>

Myggans Livs AB

Org.nr:

556650-5201

Adress:

Berggatan 6

Postnummer:

962 32 Jokkmokk

Telefon:

0971-10110
Visa allt om Myggans Livs AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 11 10 8 11
Nettoomsättning (tkr) 47 462 46 856 45 083 46 072
Rörelseresultat (tkr) 2 427 3 391 3 139 1 987
Årets resultat (tkr) 1 428 1 799 1 623 6 142
Summa eget kapital (tkr) 3 924 4 306 2 658 11 439
Rörelsemarginal % 5.1 7.2 7.0 4.3
Avk. eget kapital % 45.9 76.3 34.3 14.1
Soliditet % 41.3 51.7 40.6 71.6
Omsättning/anställd (tkr) 4 315 4 686 5 635 4 188
Resultat/anställd (tkr) 221 339 392 181
Lön/anställd (tkr) - 498 512 498

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 47 462 46 856 45 083 46 072
Arbetskraftskostnad 0 -4 978 -4 094 -5 475
Avskrivningar 0 -271 -196 -233
Andra rörelsekostnader -45 035 -38 216 -37 654 -38 377
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 2 427 3 391 3 139 1 987
Ränteintäkter 0 2 0 49
Räntekostnader -24 -42 -33 -25
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 1 1 1 267
Finansnetto -23 -39 -32 291
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 404 3 352 3 107 2 278
Skatt -515 -695 -689 -537
Årets resultat 1 889 2 657 2 418 1 741
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 889 2 657 2 418 1 741
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -391 -648 -796 4 401
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -110 -183 -225 1 241
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 129 1 158 998 583
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 167 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 129 1 325 998 583
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 129 1 325 998 583
Varulager 2 416 2 445 1 949 2 009
Kundfordringar 101 61 167 105
Övriga omsättningstillgångar 570 500 178 192
Summa operativa omsättningstillgångar 3 087 3 006 2 294 2 306
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 281 635 1 207
Övriga externa finansiella tillgångar 30 30 30 30
Likvida medel 5 264 3 679 2 597 11 847
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 5 294 3 990 3 262 13 084
Summa tillgångar 9 510 8 321 6 554 15 973

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 2 089 2 861 1 862 11 439
EK-andel av obeskattade reserver 1 835 1 445 796 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 924 4 306 2 658 11 439

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 1 342 0 0 0
Summa finansiella skulder 1 342 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 518 407 225 0
Leverantörsskulder 1 470 1 687 1 765 1 544
Övriga kortfristiga skulder 2 255 1 922 1 906 2 990
Summa operativa skulder 4 243 4 016 3 896 4 534

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 9 509 8 322 6 554 15 973
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 5.1 7.2 7.0 4.3
Avkastning på eget kapital % 45.9 76.3 34.3 14.1
Soliditet % 41.3 51.7 40.6 71.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 34.2 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 117.0 117.0 80.0 268.0
Likviditetsberedskap % 0.11 0.08 0.06 0.26
Räntetäckningsgrad % 101.17 80.81 95.15 92.12
Omsättning per anställd (tkr) 4 315 4 686 5 635 4 188
Rörelseresultat per anställd (tkr) 221 339 392 181
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - 498 512 498

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 644
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 644 11 070
Värdeförändring (%) -6.0 1 241 11 070
Tillväxt i omsättning (%) 1.0 1 139 11 070
Rörelsemarginal (%) 5.1 894 11 070
Avkastning på eget kapital (%) 45.9 352 11 070
Soliditet (%) 41.3 926 11 070
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 315 133 11 070
Rörelseresultat per anställd (tkr) 221 364 11 070
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - 1 923 11 070
Nettoomsättning (tkr) 47 462 278 11 070
Rörelseresultat (tkr) 2 427 331 11 070
Antal anställda 11 683 11 070
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Myggans Livs AB har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 278 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 070 företag i länet.

Rörelsemarginal

Myggans Livs AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 894 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 070 företag i länet.

Antal anställda

Myggans Livs AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 683 största arbetsgivaren av 11 070 i länet.

Soliditet

Myggans Livs AB har under det senaste året en soliditet på 41.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 926 mest solventa företaget av 11 070 i länet.

Värderating

Myggans Livs AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige samt annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se