr) 204 412 431 228
Lön/anställd (tkr) 503 618 669 504

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06
Nettoomsättning 19 579 19 687 30 092 15 415
Arbetskraftskostnad -2 010 -1 854 -3 012 -1 512
Avskrivningar -37 -5 -9 -7
Andra rörelsekostnader -14 366 -13 813 -21 534 -10 678
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 631 166 309 0
Övriga rörelsekostnader -2 982 -2 944 -3 906 -2 535
Rörelseresultat 815 1 237 1 940 683
Ränteintäkter 0 0 26 10
Räntekostnader -4 -14 -3 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -4 -14 23 10
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 811 1 223 1 963 693
Skatt -194 -272 -169 -89
Årets resultat 617 951 1 794 604
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 617 951 1 794 604
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -210 -242 -153 -79
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -59 -68 -43 -22
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 220 20 26 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 220 20 26 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 220 20 26 0
Varulager 1 671 1 700 1 635 2 297
Kundfordringar 1 355 787 2 050 429
Övriga omsättningstillgångar 1 189 780 962 345
Summa operativa omsättningstillgångar 4 215 3 267 4 647 3 071
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 15 709
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 170 1 654 782 936
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 170 1 654 797 1 645
Summa tillgångar 5 605 4 941 5 470 4 716

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 507 958 2 449 2 035
EK-andel av obeskattade reserver 683 473 232 79
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 190 1 431 2 681 2 114

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 666 134 0 0
Summa finansiella skulder 666 134 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 193 134 66 22
Leverantörsskulder 2 436 1 884 1 571 1 547
Övriga kortfristiga skulder 1 121 1 359 1 152 1 033
Summa operativa skulder 3 750 3 377 2 789 2 602

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 5 606 4 942 5 470 4 716
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06
Rörelsemarginal % 4.2 6.3 6.4 4.4
Avkastning på eget kapital % 47.1 46.2 49.9 33.3
Soliditet % 21.2 29.0 49.0 44.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 56.0 9.4 0.0 0.0
Kassalikviditet % 88.0 95.0 139.0 66.0
Likviditetsberedskap % 0.06 0.08 0.03 0.06
Räntetäckningsgrad % 203.75 88.36 655.33 -
Omsättning per anställd (tkr) 4 895 6 562 6 687 5 138
Rörelseresultat per anställd (tkr) 204 412 431 228
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 503 618 669 504

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 354
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 354 11 070
Värdeförändring (%) -11.0 1 353 11 070
Tillväxt i omsättning (%) -1.0 1 252 11 070
Rörelsemarginal (%) 4.2 997 11 070
Avkastning på eget kapital (%) 47.1 338 11 070
Soliditet (%) 21.2 1 540 11 070
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 895 98 11 070
Rörelseresultat per anställd (tkr) 204 399 11 070
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 503 928 11 070
Nettoomsättning (tkr) 19 579 629 11 070
Rörelseresultat (tkr) 815 789 11 070
Antal anställda 4 1 643 11 070
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Elon i Luleå AB har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 629 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 070 företag i länet.

Rörelsemarginal

Elon i Luleå AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 997 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 070 företag i länet.

Antal anställda

Elon i Luleå AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 643 största arbetsgivaren av 11 070 i länet.

Soliditet

Elon i Luleå AB har under det senaste året en soliditet på 21.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 1 540 mest solventa företaget av 11 070 i länet.

Värderating

Elon i Luleå AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning och uthyrning av köksinredning, maskiner och utrustningar främst för hem och hushåll samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se