>

Bottenvikens Reningsverk AB

Org.nr:

556533-5394

Adress:

Torget 9

Postnummer:

953 85 Haparanda

Telefon:

0922-26000

Moderbolag:

TORNEÅ STAD
Visa allt om Bottenvikens Reningsverk AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 4 4 4
Nettoomsättning (tkr) 13 235 13 009 14 115 12 433
Rörelseresultat (tkr) -479 -489 415 205
Årets resultat (tkr) -1 079 -1 059 0 -
Summa eget kapital (tkr) 12 504 13 583 14 642 14 790
Rörelsemarginal % -3.6 -3.8 2.9 1.6
Avk. eget kapital % -8.3 -7.5 -1.0 -1.7
Soliditet % 46.8 47.4 49.6 48.3
Omsättning/anställd (tkr) 4 412 3 252 3 529 3 108
Resultat/anställd (tkr) -160 -122 104 51
Lön/anställd (tkr) 796 475 572 645

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 13 235 13 009 14 115 12 433
Arbetskraftskostnad -2 387 -1 899 -2 287 -2 580
Avskrivningar -2 446 -3 082 -2 983 -2 872
Andra rörelsekostnader 0 0 -48 -27
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 326 452 591
Övriga rörelsekostnader -8 881 -8 843 -8 834 -7 340
Rörelseresultat -479 -489 415 205
Ränteintäkter 0 0 0 11
Räntekostnader -600 -570 -605 -544
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -600 -570 -605 -533
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -1 079 -1 059 -190 -328
Skatt 0 0 42 72
Årets resultat -1 079 -1 059 -148 -256
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -1 079 -1 059 -148 -256
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 148 256
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 42 72
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 6 750 7 173 7 598 8 022
Maskiner och inventarier 14 345 15 187 15 983 17 172
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 21 095 22 360 23 581 25 194
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 21 095 22 360 23 581 25 194
Varulager 138 167 141 186
Kundfordringar 262 895 0 627
Övriga omsättningstillgångar 1 790 1 107 2 684 2 108
Summa operativa omsättningstillgångar 2 190 2 169 2 825 2 921
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 3 423 4 154 3 117 2 502
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 423 4 154 3 117 2 502
Summa tillgångar 26 708 28 683 29 523 30 617

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 12 504 13 583 14 642 14 642
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 148
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 12 504 13 583 14 642 14 790

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 12 708 13 007 13 308 13 608
Externa finansiella skulder, kortfristiga 300 300 300 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 13 008 13 307 13 608 13 608

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 42
Leverantörsskulder 284 1 023 469 761
Övriga kortfristiga skulder 912 770 804 1 416
Summa operativa skulder 1 196 1 793 1 273 2 219

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 26 708 28 683 29 523 30 617
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -3.6 -3.8 2.9 1.6
Avkastning på eget kapital % -8.3 -7.5 -1.0 -1.7
Soliditet % 46.8 47.4 49.6 48.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 104.0 98.0 92.9 92.0
Kassalikviditet % 366.0 294.0 369.0 241.0
Likviditetsberedskap % 0.26 0.32 0.22 0.2
Räntetäckningsgrad % -0.8 -0.86 0.69 0.4
Omsättning per anställd (tkr) 4 412 3 252 3 529 3 108
Rörelseresultat per anställd (tkr) -160 -122 104 51
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 796 475 572 645

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 473
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 473 11 070
Värdeförändring (%) -11.0 1 349 11 070
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 1 076 11 070
Rörelsemarginal (%) -3.6 1 745 11 070
Avkastning på eget kapital (%) -8.3 1 646 11 070
Soliditet (%) 46.8 750 11 070
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 412 126 11 070
Rörelseresultat per anställd (tkr) -160 1 869 11 070
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 796 70 11 070
Nettoomsättning (tkr) 13 235 877 11 070
Rörelseresultat (tkr) -479 1 783 11 070
Antal anställda 3 1 799 11 070
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Bottenvikens Reningsverk AB har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 877 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 070 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bottenvikens Reningsverk AB har det senaste året en rörelsemarginal på -3.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 1 745 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 070 företag i länet.

Antal anställda

Bottenvikens Reningsverk AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 799 största arbetsgivaren av 11 070 i länet.

Soliditet

Bottenvikens Reningsverk AB har under det senaste året en soliditet på 46.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 750 mest solventa företaget av 11 070 i länet.

Värderating

Bottenvikens Reningsverk AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget ska rena utsläpp av avloppsvatten från Haparanda kommun och Torneå stad. Bolagets syfte ska vara att enligt god teknisk praxis ochoptimalt resursutnyttjande med tillämpning av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip svara för avlopps- reningen inom Haparanda kommun och Torneå stad varvid abonnenternas behov av driftsäkerhet och service liksom godhushållning ska beaktas. Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i bolaget tillskjutna kapitalet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se