>

Ringhals AB

Org.nr:

556558-7036

Adress:

Postnummer:

432 85 Väröbacka

Telefon:

0340-667000

Moderbolag:

Visa allt om Ringhals AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 1 451 1 556 1 641 1 618
Nettoomsättning (tkr) 7 434 107 8 248 943 8 179 087 8 007 820
Rörelseresultat (tkr) 622 483 620 842 -10 717 099 422 796
Årets resultat (tkr) 262 008 275 835 9 383 1 894
Summa eget kapital (tkr) 3 360 817 2 616 092 1 920 345 8 591 105
Rörelsemarginal % 8.4 7.5 -131.0 5.3
Avk. eget kapital % 1.6 6.9 -170.7 -3.6
Soliditet % 19.3 15.3 11.9 33.1
Omsättning/anställd (tkr) 5 123 5 301 4 984 4 949
Resultat/anställd (tkr) 429 399 -6 531 261
Lön/anställd (tkr) 804 746 753 751

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 7 434 107 8 248 943 8 179 087 8 007 820
Arbetskraftskostnad -1 167 309 -1 160 986 -1 235 270 -1 214 904
Avskrivningar -557 946 -516 702 -1 647 607 -1 298 755
Andra rörelsekostnader -5 126 774 -5 950 218 -16 008 080 -5 083 950
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 18 706 3 476
Övriga rörelseintäkter 50 821 8 146 13 827 13 217
Övriga rörelsekostnader -10 416 -8 341 -37 762 -4 108
Rörelseresultat 622 483 620 842 -10 717 099 422 796
Ränteintäkter 1 244 8 018 793 2 121
Räntekostnader -285 184 -276 512 -138 793 -424 178
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -118 -8 -440 1 553
Finansnetto -284 058 -268 502 -138 440 -420 504
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 338 425 352 340 -10 855 539 2 292
Skatt -290 302 -195 440 1 884 079 -289 292
Årets resultat 48 123 156 900 -8 971 460 -287 000
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 48 123 156 900 -8 971 460 -287 000
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -758 321 -421 677 6 671 673 -1 024 262
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -213 885 -118 935 1 881 754 -288 894
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 544 638 543 404 518 751 992 648
Maskiner och inventarier 8 305 060 8 270 093 7 642 843 14 877 638
Övriga materiella anläggningstillgångar 615 559 546 925 778 576 3 039 382
Summa materiella anläggningstillgångar 9 465 257 9 360 422 8 940 170 18 909 668
Andelar i koncern- och intresseföretag 19 947 19 947 947 132 309
Summa operativa anläggningstillgångar 9 485 204 9 380 369 8 941 117 19 041 976
Varulager 3 890 966 4 092 150 4 105 614 3 615 088
Kundfordringar 2 344 20 156 20 167 15 460
Övriga omsättningstillgångar 134 413 548 746 100 376 133 560
Summa operativa omsättningstillgångar 4 027 723 4 661 052 4 226 157 3 764 108
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 587 651 2 654 225 2 339 476 88 204
Övriga externa finansiella tillgångar 350 278 426 336 615 848 3 069 370
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 937 929 3 080 561 2 955 324 3 157 574
Summa tillgångar 17 450 856 17 121 982 16 122 598 25 963 660

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 821 501 835 097 561 027 560 114
EK-andel av obeskattade reserver 2 539 316 1 780 995 1 359 318 8 030 991
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 360 817 2 616 092 1 920 345 8 591 105

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 7 772 769 7 876 636 7 578 895 6 693 144
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 144 371 120 608 138 207 238 159
Summa finansiella skulder 7 917 140 7 997 244 7 717 102 6 931 303

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 5 146 234 4 972 100 4 702 435 9 335 323
Leverantörsskulder 162 253 227 440 265 989 376 664
Övriga kortfristiga skulder 864 412 1 309 106 1 516 727 729 264
Summa operativa skulder 6 172 899 6 508 646 6 485 151 10 441 251

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 17 450 856 17 121 982 16 122 598 25 963 660
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 8.4 7.5 -131.0 5.3
Avkastning på eget kapital % 1.6 6.9 -170.7 -3.6
Soliditet % 19.3 15.3 11.9 33.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 235.6 305.7 401.9 80.7
Kassalikviditet % 12.0 34.0 6.0 11.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 2.19 2.27 -77.21 1.01
Omsättning per anställd (tkr) 5 123 5 301 4 984 4 949
Rörelseresultat per anställd (tkr) 429 399 -6 531 261
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 804 746 753 751

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 3
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 3 18 644
Värdeförändring (%) 19.0 887 18 644
Tillväxt i omsättning (%) -10.0 2 257 18 644
Rörelsemarginal (%) 8.4 925 18 644
Avkastning på eget kapital (%) 1.6 2 137 18 644
Soliditet (%) 19.3 2 164 18 644
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 123 196 18 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 429 290 18 644
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 804 116 18 644
Nettoomsättning (tkr) 7 434 107 1 18 644
Rörelseresultat (tkr) 622 483 1 18 644
Antal anställda 1 451 1 18 644
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Ringhals AB har minskat omsättningen senaste året med -10.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 1 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 644 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ringhals AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 925 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 644 företag i länet.

Antal anställda

Ringhals AB har under det senaste året 1 451 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 152. Företaget är under jämförelseåret den 1 största arbetsgivaren av 18 644 i länet.

Soliditet

Ringhals AB har under det senaste året en soliditet på 19.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%. Företaget är under jämförelseåret det 2 164 mest solventa företaget av 18 644 i länet.

Värderating

Ringhals AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och inneha kärntekniska anläggningar, bedriva kärnteknisk verksamhet i syfte att utvinna kärnenergi, tillhanda- hålla elektrisk kraft åt Ringhals AB:s aktieägare samt idka där- med förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se