>

John Dahlgren Invest AB

Org.nr:

556678-9565

Adress:

Medlevägen 294

Postnummer:

931 98 Skellefteå

Telefon:

0910-770280
Visa allt om John Dahlgren Invest AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 3 2 2
Nettoomsättning (tkr) 11 500 3 600 7 160 7 160
Rörelseresultat (tkr) 7 926 145 9 796 4 857
Årets resultat (tkr) 6 778 5 322 9 941 3 611
Summa eget kapital (tkr) 8 443 21 665 25 546 22 329
Rörelsemarginal % 68.9 4.0 136.8 67.8
Avk. eget kapital % 45.0 -3.7 38.5 23.2
Soliditet % 27.6 90.5 89.6 91.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 833 1 200 3 580 3 580
Resultat/anställd (tkr) 2 642 48 4 898 2 429
Lön/anställd (tkr) 812 897 909 929

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 11 500 3 600 7 160 7 160
Arbetskraftskostnad -2 436 -2 692 -1 818 -1 857
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -256 -57 -76 -84
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 5 000 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -882 -706 -470 -362
Rörelseresultat 7 926 145 9 796 4 857
Ränteintäkter 0 0 2 0
Räntekostnader -11 -6 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 805 454 626 1 387
Finansnetto 794 448 628 1 387
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 8 720 593 10 424 6 244
Skatt -1 942 -1 473 -1 209 -1 397
Årets resultat 6 778 -880 9 215 4 847
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 6 778 -880 9 215 4 847
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 203 725 -1 237
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 57 205 -349
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 614 1 614 1 614 1 614
Summa operativa anläggningstillgångar 1 614 1 614 1 614 1 614
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 43 0 0 0
Summa operativa omsättningstillgångar 43 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 17 000 10 375 10 000 8 225
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 11 897 11 959 16 911 14 575
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 28 897 22 334 26 911 22 800
Summa tillgångar 30 554 23 948 28 525 24 414

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 7 081 20 303 23 981 20 039
EK-andel av obeskattade reserver 1 362 1 362 1 565 2 290
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 8 443 21 665 25 546 22 329

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 4 700 0 0 0
Summa finansiella skulder 4 700 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 384 384 441 646
Leverantörsskulder 43 7 0 17
Övriga kortfristiga skulder 16 985 1 892 2 538 1 422
Summa operativa skulder 17 412 2 283 2 979 2 085

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 30 555 23 948 28 525 24 414
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 68.9 4.0 136.8 67.8
Avkastning på eget kapital % 45.0 -3.7 38.5 23.2
Soliditet % 27.6 90.5 89.6 91.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 55.7 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 55.0 630.0 666.0 1 013.0
Likviditetsberedskap % 1.03 3.32 2.36 2.04
Räntetäckningsgrad % 793.73 99.83 - -
Omsättning per anställd (tkr) 3 833 1 200 3 580 3 580
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 642 48 4 898 2 429
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 812 897 909 929

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 180
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 180 12 769
Värdeförändring (%) -55.0 1 800 12 769
Tillväxt i omsättning (%) 219.0 7 12 769
Rörelsemarginal (%) 68.9 15 12 769
Avkastning på eget kapital (%) 45.0 425 12 769
Soliditet (%) 27.6 1 325 12 769
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 833 184 12 769
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 642 16 12 769
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 812 73 12 769
Nettoomsättning (tkr) 11 500 953 12 769
Rörelseresultat (tkr) 7 926 135 12 769
Antal anställda 3 1 829 12 769
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

John Dahlgren Invest AB har ökat omsättningen senaste året med 219.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 953 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 769 företag i länet.

Rörelsemarginal

John Dahlgren Invest AB har det senaste året en rörelsemarginal på 68.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 15 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 769 företag i länet.

Antal anställda

John Dahlgren Invest AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 1 829 största arbetsgivaren av 12 769 i länet.

Soliditet

John Dahlgren Invest AB har under det senaste året en soliditet på 27.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 48%. Företaget är under jämförelseåret det 1 325 mest solventa företaget av 12 769 i länet.

Värderating

John Dahlgren Invest AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av betong och betongvaror, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 31 29 30 33
Nettoomsättning (tkr) 130 187 98 870 97 701 102 667
Rörelseresultat (tkr) 16 115 10 638 12 651 15 269
Årets resultat (tkr) 13 078 8 533 10 221 12 999
Summa eget kapital (tkr) 61 262 68 183 68 650 64 429
Rörelsemarginal (%) 12.4 10.8 12.9 14.9
Avk. eget kapital (%) 20.2 12.5 15.4 22.1
Soliditet (%) 60.8 72.0 73.3 79.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 200 3 409 3 257 3 111
Resultat/anställd (tkr) 520 367 422 463
Lön/anställd (tkr) 554 549 507 510


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se