>

Turessons Bygg i Varberg AB

Org.nr:

556710-3337

Adress:

Stålgatan 2

Postnummer:

432 32 Varberg

Telefon:

0340-16025
Visa allt om Turessons Bygg i Varberg AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 26 26 26 22
Nettoomsättning (tkr) 140 925 162 116 177 623 102 667
Rörelseresultat (tkr) 9 197 10 103 7 487 5 989
Årets resultat (tkr) 5 311 7 083 5 788 3 619
Summa eget kapital (tkr) 22 964 15 853 14 024 12 236
Rörelsemarginal % 6.5 6.2 4.2 5.8
Avk. eget kapital % 36.6 52.4 44.1 38.9
Soliditet % 52.5 36.7 28.2 37.0
Omsättning/anställd (tkr) 5 420 6 235 6 832 4 667
Resultat/anställd (tkr) 354 389 288 272
Lön/anställd (tkr) 589 657 629 608

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 140 925 162 116 177 623 102 667
Arbetskraftskostnad -15 314 -17 093 -16 344 -13 366
Avskrivningar -428 -443 -434 -413
Andra rörelsekostnader -113 818 -132 587 -151 723 -81 347
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 6 15 105 254
Övriga rörelsekostnader -2 174 -1 905 -1 740 -1 806
Rörelseresultat 9 197 10 103 7 487 5 989
Ränteintäkter 0 1 2 40
Räntekostnader -30 -13 -13 -13
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 11 0 0 0
Finansnetto -19 -12 -11 27
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 9 178 10 091 7 476 6 016
Skatt -2 068 -2 263 -1 690 -1 382
Årets resultat 7 110 7 828 5 786 4 634
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 7 110 7 828 5 786 4 634
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 800 -746 1 -1 014
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -508 -210 0 -286
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 9 021 9 309 9 598 9 886
Maskiner och inventarier 123 262 416 412
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 144 9 571 10 014 10 298
Andelar i koncern- och intresseföretag 50 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 9 194 9 571 10 014 10 298
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 4 293 7 254 1 603 3 138
Övriga omsättningstillgångar 7 792 3 542 12 006 6 346
Summa operativa omsättningstillgångar 12 085 10 796 13 609 9 484
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 22 424 22 862 26 192 13 299
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 22 424 22 862 26 192 13 299
Summa tillgångar 43 703 43 229 49 815 33 081

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 16 035 10 724 9 641 7 852
EK-andel av obeskattade reserver 6 929 5 129 4 383 4 384
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 22 964 15 853 14 024 12 236

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 954 1 447 1 236 1 236
Leverantörsskulder 10 800 10 502 13 905 10 562
Övriga kortfristiga skulder 7 984 15 428 20 650 9 046
Summa operativa skulder 20 738 27 377 35 791 20 844

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 43 702 43 229 49 815 33 080
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 6.5 6.2 4.2 5.8
Avkastning på eget kapital % 36.6 52.4 44.1 38.9
Soliditet % 52.5 36.7 28.2 37.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 184.0 130.0 115.0 116.0
Likviditetsberedskap % 0.16 0.14 0.15 0.13
Räntetäckningsgrad % 306.93 777.23 576.08 463.77
Omsättning per anställd (tkr) 5 420 6 235 6 832 4 667
Rörelseresultat per anställd (tkr) 354 389 288 272
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 589 657 629 608

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 158
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 158 18 644
Värdeförändring (%) 36.0 604 18 644
Tillväxt i omsättning (%) -13.0 2 350 18 644
Rörelsemarginal (%) 6.5 1 157 18 644
Avkastning på eget kapital (%) 36.6 836 18 644
Soliditet (%) 52.5 793 18 644
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 420 168 18 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 354 371 18 644
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 589 688 18 644
Nettoomsättning (tkr) 140 925 158 18 644
Rörelseresultat (tkr) 9 197 172 18 644
Antal anställda 26 331 18 644
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Turessons Bygg i Varberg AB har minskat omsättningen senaste året med -13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 14%. Företaget är under jämförelseåret det 158 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 644 företag i länet.

Rörelsemarginal

Turessons Bygg i Varberg AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 157 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 644 företag i länet.

Antal anställda

Turessons Bygg i Varberg AB har under det senaste året 26 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 51. Företaget är under jämförelseåret den 331 största arbetsgivaren av 18 644 i länet.

Soliditet

Turessons Bygg i Varberg AB har under det senaste året en soliditet på 52.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 793 mest solventa företaget av 18 644 i länet.

Värderating

Turessons Bygg i Varberg AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se