>

Jonab Anläggnings AB

Org.nr:

556524-1337

Adress:

Slagfältsvägen 1

Postnummer:

302 62 Halmstad

Telefon:

035-124000

Moderbolag:

Visa allt om Jonab Anläggnings AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2015-03
Antal anställda 46 46 46 46
Nettoomsättning (tkr) 243 660 226 800 112 717 63 768
Rörelseresultat (tkr) 22 185 13 836 4 746 -7 429
Årets resultat (tkr) 10 116 13 310 3 882 -8 551
Summa eget kapital (tkr) 20 144 14 137 4 685 2 003
Rörelsemarginal % 9.1 6.1 4.2 -11.7
Avk. eget kapital % 78.5 141.6 154.8 -
Soliditet % 24.5 23.8 9.5 4.8
Omsättning/anställd (tkr) 5 297 4 930 2 450 1 386
Resultat/anställd (tkr) 482 301 138 -215
Lön/anställd (tkr) 742 743 797 567

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2015-03
Nettoomsättning 243 660 226 800 112 717 63 768
Arbetskraftskostnad -34 124 -34 174 -27 502 -19 572
Avskrivningar -2 817 -2 530 -2 088 -2 146
Andra rörelsekostnader -164 660 -157 336 -69 464 -30 251
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 -45 0 0
Övriga rörelseintäkter 129 379 115 180
Övriga rörelsekostnader -20 003 -19 258 -9 032 -19 408
Rörelseresultat 22 185 13 836 4 746 -7 429
Ränteintäkter 0 104 4 0
Räntekostnader -658 -614 -868 -1 122
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -658 -510 -864 -1 122
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 21 527 13 326 3 882 -8 551
Skatt -8 076 0 0 0
Årets resultat 13 451 13 326 3 882 -8 551
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 13 451 13 326 3 882 -8 551
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -4 290 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 210 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2015-03
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 9 101 9 601 10 101 10 477
Maskiner och inventarier 7 746 8 760 9 327 10 793
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 16 847 18 361 19 428 21 270
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 094 110 155 0
Summa operativa anläggningstillgångar 17 941 18 471 19 583 21 270
Varulager 12 838 9 257 315 1 996
Kundfordringar 37 132 26 093 19 057 10 399
Övriga omsättningstillgångar 6 688 5 401 2 469 6 860
Summa operativa omsättningstillgångar 56 658 40 751 21 841 19 255
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 000 24 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 45 1 000 791
Likvida medel 6 787 3 6 887 218
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 7 787 72 7 887 1 009
Summa tillgångar 82 386 59 294 49 311 41 534

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 15 854 14 137 4 685 2 003
EK-andel av obeskattade reserver 4 290 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 20 144 14 137 4 685 2 003

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 12 271 14 158 17 507 17 703
Externa finansiella skulder, kortfristiga 3 137 3 154 1 345 7 053
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 448 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 146 15 0 0
Summa finansiella skulder 16 002 17 327 18 852 24 756

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 410 200 200 200
Leverantörsskulder 25 785 20 253 13 813 3 294
Övriga kortfristiga skulder 19 045 7 377 11 760 11 282
Summa operativa skulder 46 240 27 830 25 773 14 776

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 82 386 59 294 49 310 41 535
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2015-03
Rörelsemarginal % 9.1 6.1 4.2 -11.7
Avkastning på eget kapital % 78.5 141.6 154.8 -
Soliditet % 24.5 23.8 9.5 4.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 79.4 122.6 402.4 1 235.9
Kassalikviditet % 105.0 102.0 106.0 81.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0 0.06 0
Räntetäckningsgrad % 33.72 22.7 5.47 -6.62
Omsättning per anställd (tkr) 5 297 4 930 3 267 1 848
Rörelseresultat per anställd (tkr) 482 301 138 -215
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 742 743 797 567

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 138
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 138 18 653
Värdeförändring (%) 42.0 532 18 653
Tillväxt i omsättning (%) 7.0 1 094 18 653
Rörelsemarginal (%) 9.1 832 18 653
Avkastning på eget kapital (%) 78.5 259 18 653
Soliditet (%) 24.5 1 960 18 653
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 297 180 18 653
Rörelseresultat per anställd (tkr) 482 245 18 653
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 742 188 18 653
Nettoomsättning (tkr) 243 660 91 18 653
Rörelseresultat (tkr) 22 185 79 18 653
Antal anställda 46 171 18 653
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Jonab Anläggnings AB har ökat omsättningen senaste året med 7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 14%. Företaget är under jämförelseåret det 91 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 653 företag i länet.

Rörelsemarginal

Jonab Anläggnings AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 832 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 653 företag i länet.

Antal anställda

Jonab Anläggnings AB har under det senaste året 46 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 51. Företaget är under jämförelseåret den 171 största arbetsgivaren av 18 653 i länet.

Soliditet

Jonab Anläggnings AB har under det senaste året en soliditet på 24.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 1 960 mest solventa företaget av 18 653 i länet.

Värderating

Jonab Anläggnings AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra entreprenad- arbeten inom väg- och markanläggningsbranschen och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se