>

Älvsbyhus AB

Org.nr:

556573-8811

Adress:

Ställverksvägen 6

Postnummer:

942 81 Älvsbyn

Telefon:

0929-16200
Visa allt om Älvsbyhus AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 202 196 173 159
Nettoomsättning (tkr) 1 082 972 1 113 391 948 710 767 650
Rörelseresultat (tkr) 180 686 257 628 -36 011 -106 194
Årets resultat (tkr) 79 707 130 752 -197 677 -235 125
Summa eget kapital (tkr) 1 879 769 1 766 425 1 590 295 2 271 608
Rörelsemarginal % 16.7 23.1 -3.8 -13.8
Avk. eget kapital % 7.9 12.3 -2.6 -3.9
Soliditet % 86.8 82.2 77.9 84.9
Omsättning/anställd (tkr) 5 361 5 681 5 484 4 828
Resultat/anställd (tkr) 894 1 314 -208 -668
Lön/anställd (tkr) 631 633 631 592

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 082 972 1 113 391 948 710 767 650
Arbetskraftskostnad -127 478 -124 069 -109 168 -94 102
Avskrivningar -5 009 -5 057 -245 241 -245 864
Andra rörelsekostnader -579 670 -562 993 -480 535 -400 172
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 8 8 -144
Övriga rörelseintäkter 149 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -190 278 -163 652 -149 785 -133 562
Rörelseresultat 180 686 257 628 -36 011 -106 194
Ränteintäkter 11 1 529 3 388 12 619
Räntekostnader -46 -4 306 -844 -1 574
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -34 1 673 -2 596 1 925
Finansnetto -69 -1 104 -52 12 970
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 180 617 256 524 -36 063 -93 224
Skatt -37 273 -49 794 -14 903 -835
Årets resultat 143 344 206 730 -50 966 -94 059
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 143 344 206 730 -50 966 -94 059
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -33 637 -45 378 -16 365 1 245
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -9 487 -12 799 -4 616 351
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 239 325
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 239 325
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 46 735 21 161 17 439 17 780
Övriga materiella anläggningstillgångar 19 135 3 909 1 765 1 906
Summa materiella anläggningstillgångar 65 870 25 070 19 204 19 686
Andelar i koncern- och intresseföretag 304 304 296 289
Summa operativa anläggningstillgångar 66 174 25 374 19 500 259 300
Varulager 164 752 191 847 181 815 144 475
Kundfordringar 17 896 58 896 40 634 25 144
Övriga omsättningstillgångar 38 337 19 218 12 744 19 817
Summa operativa omsättningstillgångar 220 985 269 961 235 193 189 436
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 832 472 1 797 897 1 720 157 2 141 393
Övriga externa finansiella tillgångar 22 583 41 757 43 529 82 826
Likvida medel 24 139 14 779 22 068 4 179
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 879 194 1 854 433 1 785 754 2 228 398
Summa tillgångar 2 166 353 2 149 768 2 040 447 2 677 134

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 779 281 1 699 574 1 568 822 2 266 500
EK-andel av obeskattade reserver 100 488 66 851 21 473 5 108
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 879 769 1 766 425 1 590 295 2 271 608

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 39 843 27 582 145 453 170 583
Summa finansiella skulder 39 843 27 582 145 453 170 583

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 63 754 129 325 111 627 100 137
Leverantörsskulder 48 897 59 556 48 843 37 163
Övriga kortfristiga skulder 134 090 166 880 144 229 97 643
Summa operativa skulder 246 741 355 761 304 699 234 943

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 166 353 2 149 768 2 040 447 2 677 134
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 16.7 23.1 -3.8 -13.8
Avkastning på eget kapital % 7.9 12.3 -2.6 -3.9
Soliditet % 86.8 82.2 77.9 84.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 2.1 1.6 9.1 7.5
Kassalikviditet % 36.0 37.0 22.0 16.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0.01 0.02 0.01
Räntetäckningsgrad % 3 927.46 60.57 -41.73 -58.23
Omsättning per anställd (tkr) 5 361 5 681 5 484 4 828
Rörelseresultat per anställd (tkr) 894 1 314 -208 -668
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 631 633 631 592

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 5
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 5 11 075
Värdeförändring (%) 8.0 823 11 075
Tillväxt i omsättning (%) -3.0 1 348 11 075
Rörelsemarginal (%) 16.7 227 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 7.9 1 237 11 075
Soliditet (%) 86.8 33 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 361 89 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 894 50 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 631 302 11 075
Nettoomsättning (tkr) 1 082 972 9 11 075
Rörelseresultat (tkr) 180 686 7 11 075
Antal anställda 202 22 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Älvsbyhus AB har minskat omsättningen senaste året med -3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 9 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Älvsbyhus AB har det senaste året en rörelsemarginal på 16.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 227 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Älvsbyhus AB har under det senaste året 202 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 244.5. Företaget är under jämförelseåret den 22 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Älvsbyhus AB har under det senaste året en soliditet på 86.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 33 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Älvsbyhus AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall tillverka och försälja monteringsfärdiga trähus ävensom att äga, köpa och försälja fast egendom och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se