>

MB Skelleftebygg AB

Org.nr:

556593-5391

Adress:

Brogatan 27

Postnummer:

931 62 Skellefteå

Telefon:

0910-56046

Moderbolag:

Visa allt om MB Skelleftebygg AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2018-02 2017-02 2016-02 2015-04
Antal anställda 37 34 25 21
Nettoomsättning (tkr) 92 291 78 330 48 038 45 530
Rörelseresultat (tkr) 4 767 3 577 2 934 2 254
Årets resultat (tkr) 2 606 1 956 1 608 1 397
Summa eget kapital (tkr) 9 425 7 349 4 688 5 467
Rörelsemarginal % 5.2 4.6 6.1 5.0
Avk. eget kapital % 42.6 44.2 52.5 35.1
Soliditet % 24.6 23.6 21.7 34.2
Omsättning/anställd (tkr) 2 494 2 304 1 922 2 168
Resultat/anställd (tkr) 129 105 141 107
Lön/anställd (tkr) 627 575 598 503

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2018-02 2017-02 2016-02 2015-04
Nettoomsättning 92 291 78 330 48 038 45 530
Arbetskraftskostnad -23 183 -19 557 -12 460 -10 568
Avskrivningar -579 -509 -204 -164
Andra rörelsekostnader -55 017 -46 918 -28 283 -28 942
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 298 114 80 0
Övriga rörelsekostnader -9 043 -7 883 -4 237 -3 602
Rörelseresultat 4 767 3 577 2 934 2 254
Ränteintäkter 0 1 0 1
Räntekostnader -110 -111 -52 -42
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -110 -110 -52 -41
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 657 3 467 2 882 2 213
Skatt -1 081 -808 -661 -504
Årets resultat 3 576 2 659 2 221 1 709
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 576 2 659 2 221 1 709
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -971 -704 -613 -312
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -274 -199 -173 -88
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2018-02 2017-02 2016-02 2015-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 784 1 039 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 784 1 039 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 056 997 903 469
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 056 997 903 469
Andelar i koncern- och intresseföretag 4 000 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 5 840 2 036 903 469
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 17 393 21 652 13 296 14 936
Övriga omsättningstillgångar 10 276 2 239 271 278
Summa operativa omsättningstillgångar 27 669 23 891 13 567 15 214
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 321 321 321 321
Likvida medel 4 514 4 853 6 792 4
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 835 5 174 7 113 325
Summa tillgångar 38 344 31 101 21 583 16 008

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 5 512 4 406 2 450 3 842
EK-andel av obeskattade reserver 3 913 2 943 2 238 1 625
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 9 425 7 349 4 688 5 467

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 1 421 1 805 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 593 550 96 541
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 3 764 3 462 0 1 743
Summa finansiella skulder 5 778 5 817 96 2 284

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 3 104 955 996 458
Leverantörsskulder 9 530 8 078 5 320 2 991
Övriga kortfristiga skulder 10 507 8 903 10 483 4 808
Summa operativa skulder 23 141 17 936 16 799 8 257

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 38 344 31 102 21 583 16 008
Nyckeltal i genomsnitt 2018-02 2017-02 2016-02 2015-04
Rörelsemarginal % 5.2 4.6 6.1 5.0
Avkastning på eget kapital % 42.6 44.2 52.5 35.1
Soliditet % 24.6 23.6 21.7 34.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 61.3 79.2 2.0 41.8
Kassalikviditet % 132.0 137.0 128.0 151.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.06 0.14 0
Räntetäckningsgrad % 43.34 32.23 56.42 53.69
Omsättning per anställd (tkr) 2 494 2 304 2 306 2 168
Rörelseresultat per anställd (tkr) 129 105 141 107
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 627 575 598 503

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 295
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 295 12 769
Värdeförändring (%) 30.0 490 12 769
Tillväxt i omsättning (%) 63.0 76 12 769
Rörelsemarginal (%) 4.6 985 12 769
Avkastning på eget kapital (%) 44.2 438 12 769
Soliditet (%) 23.6 1 466 12 769
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 304 458 12 769
Rörelseresultat per anställd (tkr) 105 797 12 769
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 575 511 12 769
Nettoomsättning (tkr) 78 330 184 12 769
Rörelseresultat (tkr) 3 577 263 12 769
Antal anställda 34 183 12 769
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

MB Skelleftebygg AB har ökat omsättningen senaste året med 18.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 12%. Företaget är under jämförelseåret det 184 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 769 företag i länet.

Rörelsemarginal

MB Skelleftebygg AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 985 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 769 företag i länet.

Antal anställda

MB Skelleftebygg AB har under det senaste året 37 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 18. Företaget är under jämförelseåret den 183 största arbetsgivaren av 12 769 i länet.

Soliditet

MB Skelleftebygg AB har under det senaste året en soliditet på 24.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 1 466 mest solventa företaget av 12 769 i länet.

Värderating

MB Skelleftebygg AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Lars Mattias Lundström (f. 1971) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Thomas Ingemar Pettersson (f. 1972) Ledamot
Lars Tomas Hedlund (f. 1968) Ledamot
Sigrid Katarina Söderberg (f. 1981) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se