>

Hem Livs i Kungsbacka AB

Org.nr:

556527-1250

Adress:

Kungsmässan

Postnummer:

434 00 Kungsbacka

Telefon:

0300-51150
Visa allt om Hem Livs i Kungsbacka AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 89 92 92 93
Nettoomsättning (tkr) 314 811 322 617 321 194 312 987
Rörelseresultat (tkr) 19 848 17 514 17 852 15 372
Årets resultat (tkr) 17 944 1 563 1 399 7 156
Summa eget kapital (tkr) 30 381 12 848 11 579 10 198
Rörelsemarginal % 6.3 5.4 5.6 4.9
Avk. eget kapital % 81.1 160.2 180.7 331.6
Soliditet % 56.1 24.1 24.5 22.3
Omsättning/anställd (tkr) 3 537 3 507 3 491 3 365
Resultat/anställd (tkr) 223 190 194 165
Lön/anställd (tkr) 474 465 442 425

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 314 811 322 617 321 194 312 987
Arbetskraftskostnad -42 161 -42 742 -40 654 -39 482
Avskrivningar -1 689 -1 858 -2 103 -2 884
Andra rörelsekostnader -251 184 -260 455 -260 674 -255 219
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 188 0 142 0
Övriga rörelsekostnader -117 -48 -53 -30
Rörelseresultat 19 848 17 514 17 852 15 372
Ränteintäkter 2 3 9 53
Räntekostnader -2 -1 -65 -603
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 2 100 2 000 1 900 8 219
Finansnetto 2 100 2 002 1 844 7 669
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 21 948 19 516 19 696 23 041
Skatt -4 416 54 -16 223
Årets resultat 17 532 19 570 19 680 23 264
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 17 532 19 570 19 680 23 264
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 412 293 19 792
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 116 83 5 223
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 4 481 5 769 6 243 6 132
Övriga materiella anläggningstillgångar 290 324 358 392
Summa materiella anläggningstillgångar 4 771 6 093 6 601 6 524
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 4 771 6 093 6 601 6 524
Varulager 9 175 9 189 8 293 8 024
Kundfordringar 560 490 576 459
Övriga omsättningstillgångar 1 953 2 771 2 275 2 549
Summa operativa omsättningstillgångar 11 688 12 450 11 144 11 032
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 23 330 23 306 23 199 23 107
Likvida medel 14 344 11 359 6 254 5 114
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 37 674 34 665 29 453 28 221
Summa tillgångar 54 133 53 208 47 198 45 777

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 29 346 11 401 9 838 8 439
EK-andel av obeskattade reserver 1 035 1 447 1 741 1 759
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 30 381 12 848 11 579 10 198

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 20 300 16 365 16 200
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 20 300 16 365 16 200

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 648 730 681 554
Leverantörsskulder 7 610 7 885 7 135 8 245
Övriga kortfristiga skulder 15 494 11 445 11 436 10 579
Summa operativa skulder 23 752 20 060 19 252 19 378

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 54 133 53 208 47 196 45 776
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 6.3 5.4 5.6 4.9
Avkastning på eget kapital % 81.1 160.2 180.7 331.6
Soliditet % 56.1 24.1 24.5 22.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 158.0 141.3 158.9
Kassalikviditet % 73.0 76.0 49.0 43.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.04 0.02 0.02
Räntetäckningsgrad % 10 975 19 517 304.02 39.21
Omsättning per anställd (tkr) 3 537 3 507 3 491 3 365
Rörelseresultat per anställd (tkr) 223 190 194 165
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 474 465 442 425

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 50
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 50 18 644
Värdeförändring (%) 112.0 190 18 644
Tillväxt i omsättning (%) -2.0 1 869 18 644
Rörelsemarginal (%) 6.3 1 187 18 644
Avkastning på eget kapital (%) 81.1 239 18 644
Soliditet (%) 56.1 652 18 644
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 537 409 18 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 223 646 18 644
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 474 1 640 18 644
Nettoomsättning (tkr) 314 811 73 18 644
Rörelseresultat (tkr) 19 848 85 18 644
Antal anställda 89 79 18 644
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Hem Livs i Kungsbacka AB har minskat omsättningen senaste året med -2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 73 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 644 företag i länet.

Rörelsemarginal

Hem Livs i Kungsbacka AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 187 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 644 företag i länet.

Antal anställda

Hem Livs i Kungsbacka AB har under det senaste året 89 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33.5. Företaget är under jämförelseåret den 79 största arbetsgivaren av 18 644 i länet.

Soliditet

Hem Livs i Kungsbacka AB har under det senaste året en soliditet på 56.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 652 mest solventa företaget av 18 644 i länet.

Värderating

Hem Livs i Kungsbacka AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror som medlem i ICA-förbundet, handel med värdepapper, fastigheter och annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se