>

SunPine AB

Org.nr:

556682-9122

Adress:

Box 76

Postnummer:

941 22 Piteå

Telefon:

0911-232800
Visa allt om SunPine AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 46 45 41 31
Nettoomsättning (tkr) 1 192 727 943 027 913 116 1 105 586
Rörelseresultat (tkr) 261 341 93 847 69 976 7 607
Årets resultat (tkr) 129 090 70 953 68 055 38 235
Summa eget kapital (tkr) 543 669 444 382 372 251 303 275
Rörelsemarginal % 21.9 10.0 7.7 0.7
Avk. eget kapital % 40.3 17.4 15.7 2.2
Soliditet % 70.8 70.5 60.9 62.2
Omsättning/anställd (tkr) 25 929 20 956 22 271 35 664
Resultat/anställd (tkr) 5 681 2 085 1 707 245
Lön/anställd (tkr) 825 772 721 690

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 192 727 943 027 913 116 1 105 586
Arbetskraftskostnad -37 960 -34 722 -29 555 -21 379
Avskrivningar -54 396 -44 797 -37 303 -43 315
Andra rörelsekostnader -721 057 -636 739 -659 785 -910 759
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 9 861 6 060 586 1 912
Övriga rörelsekostnader -127 834 -138 982 -117 083 -124 438
Rörelseresultat 261 341 93 847 69 976 7 607
Ränteintäkter 268 86 8 35
Räntekostnader -931 -1 736 -501 -3 654
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -5 001 -1 170 -1 342 3 333
Finansnetto -5 664 -2 820 -1 835 -286
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 255 677 91 027 68 141 7 321
Skatt -56 388 -20 073 -15 037 -1 690
Årets resultat 199 289 70 954 53 104 5 631
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 199 289 70 954 53 104 5 631
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -70 200 0 14 951 32 604
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -19 800 0 4 217 9 196
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 186 253 236 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 186 253 236 0
Byggnader och mark 27 246 27 533 21 490 22 937
Maskiner och inventarier 277 017 311 169 169 118 203 841
Övriga materiella anläggningstillgångar 34 749 24 914 185 198 24 742
Summa materiella anläggningstillgångar 339 012 363 616 375 806 251 520
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 339 198 363 869 376 042 251 520
Varulager 93 022 88 979 110 242 90 069
Kundfordringar 159 743 126 759 85 500 70 958
Övriga omsättningstillgångar 12 762 23 753 33 953 18 718
Summa operativa omsättningstillgångar 265 527 239 491 229 695 179 745
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 1 1 5 567 24 820
Likvida medel 163 344 26 908 0 31 541
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 163 345 26 909 5 567 56 361
Summa tillgångar 768 070 630 269 611 304 487 626

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 473 469 444 382 372 251 288 324
EK-andel av obeskattade reserver 70 200 0 0 14 951
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 543 669 444 382 372 251 303 275

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 48 257
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 18 092 136 595 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 18 092 136 595 48 257

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 19 800 0 0 4 217
Leverantörsskulder 128 473 97 563 93 848 125 536
Övriga kortfristiga skulder 76 128 70 232 8 610 6 341
Summa operativa skulder 224 401 167 795 102 458 136 094

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 768 070 630 269 611 304 487 626
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 21.9 10.0 7.7 0.7
Avkastning på eget kapital % 40.3 17.4 15.7 2.2
Soliditet % 70.8 70.5 60.9 62.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 4.1 36.7 15.9
Kassalikviditet % 164.0 95.0 50.0 92.0
Likviditetsberedskap % 0.14 0.03 0 0.03
Räntetäckningsgrad % 275.63 53.43 137.01 3
Omsättning per anställd (tkr) 25 929 20 956 22 271 35 664
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 681 2 085 1 707 245
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 825 772 721 690

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 11
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 11 11 075
Värdeförändring (%) 40.0 351 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 26.0 287 11 075
Rörelsemarginal (%) 21.9 140 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 40.3 409 11 075
Soliditet (%) 70.8 207 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 25 929 7 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 681 4 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 825 50 11 075
Nettoomsättning (tkr) 1 192 727 7 11 075
Rörelseresultat (tkr) 261 341 5 11 075
Antal anställda 46 120 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

SunPine AB har ökat omsättningen senaste året med 26.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 7 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

SunPine AB har det senaste året en rörelsemarginal på 21.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 140 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

SunPine AB har under det senaste året 46 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 303. Företaget är under jämförelseåret den 120 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

SunPine AB har under det senaste året en soliditet på 70.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 207 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

SunPine AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva kemiskteknisk processutveckling samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se