>

Ursviken Maskin Verkstadsmaskiner Aktiebolag

Org.nr:

556639-3731

Adress:

Mejselgatan 4

Postnummer:

931 36 Skellefteå

Telefon:

0910-14070
Visa allt om Ursviken Maskin Verkstadsmaskiner Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 3 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 21 210 12 846 15 610 13 450
Rörelseresultat (tkr) 1 067 1 021 -803 419
Årets resultat (tkr) 881 815 -1 165 129
Summa eget kapital (tkr) 2 508 1 727 911 2 077
Rörelsemarginal % 5.0 7.9 -5.1 3.1
Avk. eget kapital % 41.6 61.8 -78.0 6.5
Soliditet % 42.5 28.8 15.3 25.1
Omsättning/anställd (tkr) 7 070 4 282 5 203 4 483
Resultat/anställd (tkr) 356 340 -268 140
Lön/anställd (tkr) 300 277 269 397

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 21 210 12 846 15 610 13 450
Arbetskraftskostnad -900 -832 -806 -1 192
Avskrivningar -30 -10 -9 -14
Andra rörelsekostnader -16 535 -8 503 -12 401 -8 783
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 37 49 205
Övriga rörelsekostnader -2 678 -2 517 -3 246 -3 247
Rörelseresultat 1 067 1 021 -803 419
Ränteintäkter 49 19 24 2
Räntekostnader -235 -225 -386 -461
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 170
Finansnetto -186 -206 -362 -289
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 881 815 -1 165 130
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 881 815 -1 165 130
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 881 815 -1 165 130
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 129 20 31 18
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 129 20 31 18
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 129 20 31 18
Varulager 3 168 4 234 3 984 5 816
Kundfordringar 1 127 1 643 1 360 2 043
Övriga omsättningstillgångar 159 96 306 221
Summa operativa omsättningstillgångar 4 454 5 973 5 650 8 080
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 318 3 290 174
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 318 3 290 174
Summa tillgångar 5 901 5 996 5 971 8 272

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 2 508 1 727 911 2 077
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 508 1 727 911 2 077

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 50 417 250
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 802 3 348 2 535 4 003
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 1 802 3 398 2 952 4 253

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 435 340 1 754 1 083
Övriga kortfristiga skulder 1 155 532 354 858
Summa operativa skulder 1 590 872 2 108 1 941

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 5 900 5 997 5 971 8 271
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 5.0 7.9 -5.1 3.1
Avkastning på eget kapital % 41.6 61.8 -78.0 6.5
Soliditet % 42.5 28.8 15.3 25.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 71.9 196.8 324.0 204.8
Kassalikviditet % 77.0 41.0 42.0 41.0
Likviditetsberedskap % 0.06 0 0.02 0.01
Räntetäckningsgrad % 4.75 4.62 -2.02 1.28
Omsättning per anställd (tkr) 7 070 4 282 5 203 4 483
Rörelseresultat per anställd (tkr) 356 340 -268 140
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 300 277 269 397

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 956
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 956 12 769
Värdeförändring (%) 117.0 119 12 769
Tillväxt i omsättning (%) 65.0 70 12 769
Rörelsemarginal (%) 5.0 938 12 769
Avkastning på eget kapital (%) 41.6 471 12 769
Soliditet (%) 42.5 832 12 769
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 070 60 12 769
Rörelseresultat per anställd (tkr) 356 208 12 769
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 300 1 803 12 769
Nettoomsättning (tkr) 21 210 579 12 769
Rörelseresultat (tkr) 1 067 686 12 769
Antal anställda 3 1 815 12 769
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Ursviken Maskin Verkstadsmaskiner Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 65.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 579 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 769 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ursviken Maskin Verkstadsmaskiner Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 5.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 938 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 769 företag i länet.

Antal anställda

Ursviken Maskin Verkstadsmaskiner Aktiebolag har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 815 största arbetsgivaren av 12 769 i länet.

Soliditet

Ursviken Maskin Verkstadsmaskiner Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 42.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 832 mest solventa företaget av 12 769 i länet.

Värderating

Ursviken Maskin Verkstadsmaskiner Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med maskiner och verktyg för verkstadsindustrin samt service därtill, konsulttjänster inom angivna verksamhetsområden samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se