>

VB Maskiner AB

Org.nr:

556631-9686

Adress:

Hedlundavägen 11

Postnummer:

921 37 Lycksele

Telefon:

0950-12671
Visa allt om VB Maskiner AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 3 3 4 4
Nettoomsättning (tkr) 14 662 6 789 10 088 7 732
Rörelseresultat (tkr) 437 59 -99 -1 658
Årets resultat (tkr) 441 322 -140 -690
Summa eget kapital (tkr) 735 1 904 1 582 1 721
Rörelsemarginal % 3.0 0.9 -1.0 -21.4
Avk. eget kapital % 33.4 18.5 -8.4 -59.1
Soliditet % 29.2 67.4 54.2 58.5
Omsättning/anställd (tkr) 4 887 2 263 2 522 1 933
Resultat/anställd (tkr) 146 20 -25 -415
Lön/anställd (tkr) 613 665 576 488

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 14 662 6 789 10 088 7 732
Arbetskraftskostnad -1 839 -1 996 -2 303 -1 953
Avskrivningar 0 -4 -9 -133
Andra rörelsekostnader -10 537 -3 251 -6 349 -5 358
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 45 1 0
Övriga rörelsekostnader -1 849 -1 524 -1 527 -1 946
Rörelseresultat 437 59 -99 -1 658
Ränteintäkter 7 3 5 13
Räntekostnader -18 -24 -45 -11
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 34 285 0 0
Finansnetto 23 264 -40 2
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 460 323 -139 -1 656
Skatt -19 0 0 213
Årets resultat 441 323 -139 -1 443
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 441 323 -139 -1 443
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 753
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 213
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 4 313
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 4 313
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 4 313
Varulager 373 482 548 732
Kundfordringar 1 585 510 575 290
Övriga omsättningstillgångar 72 1 669 1 594 1 301
Summa operativa omsättningstillgångar 2 030 2 661 2 717 2 323
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 487 163 197 305
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 487 163 197 305
Summa tillgångar 2 517 2 824 2 918 2 941

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 735 1 904 1 582 1 721
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 735 1 904 1 582 1 721

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 104 229 354 490
Leverantörsskulder 1 152 204 255 106
Övriga kortfristiga skulder 526 487 727 623
Summa operativa skulder 1 782 920 1 336 1 219

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 517 2 824 2 918 2 940
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 3.0 0.9 -1.0 -21.4
Avkastning på eget kapital % 33.4 18.5 -8.4 -59.1
Soliditet % 29.2 67.4 54.2 58.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 128.0 339.0 241.0 260.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.02 0.02 0.04
Räntetäckningsgrad % 26.56 14.46 -2.09 -149.55
Omsättning per anställd (tkr) 4 887 2 263 2 522 1 933
Rörelseresultat per anställd (tkr) 146 20 -25 -415
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 613 665 576 488

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 1 526
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 526 12 771
Värdeförändring (%) -2.0 1 147 12 771
Tillväxt i omsättning (%) 116.0 23 12 771
Rörelsemarginal (%) 3.0 1 194 12 771
Avkastning på eget kapital (%) 33.4 589 12 771
Soliditet (%) 29.2 1 280 12 771
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 887 119 12 771
Rörelseresultat per anställd (tkr) 146 604 12 771
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 613 358 12 771
Nettoomsättning (tkr) 14 662 790 12 771
Rörelseresultat (tkr) 437 1 092 12 771
Antal anställda 3 1 812 12 771
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

VB Maskiner AB har ökat omsättningen senaste året med 116.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 790 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 771 företag i länet.

Rörelsemarginal

VB Maskiner AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 194 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 771 företag i länet.

Antal anställda

VB Maskiner AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 812 största arbetsgivaren av 12 771 i länet.

Soliditet

VB Maskiner AB har under det senaste året en soliditet på 29.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 1 280 mest solventa företaget av 12 771 i länet.

Värderating

VB Maskiner AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet är att vara generalagent mot entreprenader och sälja och reparera maskiner inom återvinning och miljökompostering i Sverige, Norge och Finland samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se