>

Sammes Åkeri AB

Org.nr:

556546-4145

Adress:

Ringvägen 55

Postnummer:

930 47 Byske

Telefon:

0912-10695
Visa allt om Sammes Åkeri AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 4 3 5 5
Nettoomsättning (tkr) 6 636 3 258 5 545 8 188
Rörelseresultat (tkr) 562 303 1 079 650
Årets resultat (tkr) 272 358 826 753
Summa eget kapital (tkr) 8 332 8 427 8 196 7 409
Rörelsemarginal % 8.5 9.3 19.5 7.9
Avk. eget kapital % 4.8 2.8 10.1 6.1
Soliditet % 81.5 84.4 78.5 69.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 659 1 086 1 109 1 638
Resultat/anställd (tkr) 141 101 216 130
Lön/anställd (tkr) 450 322 427 403

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 6 636 3 258 5 545 8 188
Arbetskraftskostnad -1 800 -966 -2 133 -2 016
Avskrivningar -587 -781 -678 -1 374
Andra rörelsekostnader 0 -20 -27 -230
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 214 279 716 270
Övriga rörelsekostnader -3 901 -1 467 -2 344 -4 188
Rörelseresultat 562 303 1 079 650
Ränteintäkter 1 1 0 1
Räntekostnader -38 -3 -85 -56
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -37 -2 -85 -55
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 525 301 994 595
Skatt -120 -71 -207 -157
Årets resultat 405 230 787 438
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 405 230 787 438
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -134 127 39 315
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -38 36 11 89
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 3 982 4 122 4 262 4 401
Maskiner och inventarier 1 672 1 209 1 256 2 536
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 654 5 331 5 518 6 937
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 5 654 5 331 5 518 6 937
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 1 084 784 401 738
Övriga omsättningstillgångar 255 256 4 17
Summa operativa omsättningstillgångar 1 339 1 040 405 755
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 3 234 3 612 4 514 2 929
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 234 3 612 4 514 2 929
Summa tillgångar 10 227 9 983 10 437 10 621

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 6 710 6 938 6 580 5 754
EK-andel av obeskattade reserver 1 622 1 489 1 616 1 655
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 8 332 8 427 8 196 7 409

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 243
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 48 388
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 48 631

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 208 1 170 1 241 1 237
Leverantörsskulder 331 148 92 439
Övriga kortfristiga skulder 356 238 859 906
Summa operativa skulder 1 895 1 556 2 192 2 582

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 10 227 9 983 10 436 10 622
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 8.5 9.3 19.5 7.9
Avkastning på eget kapital % 4.8 2.8 10.1 6.1
Soliditet % 81.5 84.4 78.5 69.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.6 8.5
Kassalikviditet % 666.0 1 205.0 492.0 213.0
Likviditetsberedskap % 0.49 1.11 0.81 0.36
Räntetäckningsgrad % 14.82 101.33 12.69 11.63
Omsättning per anställd (tkr) 1 659 1 086 1 109 1 638
Rörelseresultat per anställd (tkr) 141 101 216 130
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 450 322 427 403

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 637
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 637 12 769
Värdeförändring (%) 0.0 1 072 12 769
Tillväxt i omsättning (%) 104.0 29 12 769
Rörelsemarginal (%) 8.5 610 12 769
Avkastning på eget kapital (%) 4.8 1 369 12 769
Soliditet (%) 81.5 54 12 769
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 659 762 12 769
Rörelseresultat per anställd (tkr) 141 616 12 769
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 450 1 272 12 769
Nettoomsättning (tkr) 6 636 1 408 12 769
Rörelseresultat (tkr) 562 984 12 769
Antal anställda 4 1 549 12 769
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Sammes Åkeri AB har ökat omsättningen senaste året med 104.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 1 408 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 769 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sammes Åkeri AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 610 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 769 företag i länet.

Antal anställda

Sammes Åkeri AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 1 549 största arbetsgivaren av 12 769 i länet.

Soliditet

Sammes Åkeri AB har under det senaste året en soliditet på 81.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 54 mest solventa företaget av 12 769 i länet.

Värderating

Sammes Åkeri AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall åkerirörelse och uthyrning av chaufförstjänster samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se