>

Brygg Club & Café AB

Org.nr:

556734-6555

Adress:

Box 725

Postnummer:

931 27 Skellefteå

Telefon:

0911-19926
Visa allt om Brygg Club & Café AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 17 13 6 0
Nettoomsättning (tkr) 17 365 11 464 4 426 327
Rörelseresultat (tkr) 812 -231 -231 186
Årets resultat (tkr) 745 -341 -325 70
Summa eget kapital (tkr) 1 120 374 715 464
Rörelsemarginal % 4.7 -2.0 -5.2 56.9
Avk. eget kapital % 99.7 -62.6 -55.1 16.3
Soliditet % 23.5 7.2 11.8 18.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 021 882 738 n/a
Resultat/anställd (tkr) 48 -18 -39 n/a
Lön/anställd (tkr) 386 388 347 n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 17 365 11 464 4 426 327
Arbetskraftskostnad -6 561 -5 048 -2 082 0
Avskrivningar -487 -510 -165 -78
Andra rörelsekostnader -5 146 -3 697 -1 265 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 179 255 1 0
Övriga rörelsekostnader -4 538 -2 695 -1 146 -63
Rörelseresultat 812 -231 -231 186
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -34 -110 -94 -96
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -34 -110 -94 -96
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 778 -341 -325 90
Skatt -33 0 0 -20
Årets resultat 745 -341 -325 70
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 745 -341 -325 70
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 2 172 2 254 2 337
Maskiner och inventarier 1 540 1 785 1 898 6
Övriga materiella anläggningstillgångar 122 70 57 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 662 4 027 4 209 2 343
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 662 4 027 4 209 2 343
Varulager 320 307 329 0
Kundfordringar 200 351 8 92
Övriga omsättningstillgångar 68 72 70 9
Summa operativa omsättningstillgångar 588 730 407 101
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 75
Övriga externa finansiella tillgångar 45 0 0 0
Likvida medel 2 470 409 1 442 63
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 515 409 1 442 138
Summa tillgångar 4 765 5 166 6 058 2 582

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 120 374 715 464
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 120 374 715 464

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 154 2 232 2 440 1 990
Externa finansiella skulder, kortfristiga 168 208 208 40
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 568 229 741 0
Summa finansiella skulder 890 2 669 3 389 2 030

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 56 0 0 0
Leverantörsskulder 853 694 429 1
Övriga kortfristiga skulder 1 846 1 430 1 526 87
Summa operativa skulder 2 755 2 124 1 955 88

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 4 765 5 167 6 059 2 582
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 4.7 -2.0 -5.2 56.9
Avkastning på eget kapital % 99.7 -62.6 -55.1 16.3
Soliditet % 23.5 7.2 11.8 18.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 79.5 713.6 474.0 437.5
Kassalikviditet % 80.0 32.0 52.0 128.0
Likviditetsberedskap % 0.14 0.04 0.33 0.19
Räntetäckningsgrad % 23.88 -2.1 -2.46 1.94
Omsättning per anställd (tkr) 1 021 882 738 -
Rörelseresultat per anställd (tkr) 48 -18 -39 n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 386 388 347 -

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 1 577
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 577 12 769
Värdeförändring (%) 236.0 46 12 769
Tillväxt i omsättning (%) 51.0 99 12 769
Rörelsemarginal (%) 4.7 974 12 769
Avkastning på eget kapital (%) 99.7 96 12 769
Soliditet (%) 23.5 1 470 12 769
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 021 1 496 12 769
Rörelseresultat per anställd (tkr) 48 1 165 12 769
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 386 1 585 12 769
Nettoomsättning (tkr) 17 365 685 12 769
Rörelseresultat (tkr) 812 815 12 769
Antal anställda 17 423 12 769
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Brygg Club & Café AB har ökat omsättningen senaste året med 51.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 685 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 769 företag i länet.

Rörelsemarginal

Brygg Club & Café AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 974 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 769 företag i länet.

Antal anställda

Brygg Club & Café AB har under det senaste året 17 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 423 största arbetsgivaren av 12 769 i länet.

Soliditet

Brygg Club & Café AB har under det senaste året en soliditet på 23.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 1 470 mest solventa företaget av 12 769 i länet.

Värderating

Brygg Club & Café AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är café, catering, bar, nattklubb, event, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se