>

MW Konfektyr i Piteå AB

Org.nr:

556594-4609

Adress:

Prästgårdsgatan 62

Postnummer:

941 37 Piteå

Telefon:

0911-92440
Visa allt om MW Konfektyr i Piteå AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 20 085 19 000 17 060 16 175
Rörelseresultat (tkr) 456 514 177 611
Årets resultat (tkr) 335 398 271 472
Summa eget kapital (tkr) 1 419 1 068 1 090 1 156
Rörelsemarginal % 2.3 2.7 1.0 3.8
Avk. eget kapital % 28.3 34.9 12.0 46.2
Soliditet % 51.7 42.3 52.5 58.6
Omsättning/anställd (tkr) 6 695 6 333 5 687 5 392
Resultat/anställd (tkr) 152 171 59 204
Lön/anställd (tkr) 543 520 505 467

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 20 085 19 000 17 060 16 175
Arbetskraftskostnad -1 629 -1 560 -1 515 -1 401
Avskrivningar -35 -3 0 0
Andra rörelsekostnader -17 358 -16 235 -14 756 -13 681
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 52 53 77 65
Övriga rörelsekostnader -659 -741 -689 -547
Rörelseresultat 456 514 177 611
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -2 -28 -2 -4
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -2 -28 -2 -4
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 454 486 175 607
Skatt -102 -109 -40 -136
Årets resultat 352 377 135 471
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 352 377 135 471
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -17 20 137 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -5 6 39 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 196 142 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 196 142 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 196 142 0 0
Varulager 725 786 730 635
Kundfordringar 0 38 18 16
Övriga omsättningstillgångar 108 68 101 44
Summa operativa omsättningstillgångar 833 892 849 695
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 761 581 751 571
Likvida medel 957 908 477 707
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 718 1 489 1 228 1 278
Summa tillgångar 2 747 2 523 2 077 1 973

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 371 1 037 1 039 967
EK-andel av obeskattade reserver 48 31 51 189
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 419 1 068 1 090 1 156

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 14 9 15 53
Leverantörsskulder 1 010 1 053 484 379
Övriga kortfristiga skulder 303 392 488 385
Summa operativa skulder 1 327 1 454 987 817

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 746 2 522 2 077 1 973
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 2.3 2.7 1.0 3.8
Avkastning på eget kapital % 28.3 34.9 12.0 46.2
Soliditet % 51.7 42.3 52.5 58.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 81.0 70.0 61.0 100.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.05 0.03 0.04
Räntetäckningsgrad % 228 18.36 88.5 152.75
Omsättning per anställd (tkr) 6 695 6 333 5 687 5 392
Rörelseresultat per anställd (tkr) 152 171 59 204
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 543 520 505 467

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 225
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 225 11 075
Värdeförändring (%) 31.0 429 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 6.0 840 11 075
Rörelsemarginal (%) 2.3 1 235 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 28.3 621 11 075
Soliditet (%) 51.7 603 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 695 62 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 152 556 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 543 660 11 075
Nettoomsättning (tkr) 20 085 609 11 075
Rörelseresultat (tkr) 456 1 049 11 075
Antal anställda 3 1 825 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

MW Konfektyr i Piteå AB har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 609 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

MW Konfektyr i Piteå AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 235 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

MW Konfektyr i Piteå AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 825 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

MW Konfektyr i Piteå AB har under det senaste året en soliditet på 51.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 603 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

MW Konfektyr i Piteå AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva parti- och detaljhandel av kioskvaror (godis, läsk, tobaksvaror) och därmed förenlig verksamhet. Samt även uthyrning och leasing av anläggningsmaskiner.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se