>

Cronimet Norr AB

Org.nr:

556659-9048

Adress:

Bragegatan 2

Postnummer:

974 36 Luleå

Telefon:

0920-60770
Visa allt om Cronimet Norr AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 6 7 6
Nettoomsättning (tkr) 50 400 44 463 54 969 47 618
Rörelseresultat (tkr) 1 750 1 101 194 982
Årets resultat (tkr) 948 469 49 736
Summa eget kapital (tkr) 12 239 10 940 10 316 10 470
Rörelsemarginal % 3.5 2.5 0.4 2.1
Avk. eget kapital % 11.2 5.9 -1.5 7.0
Soliditet % 37.8 35.0 40.4 35.8
Omsättning/anställd (tkr) 8 400 7 411 7 853 7 936
Resultat/anställd (tkr) 292 184 28 164
Lön/anställd (tkr) 672 576 575 523

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 50 400 44 463 54 969 47 618
Arbetskraftskostnad -4 029 -3 455 -4 025 -3 135
Avskrivningar -1 219 -1 303 -1 237 -1 008
Andra rörelsekostnader -38 032 -32 362 -42 279 -35 443
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 228 71 808 137
Övriga rörelsekostnader -5 598 -6 313 -8 042 -7 187
Rörelseresultat 1 750 1 101 194 982
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -51 -296 -377 -46
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -51 -296 -377 -46
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 699 805 -183 936
Skatt -400 -180 30 -225
Årets resultat 1 299 625 -153 711
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 299 625 -153 711
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -351 -156 203 26
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -99 -44 57 7
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 8 103 8 070 6 249 5 856
Maskiner och inventarier 7 886 3 539 4 074 4 244
Övriga materiella anläggningstillgångar 272 53 1 901 152
Summa materiella anläggningstillgångar 16 261 11 662 12 224 10 252
Andelar i koncern- och intresseföretag 970 955 955 670
Summa operativa anläggningstillgångar 17 231 12 617 13 179 10 922
Varulager 777 1 035 1 746 4 682
Kundfordringar 4 032 2 897 1 008 1 342
Övriga omsättningstillgångar 2 100 5 732 2 261 2 462
Summa operativa omsättningstillgångar 6 909 9 664 5 015 8 486
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 459 3 855 3 605 2 337
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 793 5 140 3 730 7 498
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 8 252 8 995 7 335 9 835
Summa tillgångar 32 392 31 276 25 529 29 243

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 9 983 9 035 8 567 8 518
EK-andel av obeskattade reserver 2 256 1 905 1 749 1 952
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 12 239 10 940 10 316 10 470

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 1 205 588 451 375
Externa finansiella skulder, kortfristiga 302 197 380 314
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 6 811 4 500 4 500 4 500
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 881 348 204 77
Summa finansiella skulder 9 199 5 633 5 535 5 266

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 6 168 4 687 4 643 1 550
Leverantörsskulder 1 510 2 710 1 418 10 389
Övriga kortfristiga skulder 3 276 7 305 3 616 1 568
Summa operativa skulder 10 954 14 702 9 677 13 507

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 32 392 31 275 25 528 29 243
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 3.5 2.5 0.4 2.1
Avkastning på eget kapital % 11.2 5.9 -1.5 7.0
Soliditet % 37.8 35.0 40.4 35.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 75.2 51.5 53.7 50.3
Kassalikviditet % 183.0 130.0 125.0 92.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0.12 0.07 0.16
Räntetäckningsgrad % 34.31 3.72 0.51 21.35
Omsättning per anställd (tkr) 8 400 7 411 7 853 7 936
Rörelseresultat per anställd (tkr) 292 184 28 164
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 672 576 575 523

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 398
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 398 11 075
Värdeförändring (%) 16.0 654 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 13.0 562 11 075
Rörelsemarginal (%) 3.5 1 092 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 11.2 1 101 11 075
Soliditet (%) 37.8 1 034 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 400 33 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 292 264 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 672 211 11 075
Nettoomsättning (tkr) 50 400 260 11 075
Rörelseresultat (tkr) 1 750 450 11 075
Antal anställda 6 1 221 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Cronimet Norr AB har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 260 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Cronimet Norr AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 092 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Cronimet Norr AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 1 221 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Cronimet Norr AB har under det senaste året en soliditet på 37.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 034 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Cronimet Norr AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva inköp,bearbetning och försäljning av skrot och metallråvaror samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se