>

Swt paper AB

Org.nr:

556570-6719

Adress:

Östra Hamnvägen 21

Postnummer:

432 44 Varberg

Telefon:

0340-15905
Visa allt om Swt paper AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 37 35 43 36
Nettoomsättning (tkr) 143 516 103 345 93 464 115 076
Rörelseresultat (tkr) 7 114 9 530 2 187 5 905
Årets resultat (tkr) 6 240 7 976 2 545 5 351
Summa eget kapital (tkr) 23 590 22 030 20 683 22 169
Rörelsemarginal % 5.0 9.2 2.3 5.1
Avk. eget kapital % 23.9 34.4 7.1 21.2
Soliditet % 53.0 53.4 58.1 56.8
Omsättning/anställd (tkr) 3 879 2 953 2 174 3 197
Resultat/anställd (tkr) 192 272 51 164
Lön/anställd (tkr) 496 445 383 458

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 143 516 103 345 93 464 115 076
Arbetskraftskostnad -18 346 -15 586 -16 460 -16 502
Avskrivningar -2 416 -2 281 -2 466 -2 408
Andra rörelsekostnader -100 623 -68 489 -62 589 -77 258
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 611 1 171 2 849 4 237
Övriga rörelsekostnader -16 628 -8 630 -12 611 -17 240
Rörelseresultat 7 114 9 530 2 187 5 905
Ränteintäkter 0 25 2 24
Räntekostnader -58 -73 -199 -76
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -58 -48 -197 -52
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 7 056 9 482 1 990 5 853
Skatt -1 596 -2 134 -478 -1 323
Årets resultat 5 460 7 348 1 512 4 530
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 460 7 348 1 512 4 530
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 780 628 1 032 821
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 220 177 291 231
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 5 607 6 042 6 655 8 407
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 607 6 042 6 655 8 407
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 5 607 6 042 6 655 8 407
Varulager 15 605 11 113 10 289 12 108
Kundfordringar 15 390 10 201 9 175 10 711
Övriga omsättningstillgångar 1 677 1 621 7 328 4 638
Summa operativa omsättningstillgångar 32 672 22 935 26 792 27 457
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 821 902 2 126 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 414 11 392 0 3 132
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 6 235 12 294 2 126 3 132
Summa tillgångar 44 514 41 271 35 573 38 996

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 20 351 18 011 16 036 16 490
EK-andel av obeskattade reserver 3 239 4 019 4 647 5 679
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 23 590 22 030 20 683 22 169

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 698 1 025 3 588 1 087
Externa finansiella skulder, kortfristiga 357 659 904 725
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 232 186 141 0
Summa finansiella skulder 1 287 1 870 4 633 1 812

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 914 1 134 1 311 1 602
Leverantörsskulder 13 209 12 311 6 676 10 098
Övriga kortfristiga skulder 5 514 3 925 2 270 3 313
Summa operativa skulder 19 637 17 370 10 257 15 013

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 44 514 41 270 35 573 38 994
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5.0 9.2 2.3 5.1
Avkastning på eget kapital % 23.9 34.4 7.1 21.2
Soliditet % 53.0 53.4 58.1 56.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 5.5 8.5 22.4 8.2
Kassalikviditet % 111.0 136.0 165.0 131.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.11 0 0.03
Räntetäckningsgrad % 122.66 130.89 11 78.01
Omsättning per anställd (tkr) 3 879 2 953 2 174 3 197
Rörelseresultat per anställd (tkr) 192 272 51 164
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 496 445 383 458

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 205
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 205 18 644
Värdeförändring (%) 12.0 1 084 18 644
Tillväxt i omsättning (%) 39.0 200 18 644
Rörelsemarginal (%) 5.0 1 367 18 644
Avkastning på eget kapital (%) 23.9 1 232 18 644
Soliditet (%) 53.0 773 18 644
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 879 337 18 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 192 747 18 644
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 496 1 423 18 644
Nettoomsättning (tkr) 143 516 154 18 644
Rörelseresultat (tkr) 7 114 202 18 644
Antal anställda 37 216 18 644
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Swt paper AB har ökat omsättningen senaste året med 39.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 154 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 644 företag i länet.

Rörelsemarginal

Swt paper AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 367 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 644 företag i länet.

Antal anställda

Swt paper AB har under det senaste året 37 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 59. Företaget är under jämförelseåret den 216 största arbetsgivaren av 18 644 i länet.

Soliditet

Swt paper AB har under det senaste året en soliditet på 53.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 773 mest solventa företaget av 18 644 i länet.

Värderating

Swt paper AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bearbetning och försäljning av papper och pappersark samt försäljning, service och underhåll av rull- och packmaskiner till pappers- och massain dustrin samt utveckling och utbildning inom pappersindustrin ochdärmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se