>

PiteEnergi Handel AB

Org.nr:

556527-9964

Adress:

Box 738

Postnummer:

941 28 Piteå

Telefon:

0911-64800
Visa allt om PiteEnergi Handel AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 17 19 18 18
Nettoomsättning (tkr) 201 451 189 728 163 665 186 635
Rörelseresultat (tkr) 21 171 14 101 20 554 16 999
Årets resultat (tkr) 204 153 227 -354
Summa eget kapital (tkr) 20 905 20 006 19 575 20 135
Rörelsemarginal % 10.5 7.4 12.6 9.1
Avk. eget kapital % 98.2 65.1 95.6 75.7
Soliditet % 20.3 20.5 20.1 19.0
Omsättning/anställd (tkr) 11 850 9 986 9 093 10 369
Resultat/anställd (tkr) 1 245 742 1 142 944
Lön/anställd (tkr) 619 641 600 601

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 201 451 189 728 163 665 186 635
Arbetskraftskostnad -10 517 -12 175 -10 799 -10 814
Avskrivningar -2 100 -1 993 -1 981 -1 752
Andra rörelsekostnader -216 -430 -299 -113
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 044 167 1 709 1 059
Övriga rörelsekostnader -168 491 -161 196 -131 741 -158 016
Rörelseresultat 21 171 14 101 20 554 16 999
Ränteintäkter 0 2 1 1
Räntekostnader -826 -1 079 -1 305 -1 575
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -826 -1 077 -1 304 -1 574
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 20 345 13 024 19 250 15 425
Skatt -259 -142 -270 -319
Årets resultat 20 086 12 882 18 980 15 106
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 20 086 12 882 18 980 15 106
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -693 -279 -713 -979
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -196 -79 -201 -276
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 78 570 79 568 80 565 81 563
Maskiner och inventarier 16 650 14 274 14 865 13 651
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 657 243 0
Summa materiella anläggningstillgångar 95 220 94 499 95 673 95 214
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 95 220 94 499 95 673 95 214
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 7 690 3 042 1 788 10 831
Summa operativa omsättningstillgångar 7 690 3 042 1 788 10 831
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 0 0 0 0
Summa tillgångar 102 910 97 541 97 461 106 045

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 11 543 11 338 11 186 8 348
EK-andel av obeskattade reserver 9 362 8 668 8 389 11 787
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 20 905 20 006 19 575 20 135

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 31 299 28 451 37 869 32 106
Summa finansiella skulder 31 299 28 451 37 869 32 106

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 4 004 3 939 3 771 4 556
Leverantörsskulder 22 597 20 152 14 995 22 055
Övriga kortfristiga skulder 24 105 24 993 21 251 27 193
Summa operativa skulder 50 706 49 084 40 017 53 804

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 102 910 97 541 97 461 106 045
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 10.5 7.4 12.6 9.1
Avkastning på eget kapital % 98.2 65.1 95.6 75.7
Soliditet % 20.3 20.5 20.1 19.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 149.7 142.2 193.5 159.5
Kassalikviditet % 10.0 4.0 2.0 13.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 25.63 13.07 15.75 10.79
Omsättning per anställd (tkr) 11 850 9 986 9 093 10 369
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 245 742 1 142 944
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 619 641 600 601

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 86
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 86 11 075
Värdeförändring (%) 11.0 751 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 6.0 833 11 075
Rörelsemarginal (%) 10.5 461 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 98.2 68 11 075
Soliditet (%) 20.3 1 563 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 11 850 15 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 245 29 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 619 337 11 075
Nettoomsättning (tkr) 201 451 62 11 075
Rörelseresultat (tkr) 21 171 42 11 075
Antal anställda 17 417 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

PiteEnergi Handel AB har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 62 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

PiteEnergi Handel AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 14%. Företaget har under jämförelseåret den 461 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

PiteEnergi Handel AB har under det senaste året 17 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 9.5. Företaget är under jämförelseåret den 417 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

PiteEnergi Handel AB har under det senaste året en soliditet på 20.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 1 563 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

PiteEnergi Handel AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet är att bedriva elproduktion, handel med energi, tjänster och produkter med anknytning till energi- verksam het samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.Bolaget ska på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt bedriva elproduktion, handel med energi avseende el och fjärrvärme, försäljning av tjänster och produkter inom energiområdet, till invånare och företag inom, i huvudsak Piteåkommun. Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsningar som skulle ha gällt om verksamheten iställetutförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget ska säkerställa att det agerar inom det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Bolaget far endast göra avsteg från ovanstående iden utsträckning det finns författningsstöd för detta.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se