>

Nya Brännlands Wärdshus AB

Org.nr:

556588-0399

Adress:

Brännland 35

Postnummer:

905 92 Umeå

Telefon:

090-30130
Visa allt om Nya Brännlands Wärdshus AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 9 9 9 9
Nettoomsättning (tkr) 13 609 9 441 8 906 8 532
Rörelseresultat (tkr) 961 247 516 406
Årets resultat (tkr) 548 192 398 115
Summa eget kapital (tkr) 1 631 905 970 576
Rörelsemarginal % 7.1 2.6 5.8 4.8
Avk. eget kapital % 44.0 19.8 51.1 70.3
Soliditet % 42.7 37.5 39.8 27.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 512 1 049 990 948
Resultat/anställd (tkr) 80 27 57 45
Lön/anställd (tkr) 504 480 446 389

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 13 609 9 441 8 906 8 532
Arbetskraftskostnad -6 051 -4 324 -4 013 -3 499
Avskrivningar -8 -17 -18 -22
Andra rörelsekostnader -3 975 -2 971 -2 597 -2 548
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 81 48 60 60
Övriga rörelsekostnader -2 695 -1 930 -1 822 -2 117
Rörelseresultat 961 247 516 406
Ränteintäkter 0 0 1 3
Räntekostnader -3 -1 -5 -9
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -3 -1 -4 -6
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 958 246 512 400
Skatt -213 -60 -117 -47
Årets resultat 745 186 395 353
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 745 186 395 353
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -196 6 4 -30
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -55 2 1 -9
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 8 25 43
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 8 25 43
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 8 25 43
Varulager 277 137 102 137
Kundfordringar 892 530 342 379
Övriga omsättningstillgångar 112 231 275 150
Summa operativa omsättningstillgångar 1 281 898 719 666
Fordringar på koncern- och intresseföretag 833 804 541 323
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 708 703 1 151 1 038
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 541 1 507 1 692 1 361
Summa tillgångar 3 822 2 413 2 436 2 070

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 406 857 915 517
EK-andel av obeskattade reserver 225 48 55 59
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 631 905 970 576

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 50
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 296
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 17 59 0 0
Summa finansiella skulder 17 59 0 346

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 64 14 16 17
Leverantörsskulder 364 386 353 0
Övriga kortfristiga skulder 1 747 1 048 1 096 1 132
Summa operativa skulder 2 175 1 448 1 465 1 149

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 3 823 2 412 2 435 2 070
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 7.1 2.6 5.8 4.8
Avkastning på eget kapital % 44.0 19.8 51.1 70.3
Soliditet % 42.7 37.5 39.8 27.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 1.0 6.5 0.0 60.1
Kassalikviditet % 127.0 98.0 122.0 110.0
Likviditetsberedskap % 0.13 0.07 0.13 0.12
Räntetäckningsgrad % 320.33 247 103.4 45.44
Omsättning per anställd (tkr) 1 134 1 049 990 948
Rörelseresultat per anställd (tkr) 80 27 57 45
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 504 480 446 389

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 1 103
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 103 12 771
Värdeförändring (%) 85.0 178 12 771
Tillväxt i omsättning (%) 44.0 128 12 771
Rörelsemarginal (%) 7.1 728 12 771
Avkastning på eget kapital (%) 44.0 441 12 771
Soliditet (%) 42.7 828 12 771
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 512 881 12 771
Rörelseresultat per anställd (tkr) 80 934 12 771
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 504 921 12 771
Nettoomsättning (tkr) 13 609 827 12 771
Rörelseresultat (tkr) 961 747 12 771
Antal anställda 9 825 12 771
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Nya Brännlands Wärdshus AB har ökat omsättningen senaste året med 44.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 827 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 771 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nya Brännlands Wärdshus AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 728 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 771 företag i länet.

Antal anställda

Nya Brännlands Wärdshus AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 825 största arbetsgivaren av 12 771 i länet.

Soliditet

Nya Brännlands Wärdshus AB har under det senaste året en soliditet på 42.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 828 mest solventa företaget av 12 771 i länet.

Värderating

Nya Brännlands Wärdshus AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet och catering samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se