>

Husvagnscenter i Luleå AB

Org.nr:

556501-0278

Adress:

Betongvägen 7A

Postnummer:

973 45 Luleå

Telefon:

0921-15000

Moderbolag:

Visa allt om Husvagnscenter i Luleå AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 11 12 7 5
Nettoomsättning (tkr) 78 730 82 232 64 579 50 691
Rörelseresultat (tkr) 2 501 2 804 1 422 1 134
Årets resultat (tkr) 1 409 1 446 794 623
Summa eget kapital (tkr) 8 188 6 623 4 621 3 921
Rörelsemarginal % 3.2 3.4 2.2 2.2
Avk. eget kapital % 21.1 34.6 16.4 13.8
Soliditet % 17.9 20.1 20.0 19.3
Omsättning/anställd (tkr) 7 157 6 853 9 226 10 138
Resultat/anställd (tkr) 227 234 203 227
Lön/anställd (tkr) 487 432 441 478

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 78 730 82 232 64 579 50 691
Arbetskraftskostnad -5 360 -5 187 -3 084 -2 388
Avskrivningar -202 -194 -170 -208
Andra rörelsekostnader -68 336 -71 135 -57 974 -45 393
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 209 1 358 1 454 1 586
Övriga rörelsekostnader -4 540 -4 270 -3 383 -3 154
Rörelseresultat 2 501 2 804 1 422 1 134
Ränteintäkter 0 5 19 2
Räntekostnader -480 -297 -526 -470
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -480 -292 -507 -468
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 021 2 512 915 666
Skatt -456 -567 -216 -159
Årets resultat 1 565 1 945 699 507
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 565 1 945 699 507
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -156 -499 94 117
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -44 -141 27 33
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 453 487 486 654
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 453 487 486 654
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 325 0
Summa operativa anläggningstillgångar 453 487 811 654
Varulager 35 724 26 267 16 055 17 038
Kundfordringar 6 673 4 076 3 052 1 745
Övriga omsättningstillgångar 2 319 884 2 691 608
Summa operativa omsättningstillgångar 44 716 31 227 21 798 19 391
Fordringar på koncern- och intresseföretag 456 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 74 1 220 443 229
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 530 1 220 443 229
Summa tillgångar 45 699 32 934 23 052 20 274

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 7 141 5 732 4 229 3 435
EK-andel av obeskattade reserver 1 047 891 392 486
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 8 188 6 623 4 621 3 921

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 1 179 687 891 1 058
Externa finansiella skulder, kortfristiga 8 689 5 401 4 729 2 628
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 1 672 1 922 3 032
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 9 868 7 760 7 542 6 718

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 404 298 381 202
Leverantörsskulder 20 375 13 568 6 691 8 031
Övriga kortfristiga skulder 6 864 4 685 3 816 1 402
Summa operativa skulder 27 643 18 551 10 888 9 635

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 45 699 32 934 23 051 20 274
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 3.2 3.4 2.2 2.2
Avkastning på eget kapital % 21.1 34.6 16.4 13.8
Soliditet % 17.9 20.1 20.0 19.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 120.5 117.2 163.2 171.3
Kassalikviditet % 25.0 26.0 41.0 21.0
Likviditetsberedskap % 0 0.01 0.01 0
Räntetäckningsgrad % 5.21 9.46 2.74 2.42
Omsättning per anställd (tkr) 7 157 6 853 9 226 10 138
Rörelseresultat per anställd (tkr) 227 234 203 227
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 487 432 441 478

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 432
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 432 11 075
Värdeförändring (%) 23.0 529 11 075
Tillväxt i omsättning (%) -4.0 1 387 11 075
Rörelsemarginal (%) 3.2 1 132 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 21.1 770 11 075
Soliditet (%) 17.9 1 618 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 157 49 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 227 351 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 487 1 009 11 075
Nettoomsättning (tkr) 78 730 155 11 075
Rörelseresultat (tkr) 2 501 319 11 075
Antal anställda 11 670 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Husvagnscenter i Luleå AB har minskat omsättningen senaste året med -4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 155 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Husvagnscenter i Luleå AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 132 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Husvagnscenter i Luleå AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 670 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Husvagnscenter i Luleå AB har under det senaste året en soliditet på 17.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 618 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Husvagnscenter i Luleå AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Kjell Johan Helge Lundberg (f. 1970) Ledamot, Verkställande direktör
Eva Marina Lundberg (f. 1971) Suppleant, Vice verkställande direktör
Monika Cecilia Åström (f. 1968) Revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel, uthyrning, service och reparationer av husvagnar, husbilar, fastigheter, personbilar, motorcyklar, snöskotrar, båtar och fritidsprodukter och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se