>

Capio Movement AB

Org.nr:

556592-0864

Adress:

Box 14

Postnummer:

301 02 Halmstad

Telefon:

010-2007201
Visa allt om Capio Movement AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 93 89 88 83
Nettoomsättning (tkr) 148 903 136 414 133 168 105 674
Rörelseresultat (tkr) 1 764 851 1 795 -3 027
Årets resultat (tkr) 0 - - 0
Summa eget kapital (tkr) 22 490 22 604 22 085 21 913
Rörelsemarginal % 1.2 0.6 1.3 -2.9
Avk. eget kapital % 6.0 2.8 6.2 -10.6
Soliditet % 50.1 52.0 58.7 50.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 601 1 533 1 513 1 273
Resultat/anställd (tkr) 19 10 20 -36
Lön/anställd (tkr) 770 756 706 645

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 148 903 136 414 133 168 105 674
Arbetskraftskostnad -71 592 -67 264 -62 146 -53 533
Avskrivningar -5 234 -4 803 -3 403 -2 833
Andra rörelsekostnader -70 313 -63 496 -65 824 -52 335
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 1 764 851 1 795 -3 027
Ränteintäkter 0 1 3 126
Räntekostnader -36 -36 -38 -66
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -36 -35 -35 60
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 728 816 1 760 -2 967
Skatt -380 -180 -387 653
Årets resultat 1 348 636 1 373 -2 314
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 348 636 1 373 -2 314
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 348 -636 -1 373 2 315
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -380 -180 -387 653
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 647 4 917 7 078 6 749
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 647 4 917 7 078 6 749
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 8 325 9 469 5 608 5 001
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 325 9 469 5 608 5 001
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 10 972 14 386 12 686 11 750
Varulager 2 817 3 986 3 652 7 303
Kundfordringar 24 356 20 610 15 618 16 430
Övriga omsättningstillgångar 3 642 4 349 5 503 4 533
Summa operativa omsättningstillgångar 30 815 28 945 24 773 28 266
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 128 178 126 3 096
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 17 20
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 128 178 143 3 116
Summa tillgångar 44 915 43 509 37 602 43 132

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 21 241 21 241 21 241 21 241
EK-andel av obeskattade reserver 1 249 1 363 844 672
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 22 490 22 604 22 085 21 913

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 7 314 7 786 3 401 6 388
Summa finansiella skulder 7 314 7 786 3 401 6 388

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 352 385 238 190
Leverantörsskulder 6 385 5 354 4 746 6 952
Övriga kortfristiga skulder 8 374 7 380 7 132 7 689
Summa operativa skulder 15 111 13 119 12 116 14 831

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 44 915 43 509 37 602 43 132
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 1.2 0.6 1.3 -2.9
Avkastning på eget kapital % 6.0 2.8 6.2 -10.6
Soliditet % 50.1 52.0 58.7 50.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 32.5 34.4 15.4 29.2
Kassalikviditet % 127.0 122.0 138.0 100.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 49 23.67 47.32 -43.95
Omsättning per anställd (tkr) 1 601 1 533 1 513 1 273
Rörelseresultat per anställd (tkr) 19 10 20 -36
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 770 756 706 645

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 311
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 311 18 653
Värdeförändring (%) 6.0 1 295 18 653
Tillväxt i omsättning (%) 9.0 942 18 653
Rörelsemarginal (%) 1.2 2 033 18 653
Avkastning på eget kapital (%) 6.0 1 971 18 653
Soliditet (%) 50.1 878 18 653
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 601 1 335 18 653
Rörelseresultat per anställd (tkr) 19 2 031 18 653
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 770 149 18 653
Nettoomsättning (tkr) 148 903 146 18 653
Rörelseresultat (tkr) 1 764 755 18 653
Antal anställda 93 76 18 653
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Capio Movement AB har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 146 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 653 företag i länet.

Rörelsemarginal

Capio Movement AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 9%. Företaget har under jämförelseåret den 2 033 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 653 företag i länet.

Antal anställda

Capio Movement AB har under det senaste året 93 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 249. Företaget är under jämförelseåret den 76 största arbetsgivaren av 18 653 i länet.

Soliditet

Capio Movement AB har under det senaste året en soliditet på 50.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%. Företaget är under jämförelseåret det 878 mest solventa företaget av 18 653 i länet.

Värderating

Capio Movement AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Susanne Marie ASpehall Malm (f. 1962) Ledamot, Verkställande direktör
Erik Tobias Wirén (f. 1964) Ledamot, Ordförande
Stefan Ragnar Loso (f. 1964) Ledamot
Nina Elisabeth Bergman (f. 1979) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård, försäljning av sjukvårdsmaterial, utbildning och konsultverksamhet inom hälso- och sjukvård, uthyrning av lokaler, handel med värdepapper, fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se