>

Skellefteå City Airport AB

Org.nr:

556510-8718

Adress:

Postnummer:

931 92 Skellefteå

Telefon:

0910-57691
Visa allt om Skellefteå City Airport AB

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 56 53 51 39
Nettoomsättning (tkr) 71 746 49 237 49 516 43 694
Rörelseresultat (tkr) -1 368 -2 789 -11 174 -17 398
Årets resultat (tkr) -152 -64 -54 -65
Summa eget kapital (tkr) 11 865 12 017 12 081 12 135
Rörelsemarginal % -1.9 -5.7 -22.6 -39.8
Avk. eget kapital % -15.9 -27.9 -99.1 -145.2
Soliditet % 16.5 26.8 18.0 28.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 281 929 971 1 120
Resultat/anställd (tkr) -24 -53 -219 -446
Lön/anställd (tkr) 607 585 578 557

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 71 746 49 237 49 516 43 694
Arbetskraftskostnad -34 015 -30 988 -29 462 -21 713
Avskrivningar -3 609 -2 937 -2 119 -7 055
Andra rörelsekostnader -1 341 -1 063 -1 231 -1 113
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 156 4 156 4 156 4 156
Övriga rörelsekostnader -38 305 -21 194 -32 034 -35 367
Rörelseresultat -1 368 -2 789 -11 174 -17 398
Ränteintäkter 36 21 35 45
Räntekostnader -570 -596 -865 -312
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -534 -575 -830 -267
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -1 902 -3 364 -12 004 -17 665
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -1 902 -3 364 -12 004 -17 665
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -1 902 -3 364 -12 004 -17 665
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 738 770 18 796 0
Maskiner och inventarier 38 083 32 731 11 034 11 540
Övriga materiella anläggningstillgångar 15 772 176 0 5 368
Summa materiella anläggningstillgångar 54 593 33 677 29 830 16 908
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 54 593 33 677 29 830 16 908
Varulager 797 731 766 448
Kundfordringar 9 548 6 148 4 111 5 806
Övriga omsättningstillgångar 4 693 911 3 006 2 327
Summa operativa omsättningstillgångar 15 038 7 790 7 883 8 581
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 138 3 331 29 565 17 617
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 48 18 12 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 186 3 349 29 577 17 617
Summa tillgångar 71 817 44 816 67 290 43 106

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 11 865 12 017 12 081 12 135
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 11 865 12 017 12 081 12 135

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 43 065 23 375 46 139 23 801
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 1 755 58 306 251
Summa finansiella skulder 44 820 23 433 46 445 24 052

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 6 044 2 931 2 428 1 556
Övriga kortfristiga skulder 9 088 6 436 6 336 5 363
Summa operativa skulder 15 132 9 367 8 764 6 919

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 71 817 44 817 67 290 43 106
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -1.9 -5.7 -22.6 -39.8
Avkastning på eget kapital % -15.9 -27.9 -99.1 -145.2
Soliditet % 16.5 26.8 18.0 28.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 377.7 195.0 384.4 198.2
Kassalikviditet % 85.0 75.0 79.0 113.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % -2.34 -4.64 -12.88 -55.62
Omsättning per anställd (tkr) 1 281 929 971 1 120
Rörelseresultat per anställd (tkr) -24 -53 -219 -446
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 607 585 578 557

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: 452
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 452 12 769
Värdeförändring (%) -1.0 1 106 12 769
Tillväxt i omsättning (%) 46.0 118 12 769
Rörelsemarginal (%) -1.9 1 683 12 769
Avkastning på eget kapital (%) -15.9 1 711 12 769
Soliditet (%) 16.5 1 661 12 769
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 281 1 190 12 769
Rörelseresultat per anställd (tkr) -24 1 679 12 769
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 607 382 12 769
Nettoomsättning (tkr) 71 746 204 12 769
Rörelseresultat (tkr) -1 368 1 845 12 769
Antal anställda 56 95 12 769
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Skellefteå City Airport AB har ökat omsättningen senaste året med 46.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 204 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 769 företag i länet.

Rörelsemarginal

Skellefteå City Airport AB har det senaste året en rörelsemarginal på -1.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 683 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 769 företag i länet.

Antal anställda

Skellefteå City Airport AB har under det senaste året 56 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 24. Företaget är under jämförelseåret den 95 största arbetsgivaren av 12 769 i länet.

Soliditet

Skellefteå City Airport AB har under det senaste året en soliditet på 16.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 1 661 mest solventa företaget av 12 769 i länet.

Värderating

Skellefteå City Airport AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta Skellefteå flygplats.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se