>

Hillarps Livs AB

Org.nr:

556590-2813

Adress:

Kristian IV väg 3

Postnummer:

302 50 Halmstad

Telefon:

035-165500
Visa allt om Hillarps Livs AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 73 72 72 73
Nettoomsättning (tkr) 321 889 322 681 320 717 319 918
Rörelseresultat (tkr) 4 632 6 432 8 817 11 703
Årets resultat (tkr) 3 899 8 462 4 859 6 652
Summa eget kapital (tkr) 15 030 13 056 13 655 22 029
Rörelsemarginal % 1.4 2.0 2.7 3.7
Avk. eget kapital % 25.7 36.4 38.4 44.0
Soliditet % 38.0 30.5 31.6 52.2
Omsättning/anställd (tkr) 4 409 4 482 4 454 4 382
Resultat/anställd (tkr) 63 89 122 160
Lön/anställd (tkr) 458 450 441 411

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 321 889 322 681 320 717 319 918
Arbetskraftskostnad -33 467 -32 392 -31 761 -29 991
Avskrivningar -4 987 -4 743 -3 977 -3 231
Andra rörelsekostnader -252 460 -253 720 -250 587 -249 217
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 13 142 0 556
Övriga rörelsekostnader -26 356 -25 536 -25 575 -26 332
Rörelseresultat 4 632 6 432 8 817 11 703
Ränteintäkter 0 7 1 44
Räntekostnader -1 -154 -3 -5
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 5 5 5 4
Finansnetto 4 -142 3 43
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 636 6 290 8 820 11 746
Skatt -1 027 -1 424 -1 972 -2 554
Årets resultat 3 609 4 866 6 848 9 192
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 609 4 866 6 848 9 192
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 289 3 596 -1 989 -2 540
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 81 1 014 -561 -716
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 16 028 16 664 13 953 15 101
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 16 028 16 664 13 953 15 101
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 16 028 16 664 13 953 15 101
Varulager 6 915 8 660 9 674 10 132
Kundfordringar 1 027 692 740 763
Övriga omsättningstillgångar 5 061 3 378 4 927 4 559
Summa operativa omsättningstillgångar 13 003 12 730 15 341 15 454
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 1 861 1 381 901 641
Likvida medel 8 665 12 089 13 083 11 025
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 10 526 13 470 13 984 11 666
Summa tillgångar 39 557 42 864 43 278 42 221

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 11 040 8 778 5 781 16 144
EK-andel av obeskattade reserver 3 990 4 278 7 874 5 885
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 15 030 13 056 13 655 22 029

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 125 8 207 10 221 1 660
Leverantörsskulder 11 114 9 623 10 338 9 973
Övriga kortfristiga skulder 12 288 11 978 9 065 8 559
Summa operativa skulder 24 527 29 808 29 624 20 192

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 39 557 42 864 43 279 42 221
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 1.4 2.0 2.7 3.7
Avkastning på eget kapital % 25.7 36.4 38.4 44.0
Soliditet % 38.0 30.5 31.6 52.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 63.0 75.0 97.0 88.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.04 0.04 0.03
Räntetäckningsgrad % 4 637 41.84 2 941 2 350.2
Omsättning per anställd (tkr) 4 409 4 482 4 454 4 382
Rörelseresultat per anställd (tkr) 63 89 122 160
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 458 450 441 411

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 302
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 302 18 644
Värdeförändring (%) 11.0 1 111 18 644
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 1 716 18 644
Rörelsemarginal (%) 1.4 1 996 18 644
Avkastning på eget kapital (%) 25.7 1 165 18 644
Soliditet (%) 38.0 1 382 18 644
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 409 272 18 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 63 1 568 18 644
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 458 1 770 18 644
Nettoomsättning (tkr) 321 889 69 18 644
Rörelseresultat (tkr) 4 632 326 18 644
Antal anställda 73 102 18 644
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Hillarps Livs AB har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 69 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 644 företag i länet.

Rörelsemarginal

Hillarps Livs AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 996 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 644 företag i länet.

Antal anställda

Hillarps Livs AB har under det senaste året 73 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33.5. Företaget är under jämförelseåret den 102 största arbetsgivaren av 18 644 i länet.

Soliditet

Hillarps Livs AB har under det senaste året en soliditet på 38.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 1 382 mest solventa företaget av 18 644 i länet.

Värderating

Hillarps Livs AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detalj- handelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se