>

Storfors Varv & Marina AB

Org.nr:

556663-2492

Adress:

Storfors Varv 18

Postnummer:

944 71 Piteå

Telefon:

0911-31270
Visa allt om Storfors Varv & Marina AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 14 122 12 702 14 070 7 776
Rörelseresultat (tkr) 521 164 177 64
Årets resultat (tkr) 191 15 23 11
Summa eget kapital (tkr) 959 874 860 837
Rörelsemarginal % 3.7 1.3 1.3 0.8
Avk. eget kapital % 31.1 1.6 2.7 -11.3
Soliditet % 11.6 11.9 11.5 10.7
Omsättning/anställd (tkr) 4 707 4 234 4 690 2 592
Resultat/anställd (tkr) 174 55 59 21
Lön/anställd (tkr) 339 337 301 218

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 14 122 12 702 14 070 7 776
Arbetskraftskostnad -1 016 -1 012 -904 -653
Avskrivningar -157 -150 -156 -156
Andra rörelsekostnader -11 484 -10 537 -12 150 -6 341
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 84 51 109 173
Övriga rörelsekostnader -1 028 -890 -792 -735
Rörelseresultat 521 164 177 64
Ränteintäkter 15 33 49 24
Räntekostnader -164 -174 -193 -213
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -149 -141 -144 -189
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 372 23 33 -125
Skatt -87 -9 -10 24
Årets resultat 285 14 23 -101
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 285 14 23 -101
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -94 0 0 112
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -26 0 0 31
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 3 434 3 536 3 573 3 691
Maskiner och inventarier 199 214 105 94
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 633 3 750 3 678 3 785
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 3 633 3 750 3 678 3 785
Varulager 3 277 2 751 3 287 3 034
Kundfordringar 576 461 101 580
Övriga omsättningstillgångar 349 370 394 433
Summa operativa omsättningstillgångar 4 202 3 582 3 782 4 047
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 406 34 25 18
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 406 34 25 18
Summa tillgångar 8 241 7 366 7 485 7 850

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 850 858 844 821
EK-andel av obeskattade reserver 109 16 16 16
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 959 874 860 837

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 3 040 3 775 4 429 4 492
Externa finansiella skulder, kortfristiga 128 128 128 128
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 3 168 3 903 4 557 4 620

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 31 4 50 50
Leverantörsskulder 3 164 1 919 1 493 1 856
Övriga kortfristiga skulder 919 666 525 487
Summa operativa skulder 4 114 2 589 2 068 2 393

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 8 241 7 366 7 485 7 850
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 3.7 1.3 1.3 0.8
Avkastning på eget kapital % 31.1 1.6 2.7 -11.3
Soliditet % 11.6 11.9 11.5 10.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 330.3 446.8 530.1 552.2
Kassalikviditet % 32.0 32.0 24.0 42.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 3.27 1.13 1.17 0.41
Omsättning per anställd (tkr) 4 707 4 234 4 690 2 592
Rörelseresultat per anställd (tkr) 174 55 59 21
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 339 337 301 218

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 446
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 446 11 075
Värdeförändring (%) 18.0 615 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 11.0 632 11 075
Rörelsemarginal (%) 3.7 1 070 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 31.1 570 11 075
Soliditet (%) 11.6 1 774 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 707 107 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 174 484 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 339 1 763 11 075
Nettoomsättning (tkr) 14 122 837 11 075
Rörelseresultat (tkr) 521 995 11 075
Antal anställda 3 1 841 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Storfors Varv & Marina AB har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 837 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Storfors Varv & Marina AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 42%. Företaget har under jämförelseåret den 1 070 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Storfors Varv & Marina AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 1 841 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Storfors Varv & Marina AB har under det senaste året en soliditet på 11.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 15%. Företaget är under jämförelseåret det 1 774 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Storfors Varv & Marina AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva varvsrörelse, uthyrning av vinterförvaringslokaler och kajplatser för båtar och handel med båtar, motorer, snöskotrar samt övriga fritidsartiklar och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se