>

Statkraft Värme AB

Org.nr:

556730-9173

Adress:

Box 10198

Postnummer:

434 22 Kungsbacka

Telefon:

0300-562400

Moderbolag:

STATKRAFT AS
Visa allt om Statkraft Värme AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 20 21 21 21
Nettoomsättning (tkr) 139 538 133 952 127 311 128 954
Rörelseresultat (tkr) 28 652 19 752 15 640 25 442
Årets resultat (tkr) 21 911 536 100 14 238
Summa eget kapital (tkr) 421 179 395 575 395 906 396 876
Rörelsemarginal % 20.5 14.7 12.3 19.7
Avk. eget kapital % 6.3 5.1 4.2 5.1
Soliditet % 80.8 77.9 78.8 81.3
Omsättning/anställd (tkr) 6 977 6 379 6 062 6 141
Resultat/anställd (tkr) 1 433 941 745 1 212
Lön/anställd (tkr) 1 085 1 000 977 950

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 139 538 133 952 127 311 128 954
Arbetskraftskostnad -21 694 -20 997 -20 516 -19 945
Avskrivningar -24 910 -23 343 -23 520 -20 274
Andra rörelsekostnader -42 695 -43 792 -43 271 -46 531
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 142 179 287 4 930
Övriga rörelsekostnader -21 729 -26 247 -24 651 -21 692
Rörelseresultat 28 652 19 752 15 640 25 442
Ränteintäkter 79 57 79 1 146
Räntekostnader -14 -24 -28 -1 085
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 65 33 51 61
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 28 717 19 785 15 691 25 503
Skatt -3 113 451 1 117 -5 923
Årets resultat 25 604 20 236 16 808 19 580
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 25 604 20 236 16 808 19 580
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -3 693 867 1 069 -5 342
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 041 245 302 -1 507
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 79 028 81 646 83 964 83 263
Maskiner och inventarier 258 667 263 160 260 762 266 139
Övriga materiella anläggningstillgångar 638 5 133 4 747 5 347
Summa materiella anläggningstillgångar 338 333 349 939 349 473 354 749
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 338 333 349 939 349 473 354 749
Varulager 13 817 12 249 11 612 15 137
Kundfordringar 17 806 9 889 15 870 14 287
Övriga omsättningstillgångar 18 357 26 425 19 259 18 975
Summa operativa omsättningstillgångar 49 980 48 563 46 741 48 399
Fordringar på koncern- och intresseföretag 131 783 108 267 105 088 83 959
Övriga externa finansiella tillgångar 1 110 1 083 1 056 950
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 132 893 109 350 106 144 84 909
Summa tillgångar 521 206 507 852 502 358 488 057

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 234 456 212 545 212 009 211 909
EK-andel av obeskattade reserver 186 723 183 030 183 897 184 967
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 421 179 395 575 395 906 396 876

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 807 21 111 18 181 431
Summa finansiella skulder 807 21 111 18 181 431

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 52 665 51 624 51 869 52 170
Leverantörsskulder 7 422 7 874 6 483 6 244
Övriga kortfristiga skulder 39 133 31 668 29 919 32 336
Summa operativa skulder 99 220 91 166 88 271 90 750

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 521 206 507 852 502 358 488 057
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 20.5 14.7 12.3 19.7
Avkastning på eget kapital % 6.3 5.1 4.2 5.1
Soliditet % 80.8 77.9 78.8 81.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.2 5.3 4.6 0.1
Kassalikviditet % 76.0 60.0 64.0 85.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 2 052.21 825.38 561.39 24.51
Omsättning per anställd (tkr) 6 977 6 379 6 062 6 141
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 433 941 745 1 212
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 085 1 000 977 950

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 23
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 23 18 653
Värdeförändring (%) 6.0 1 301 18 653
Tillväxt i omsättning (%) 4.0 1 380 18 653
Rörelsemarginal (%) 20.5 243 18 653
Avkastning på eget kapital (%) 6.3 1 959 18 653
Soliditet (%) 80.8 102 18 653
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 977 117 18 653
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 433 49 18 653
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 085 27 18 653
Nettoomsättning (tkr) 139 538 160 18 653
Rörelseresultat (tkr) 28 652 61 18 653
Antal anställda 20 464 18 653
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Statkraft Värme AB har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 160 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 653 företag i länet.

Rörelsemarginal

Statkraft Värme AB har det senaste året en rörelsemarginal på 20.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 14%. Företaget har under jämförelseåret den 243 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 653 företag i länet.

Antal anställda

Statkraft Värme AB har under det senaste året 20 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 9.5. Företaget är under jämförelseåret den 464 största arbetsgivaren av 18 653 i länet.

Soliditet

Statkraft Värme AB har under det senaste året en soliditet på 80.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 102 mest solventa företaget av 18 653 i länet.

Värderating

Statkraft Värme AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis inom energiområdet samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se