>

Mark & Grund i Vännäs AB

Org.nr:

556625-2630

Adress:

Ekonomivägen 6

Postnummer:

911 35 Vännäsby

Telefon:

0935-20586

Moderbolag:

Visa allt om Mark & Grund i Vännäs AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02
Antal anställda 25 22 20 17
Nettoomsättning (tkr) 49 162 41 832 22 939 22 221
Rörelseresultat (tkr) 3 323 4 166 2 736 595
Årets resultat (tkr) 2 347 3 130 2 013 261
Summa eget kapital (tkr) 8 824 6 478 3 397 1 384
Rörelsemarginal % 6.8 10.0 11.9 2.7
Avk. eget kapital % 30.7 63.4 84.2 20.8
Soliditet % 34.2 30.0 31.8 24.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 966 1 901 1 147 1 307
Resultat/anställd (tkr) 133 189 137 35
Lön/anställd (tkr) 591 509 371 423

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02
Nettoomsättning 49 162 41 832 22 939 22 221
Arbetskraftskostnad -14 777 -11 207 -7 419 -7 198
Avskrivningar -552 -472 -220 -782
Andra rörelsekostnader -25 002 -22 245 -10 607 -11 121
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 224 245 194 185
Övriga rörelsekostnader -5 732 -3 987 -2 151 -2 710
Rörelseresultat 3 323 4 166 2 736 595
Ränteintäkter 20 13 5 4
Räntekostnader -292 -180 -140 -250
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -272 -167 -135 -246
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 051 3 999 2 601 349
Skatt -704 -869 -587 -88
Årets resultat 2 347 3 130 2 014 261
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 347 3 130 2 014 261
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 73 50 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 73 50 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 7 336 5 826 3 555 3 206
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 7 336 5 826 3 555 3 206
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 7 409 5 876 3 555 3 206
Varulager 648 332 246 245
Kundfordringar 5 278 6 218 4 945 1 586
Övriga omsättningstillgångar 7 097 1 928 265 635
Summa operativa omsättningstillgångar 13 023 8 478 5 456 2 466
Fordringar på koncern- och intresseföretag 5 377 4 911 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 2 296 1 686 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 5 377 7 207 1 686 0
Summa tillgångar 25 809 21 561 10 697 5 672

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 8 633 6 287 3 206 1 193
EK-andel av obeskattade reserver 191 191 191 191
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 8 824 6 478 3 397 1 384

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 6 696 6 096 3 015 1 404
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 107 1 147 359 425
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 394 272 0 0
Summa finansiella skulder 8 197 7 515 3 374 1 829

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 54 54 54 55
Leverantörsskulder 4 718 3 163 1 596 820
Övriga kortfristiga skulder 4 017 4 351 2 276 1 585
Summa operativa skulder 8 789 7 568 3 926 2 460

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 25 810 21 561 10 697 5 673
Nyckeltal i genomsnitt 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02
Rörelsemarginal % 6.8 10.0 11.9 2.7
Avkastning på eget kapital % 30.7 63.4 84.2 20.8
Soliditet % 34.2 30.0 31.8 24.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 92.9 116.0 99.3 132.1
Kassalikviditet % 121.0 117.0 163.0 78.0
Likviditetsberedskap % 0 0.05 0.07 0
Räntetäckningsgrad % 11.45 23.22 19.58 2.4
Omsättning per anställd (tkr) 1 966 1 901 1 147 1 307
Rörelseresultat per anställd (tkr) 133 189 137 35
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 591 509 371 423

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 392
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 392 12 771
Värdeförändring (%) 38.0 410 12 771
Tillväxt i omsättning (%) 82.0 46 12 771
Rörelsemarginal (%) 10.0 505 12 771
Avkastning på eget kapital (%) 63.4 229 12 771
Soliditet (%) 30.0 1 255 12 771
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 901 609 12 771
Rörelseresultat per anställd (tkr) 189 485 12 771
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 509 878 12 771
Nettoomsättning (tkr) 41 832 328 12 771
Rörelseresultat (tkr) 4 166 234 12 771
Antal anställda 22 312 12 771
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Mark & Grund i Vännäs AB har ökat omsättningen senaste året med 18.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 12%. Företaget är under jämförelseåret det 328 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 771 företag i länet.

Rörelsemarginal

Mark & Grund i Vännäs AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 505 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 771 företag i länet.

Antal anställda

Mark & Grund i Vännäs AB har under det senaste året 25 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 18. Företaget är under jämförelseåret den 312 största arbetsgivaren av 12 771 i länet.

Soliditet

Mark & Grund i Vännäs AB har under det senaste året en soliditet på 34.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 1 255 mest solventa företaget av 12 771 i länet.

Värderating

Mark & Grund i Vännäs AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva entreprenadmaskinarbeten samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se