>

Rundström Åkeri AB

Org.nr:

556735-7941

Adress:

Sunnanågatan 17 lgh 1001

Postnummer:

931 64 Skellefteå

Telefon:

0910-580163
Visa allt om Rundström Åkeri AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 5 4 3 3
Nettoomsättning (tkr) 7 417 5 185 3 299 4 039
Rörelseresultat (tkr) 993 533 557 663
Årets resultat (tkr) 392 2 97 382
Summa eget kapital (tkr) 3 656 2 927 2 555 2 160
Rörelsemarginal % 13.4 10.3 16.9 16.4
Avk. eget kapital % 22.1 13.6 16.8 24.6
Soliditet % 47.5 37.6 45.8 45.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 483 1 296 1 100 1 346
Resultat/anställd (tkr) 199 133 186 221
Lön/anställd (tkr) 478 402 329 279

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 7 417 5 185 3 299 4 039
Arbetskraftskostnad -2 392 -1 606 -987 -836
Avskrivningar -596 -631 -255 -477
Andra rörelsekostnader -2 947 -1 986 -1 140 -1 559
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 222 0
Övriga rörelsekostnader -489 -429 -582 -504
Rörelseresultat 993 533 557 663
Ränteintäkter 0 0 0 2
Räntekostnader -51 -53 -49 -57
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -51 -53 -49 -55
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 942 480 508 608
Skatt -213 -109 -113 -135
Årets resultat 729 372 395 473
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 729 372 395 473
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -337 -371 -298 -91
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -95 -105 -84 -26
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 4 137 4 564 2 670 1 813
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 137 4 564 2 670 1 813
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 4 137 4 564 2 670 1 813
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 604 643 322 469
Övriga omsättningstillgångar 68 394 65 93
Summa operativa omsättningstillgångar 672 1 037 387 562
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 559 559 559 559
Likvida medel 2 327 1 616 1 966 1 790
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 886 2 175 2 525 2 349
Summa tillgångar 7 695 7 776 5 582 4 724

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 728 1 336 1 334 1 237
EK-andel av obeskattade reserver 1 928 1 591 1 221 923
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 656 2 927 2 555 2 160

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 847 2 425 1 566 1 309
Externa finansiella skulder, kortfristiga 838 1 213 583 312
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 1 685 3 638 2 149 1 621

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 533 449 344 260
Leverantörsskulder 252 290 86 160
Övriga kortfristiga skulder 569 471 447 523
Summa operativa skulder 2 354 1 210 877 943

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 7 695 7 775 5 581 4 724
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 13.4 10.3 16.9 16.4
Avkastning på eget kapital % 22.1 13.6 16.8 24.6
Soliditet % 47.5 37.6 45.8 45.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 46.1 124.3 84.1 75.1
Kassalikviditet % 181.0 134.0 211.0 236.0
Likviditetsberedskap % 0.31 0.31 0.6 0.44
Räntetäckningsgrad % 19.47 10.06 11.37 11.67
Omsättning per anställd (tkr) 1 483 1 296 1 100 1 346
Rörelseresultat per anställd (tkr) 199 133 186 221
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 478 402 329 279

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 807
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 807 12 769
Värdeförändring (%) 29.0 506 12 769
Tillväxt i omsättning (%) 43.0 131 12 769
Rörelsemarginal (%) 13.4 361 12 769
Avkastning på eget kapital (%) 22.1 860 12 769
Soliditet (%) 47.5 694 12 769
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 483 910 12 769
Rörelseresultat per anställd (tkr) 199 448 12 769
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 478 1 104 12 769
Nettoomsättning (tkr) 7 417 1 313 12 769
Rörelseresultat (tkr) 993 728 12 769
Antal anställda 5 1 397 12 769
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Rundström Åkeri AB har ökat omsättningen senaste året med 43.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 1 313 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 769 företag i länet.

Rörelsemarginal

Rundström Åkeri AB har det senaste året en rörelsemarginal på 13.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 361 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 769 företag i länet.

Antal anställda

Rundström Åkeri AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 1 397 största arbetsgivaren av 12 769 i länet.

Soliditet

Rundström Åkeri AB har under det senaste året en soliditet på 47.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 694 mest solventa företaget av 12 769 i länet.

Värderating

Rundström Åkeri AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva vägtransporter av gods samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se