>

NMM i Gällivare AB

Org.nr:

556633-6300

Adress:

Jägargatan 1

Postnummer:

983 41 Koskullskulle

Telefon:

0970-15570

Moderbolag:

NORRBOTTENS MOTOR & MASKINTEKNIK AB
Visa allt om NMM i Gällivare AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 4 4 2 1
Nettoomsättning (tkr) 40 968 35 287 26 984 6 096
Rörelseresultat (tkr) 3 056 3 493 4 185 661
Årets resultat (tkr) 1 856 1 469 2 444 1 418
Summa eget kapital (tkr) 23 728 22 274 17 027 13 687
Rörelsemarginal % 7.5 9.9 15.5 10.8
Avk. eget kapital % 10.2 11.3 21.8 4.4
Soliditet % 81.9 82.9 87.3 90.6
Omsättning/anställd (tkr) 10 242 8 822 13 492 6 096
Resultat/anställd (tkr) 764 873 2 093 661
Lön/anställd (tkr) 536 416 664 603

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 40 968 35 287 26 984 6 096
Arbetskraftskostnad -2 145 -1 662 -1 328 -603
Avskrivningar -316 -358 -269 -391
Andra rörelsekostnader -37 608 -31 143 -21 761 -2 763
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 203 2 833 2 999 175
Övriga rörelsekostnader -1 046 -1 464 -2 440 -1 853
Rörelseresultat 3 056 3 493 4 185 661
Ränteintäkter 34 6 25 69
Räntekostnader -6 -67 0 -6
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 315 166 78 42
Finansnetto 343 105 103 105
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 399 3 598 4 288 766
Skatt -1 045 -1 371 -947 -176
Årets resultat 2 354 2 227 3 341 590
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 354 2 227 3 341 590
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -498 -760 -896 829
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -140 -214 -253 234
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 9 119 9 056 7 447 8 309
Maskiner och inventarier 708 590 802 319
Övriga materiella anläggningstillgångar 1 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 828 9 646 8 249 8 628
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 9 828 9 646 8 249 8 628
Varulager 3 751 2 276 1 500 291
Kundfordringar 1 715 1 467 395 370
Övriga omsättningstillgångar 670 252 323 148
Summa operativa omsättningstillgångar 6 136 3 995 2 218 809
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 1 868 0
Övriga externa finansiella tillgångar 9 325 5 550 4 803 2 389
Likvida medel 3 699 7 675 2 363 3 286
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 13 024 13 225 9 034 5 675
Summa tillgångar 28 988 26 866 19 501 15 112

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 19 091 18 135 14 599 12 154
EK-andel av obeskattade reserver 4 637 4 139 2 428 1 533
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 23 728 22 274 17 027 13 687

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 145
Summa finansiella skulder 0 0 0 145

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 308 1 168 685 432
Leverantörsskulder 2 283 1 381 767 249
Övriga kortfristiga skulder 1 669 2 041 1 022 599
Summa operativa skulder 5 260 4 590 2 474 1 280

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 28 988 26 864 19 501 15 112
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 7.5 9.9 15.5 10.8
Avkastning på eget kapital % 10.2 11.3 21.8 4.4
Soliditet % 81.9 82.9 87.3 90.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 1.1
Kassalikviditet % 154.0 275.0 172.0 383.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0.22 0.09 0.54
Räntetäckningsgrad % 567.5 54.7 - 128.67
Omsättning per anställd (tkr) 10 242 8 822 13 492 6 096
Rörelseresultat per anställd (tkr) 764 873 2 093 661
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 536 416 664 603

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 155
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 155 11 075
Värdeförändring (%) 6.0 886 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 16.0 478 11 075
Rörelsemarginal (%) 7.5 659 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 10.2 1 146 11 075
Soliditet (%) 81.9 70 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 10 242 20 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 764 69 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 536 707 11 075
Nettoomsättning (tkr) 40 968 316 11 075
Rörelseresultat (tkr) 3 056 266 11 075
Antal anställda 4 1 603 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

NMM i Gällivare AB har ökat omsättningen senaste året med 16.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 316 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

NMM i Gällivare AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 659 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

NMM i Gällivare AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 1 603 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

NMM i Gällivare AB har under det senaste året en soliditet på 81.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 70 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

NMM i Gällivare AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget skall förvalta och äga värdepapper och hyresfastigheter, bedriva uthyrning av lokaler, entreprenadmaskiner, bilar och utrustning till dessa, samt bedriva handel med lastmaskiner, fordon och maskintillbehörföreträdesvis skopor och plogar, samt utföra elinstallationer även som idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se